Poslovno-tehniška fakulteta

Strateško vodenje podjetja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja posledic strateških odločitev,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov s področja strateškega managementa ter razvoj kritičnega razmišljanja in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanj s področja strateškega managementa za razreševanje odprtih zadev v širšem multidisciplinarnem vidiku,
 • sposobnost razlage lastnih stališč in zaključkov, delo v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje vpliva družbenih, ekonomskih in političnih silnic na snovanje, načrtovanje in izvajanje politike organizacije,
 • razumevanja sprememb, ki jih prinaša proces globalizacije v snovanje, načrtovanje in izvajanje politike organizacije,
 • sposobnost zavzemanja kritičnega stališča do odnosa med posameznimi elementi politike organizacije ter časovnim okvirjem v katerem ti potekajo,
 • sposobnost za razreševanje konkretnih strokovnih problemov s področja strateškega managementa,
 • sposobnost oblikovanja lastnih zaključkov in njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir,
 • sposobnost uporabe kritične analize in sinteze v razreševanju kompleksnih multidisciplinarnih strokovnih in raziskovalnih problemov s področja strateškega managementa.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje osnov organizacije in managementa, ekonomsko-poslovnih, pravnih in informacijsko-komunikacijskih ved.

Vsebina

 • Uvod v strateški management
 • Zunanja analiza
 • Notranja analiza
 • Oblikovanje poslovnih strategij
 • Oblikovanje korporacijskih strategij
 • Globalne strategije
 • Izvajanje strategije in strateške spremembe
 • Vodenje in korporacijsko upravljanje
 • Trajnostni razvoj in družbena odgovornost podjetij

Predvideni študijski rezultati

Študent bo:

 • Razumel pomen in vlogo vplivnih udeležencev za uspešnost organizacije;
 • Razumel razliko med različnimi in pogosto nasprotujočimi si šolami strateškega managementa;
 • Razumel pomen dualnosti v različnih vsebinskih in časovnih okvirjih politike organizacije;
 • Znal razlikovati med sredstvi, zmožnostmi in temeljnimi zmožnostmi organizacije
 • Razumel različne pristope k managementu kulture organizacije in način njihove uporabe;
 • Znal snovati poslanstvo in vizijo organizacije in razumel njun pomen za uspešnost organizacije;
 • Znal oblikovati razvojno politiko organizacije na nivoju korporacije, programske enote in poslovne funkcije glede na zunanje okolje in notranje zmožnosti organizacije.
 • Razumel in prepoznaval vzroke za neuspešnost organizacije.

Temeljna literatura in viri

 • Biloslavo, R. (2008), Strateški management in management spreminjanja, (Managerjeva knjižnica). Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.
 • Burgelman, R.A., Christensen, C.M., Wheelwright, S.C. (2009). Strategic management of technology and innovation. Boston: McGraw-Hill.
 • Markič, M. (2004), Inoviranje procesov: pogoj za odličnost poslovanja. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management.
 • Pučko, D. (2003), Strateško upravljanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Načini ocenjevanja

 • Krajši pisni izdelki
 • Daljši pisni izdelki
 • Javni nastop ali predstavitev
 • Končno ocenjevanje (pisni izpit)

Reference nosilca

Prof. dr. Mirko Markič je redni profesor za področje management.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI005

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 9

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja