Poslovno-tehniška fakulteta

Avtomatsko vodenje sistemov

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so:

 • seznaniti slušatelje s teoretičnimi osnovami modeliranja, simulacije in vodenja,
 • jih naučiti sistemskega razumevanja in pristopanja k problemom vodenja industrijskih procesov,
 • jih usposobiti za kompetentne sogovornike načrtovalcem in razvijalcem sistemov vodenja.
 • Pridobljene kompetence so:

  • znanje osnovnih konceptov zveznega vodenja v industrijskih procesih,
  • znanje osnovnih zapisov in oblik signalov, ki nastopajo v zveznih procesih in njihovo pretvorbo v diskretno in digitalno obliko,
  • znanje modeliranja in analize zveznih in diskretnih sistemov,
  • poznavanje metod načrtovanja zveznih sistemov vodenja,
  • metode analize zaprtozančnih sistemov v časovnem prostoru.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za spremljanje predmeta zadostuje znanje iz predmetov Izbrana poglavja iz uporabne matematike in Sodobni tehnološki sistemi ter znanja matematike, fizike, računalništva, tehnologije in elektrotehnike, ki ga študentje pridobijo na prvi stopnji študija.

Vsebina

  1. Uvodna poglavja

  2. Signali v sistemih vodenja

  3. Modeliranje in analiza sistemov

  4. Načrtovanje sistemov vodenja

Predvideni študijski rezultati

  Znanje in razumevanje:

  Študenti pridobijo znanja osnovnih konceptov zveznega vodenja v industrijskih procesih, znanje osnovnih zapisov in oblik signalov, ki nastopajo v zveznih procesih.

Temeljna literatura in viri

 • Karl Johan Åstroem and Richard M. Murray. Feedback Systems, An introduction for scientists and engineers. Princeton University Press, 2008.
 • Več avtorjev (1998): Celostni pristop k računalniškem vodenju procesov, urednik S. Strmčnik, Založba Fakultete za elektrotehniko, Ljubljana.
 • Kocijan J. (1996): Načrtovanje vodenja dinamičnih sistemov, Zbirka nalog, Založba FE in FRI, Ljubljana.
 • Svečko R. (2005): Teorija sistemov, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor.
 • Dolinar D. (2006): Dinamika linearnih sistemov in regulacije, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor.
 • Franklin G. F., Powell D. J., Emami-Naeini A. (2002): Feedback control of dynamic systems, 4. izdaja, Prentice Hall, Pearson Educational International, London.
 • Ogata K. (2002): Modern control engineering, 4. izdaja, Prentice Hall, Pearson Educational International, London.
 • DiStefano J. J.,III., Stubberud A. R., Williams I. J. (1976): Theory and Problems of Feedback and Control Systems, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Dorf R. C. (1992): Modern Control Systems, Sixth Edition, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA.
 • Zupančič B. (1992): Zvezni regulacijski sistemi, I. del, Založba FER, Ljubljana.
 • Zupančič B. (1995): Zvezni regulacijski sistemi, II. del, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana.

Načini ocenjevanja

Pisni in ustni izpit. S pisnim delom izpita se preverjajo teoretična, praktična in računska znanja osnovnih principov analize in načrtovanja vodenja

Reference nosilca

Prof. dr. Juš Kocijan je redni profesor za področje elektrotehnike.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI008

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 9

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezno izbirni predmet

Jeziki: slovenski