Poslovno-tehniška fakulteta

Informacijski sistemi in odprta koda

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti slušatelje z sodobnimi informacijskimi sistemi, zgrajenimi s pomočjo odprte kode. V nasprotju z licenčno programsko opremo je odprta koda bistveno bolj fleksibilna in omogoča lasten razvoj aplikacij ter uporabo širokega spektra znanja in programja. Poslušatelji se podrobneje seznanijo z operacijskim sistemom Linux ter s strežniki za splet, elektronsko pošto, bazami podatkov, poslovnimi aplikacijami, pa tudi z namizji in elektronsko pisarno.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika.

Vsebina

1. Uvod v odprto kodo

· odprta koda, avtorske pravice in licence

· razvoj odprte kode

2. Odprti operacijski sistemi in programski jeziki

· jedro

· osnovni sistem in postavitev poskusnega sistema

· osnove programiranja in prevajanje odprte kode

· prevajanje in izvajanje aplikacij

· komercialna podpora

3. Aplikacije in baze podatkov

· prevajalniki in integrirani sistemi za razvoj aplikacij

· namizja

· pisarniški sistemi

· shranjevanje in dostop do podatkov

· podatkovne strukture

4. Omrežja, strežniki in aplikacije

· postavitev spletnega strežnika

· moduli in specializacija

· statične spletne strani

· programiranje spletnih aplikacij

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti se najprej seznanijo s pojmom odprte kode in njenim razvojem. Nato se naučijo postaviti in uporabljati računalnik z eno izmed različic operacijskega sistema Linux. Nato spoznajo širok spekter odprtokodnih aplikacij in se podrobneje seznanijo s spletnimi, poštnimi strežniki, ter podpornimi aplikacijami. Vsak študent si izbere tematsko področje, ki ga temeljiteje obdela, pripravi seminarsko delo in predstavi drugim študentom v obliki krajšega predavanja. Pri vajah študentje izdelajo enostavno spletno aplikacijo z uporabo baze podatkov.

Temeljna literatura in viri

  • Christine Bresnahan, Richard Blum: Linux Essentials, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2015.
  • Alan Beaulieu: Learning SQL, O’Reilly, 2014.
  • Tim Butler NGINX Cookbook, Packt Publishing, 2017.
  • Eric Rosebrock, Eric Filson: Setting up LAMP, O’Reilly, 2006.
  • Aleš Košir, Roman Maurer, Primož Peterlin, Rok Papež, Miha Tomšič: Linux z namizjem KDE, Pasadena, 2003.

Načini ocenjevanja

  • Ocena iz vaj, uspešnost pri postavitvi in konfiguraciji sistema, kvaliteta izdelane aplikacije • Ocena iz predstavitve seminarske naloge, pokritost področja, razumevanje tematike, kvaliteta predavanja 50/50

Reference nosilca

Doc. dr. Anton Biasizzo, hab. področje računalništvo

Področja dejavnosti: Rekonfigurabilni sistemi, vgrajeni sistemi, načrtovanje in testiranje digitalnih ter mešanih vezij, visokonivojska sinteza digitalnih sistemov, testiranje in diagnosticiranje sistemov, hevristični optimizacijski postopki

Zaposlitev / kariera: Od leta 1991 zaposlen na Institutu “Jožef Stefan”. Docent na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, sodelavec pri več nacionalnih in mednarodnih projektih.

Izbrane objave

SKOČIR, Branko, PAPA, Gregor, BIASIZZO, Anton. Multi-hop communication in Bluetooth Low Energy ad-hoc wireless sensor network = Multi-hop komunikacija v Bluetooth Low Energy ad-hoc brezžičnem senzorskem omrežju. Informacije MIDEM : časopis za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale, ISSN 0352-9045. [Tiskana izd.], 2018, vol. 48, no. 2, str. 85-95. [COBISS.SI-ID 31497767]

BIASIZZO, Anton, NOVAK, Franc. Hardware accelerated compression of LIDAR data using FPGA devices. Sensors, ISSN 1424-8220, 2013, vol. 13, no. 5, str. 6405-6422, doi: 10.3390/s130506405. [COBISS.SI-ID 26726695]

LEGAT, Uroš, BIASIZZO, Anton, NOVAK, Franc. SEU recovery mechanism for SRAM-based FPGAs. IEEE transactions on nuclear science, ISSN 0018-9499, 2012, vol. 59, no. 5, str. 2562-2571, doi: 10.1109/TNS.2012.2211617. [COBISS.SI-ID 26122535]

LEGAT, Uroš, BIASIZZO, Anton, NOVAK, Franc. A compact AES core with on-line error-detection for FPGA applications with modest hardware resources. Microprocessors and microsystems, ISSN 0141-9331. [Print ed.], 2011, vol. 35, no. 4, str. 405-416, doi: 10.1016/j.micpro.2011.03.001. [COBISS.SI-ID 24662567]

BIASIZZO, Anton, NOVAK, Franc. Security problems of scan design and accompanying measures. Journal of electrical engineering, ISSN 1335-3632, 2016, vol. 67, no. 3, str. 192-198. [COBISS.SI-ID 29573927]

BIASIZZO, Anton, NOVAK, Franc, KOROŠEC, Peter. A multi-alphabet arithmetic coding hardware implementation for small FPGA devices. Journal of electrical engineering, ISSN 1335-3632, 2013, vol. 64, no. 1, str. 44-49, doi: 10.2478/jee-2013-0006/ [abstract. [COBISS.SI-ID 26516007

Univerzitetna koda predmeta: 2GI013

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • vaje • projekt: postavitev sistema z operacijskim sistemom linux, konfiguracija, izdelava preproste spletne aplikacije z uporabo baze podatkov, spletnega strežnika in programskega jezika php • predstavitev izbrane tematike v obliki krajšega predavanja