Poslovno-tehniška fakulteta

Mobilne tehnologije

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Mobilne tehnologije je predstaviti študentom sodobne tehnologije in storitve mobilnega računanja. Učni načrt je oblikovan tako, da študente spozna s teoretičnimi in praktičnimi koncepti ter jih usposobi za samostojno oblikovanje in razvoj aplikacij za mobilne naprave. Osvojena znanja bodo s pridom uporabljali pri reševanju problemov, za katere so potrebni bolj zahtevni pristopi.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebna so osnovna znanja uporabe računalnika in programiranja.

Vsebina

 • Uvod
 • Osnovni pojmi
 • Mobilne tehnologije in storitve
 • Programiranje aplikacij za mobilne naprave

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo osvojili osnovne pojme oblikovanja in programiranja aplikacij za mobilne naprave na različnih mobilnih platformah. Sposobni bodo samostojno zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v mobilno aplikacijo z uporabo sodobnih programskih orodij. Pridobili bodo osnovno razumevanje mobilnih sistemov in arhitektur ter sposobnost samostojnega reševanja realnih problemov s pomočjo mobilnih tehnologij in storitev.

Temeljna literatura in viri

 • Dharma Prakash Agrawal, Qing-An Zeng (2011) Introduction to wireless and mobile systems. Cengage Learning. ISBN 978-1-4390-6207-4.
 • Reza B’Far (2007) Mobile Computing Principles: Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML. Cambridge University Press. ISBN 978-0521817332.
 • Frank H. P. Fitzek, Marcos D. Katz (2014) Mobile Clouds. Exploiting Distributed Resources in Wireless, Mobile and Social Networks. Wiley. ISBN 978-0-470-97389-9.
 • Vasja Vehovar (ur.) (2007) MOBILNE REFLEKSIJE. Založba FDV. ISBN 978-961-235-275-2.

Načini ocenjevanja

 • Seminarska naloga z ustnim zagovorom, kjer se preveri zmožnost samostojne izdelave računalniškega programa za izbran praktični problem.
 • Pisni izpit, kjer se ocenjuje znanje temeljnih konceptov programiranja aplikacij za mobilne naprave ter zmožnost samostojnega reševanja krajših programerskih problemov.

Reference nosilca

Dr. Barbara Koroušić Seljak je znanstvena sodelavka na Institutu »Jožef Stefan«, Odseku za računalniške sisteme, in docentka računalništva na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Doktorski naziv s področja računalništva in informatike je prejela na Univerzi v Ljubljani. Njena glavna raziskovalna področja so povezana z načrtovanjem in razvojem naprednih in vgrajenih računalniških sistemov ter metahevrističnimi optimizacijskimi algoritmi. B. Koroušić Seljak je avtorica Odprte platforme za klinično prehrano, ki predstavlja sklop spletnih in mobilnih aplikacij in naprav za načrtovanje klinične prehrane. Aktivno sodeluje v strokovnih združenjih EuroFIR AISBL in Slovensko združenje za klinično prehrano, kjer je članica upravnih odborov.

Univerzitetna koda predmeta: 1GI039

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski, angleški

Metode poučevanja in učenja:
poučevanje bo sestavljeno iz treh sklopov. prvi sklop bodo predavanja, kjer bodo predstavljene in razložene vse vsebine iz učnega programa. drugi sklop bo obsegal praktične laboratorijske vaje, kjer bodo študenti na predavanjih obravnavane vsebine uporabili v praktičnih problemih in programih. tretji sklop bo obsegal samostojno delo študentov v okviru katerega bodo morali sproti reševati domače naloge ter na koncu izdelati še seminarsko nalogo v obliki daljšega programa.