Poslovno-tehniška fakulteta

Izbrana poglavja iz informacijskih tehnologij

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so:

 • seznaniti slušatelje s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi znanji za učinkovito sodelovanje pri načrtovanju in razvoju programskih sistemov,
 • jim predstaviti nekaj praktičnih primerov načrtovanja in razvoja programskih sistemov, in
 • jih usposobiti za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:

- osnovna znanja sodobnih informacijskih tehnologij,

- tehnološka in organizacijska znanja za načrtovanje in razvoj programskih sistemov,

- praktična znanja načrtovanja in razvoja programskih sistemov,

- znanja potrebna za nadzor in vodenje razvoja konkretnih informacijskih sistemov v poslovnem okolju.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje računalništva in informatike.

Vsebina

 • Uvod v modeliranje informacijske podpore poslovnih procesov
 • UML (Unified Modeling Language)
 • Načrtovanje in razvoj programskih sistemov
 • e-Poslovanje
 • Primeri uporabe sodobnih informacijskih tehnologij v podjetjih

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poglobljeno znanje temeljnih IT konceptov
 • Poznavanje osnovnih konceptov analize in načrtovanja IT sistemov
 • Poznavanje področja informacijske varnosti

Temeljna literatura in viri

 • Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh. J., The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley, 1998.
 • Kroll, P., Kruchten, P.: The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner’s Guide to Rational Unified Process, Addison Wesley, 2003.
 • A. Cockburn: Writing Effective Use Cases, Addison Wesley, 2000.
 • McConnell, S.: Code Complete, A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, 1993.
 • McConnell, S.: Rapid development, Taming Wild Software Schedules, Microsoft Press, 1996.
 • Linthicum, D.S.: Next Generation Application Integration: From Simple Information to Web Services, Addison Wesley, Boston 2004.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): pisni izpit (50%), projekt (50%)

Reference nosilca

Prof. dr. Bojan Cestnik je izredni profesor za področje Računalništva.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI006

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 9

Obseg:

 • Predavanja: 25 ur
 • Vaje: 20 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja