Poslovno-tehniška fakulteta

Informacijski sistemi in odprta koda

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti slušatelje z sodobnimi informacijskimi sistemi, zgrajenimi s pomočjo odprte kode. V nasprotju z licenčno programsko opremo je odprta koda bistveno bolj fleksibilna in omogoča lasten razvoj aplikacij ter uporabo širokega spektra znanja in programja. Poslušatelji se podrobneje seznanijo z operacijskim sistemom Linux ter s strežniki za splet, elektronsko pošto, bazami podatkov, poslovnimi aplikacijami, pa tudi z namizji in elektronsko pisarno.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je vsebinsko navezan na Izbrana poglavja iz informacijskih tehnologij.

Vsebina

 • Uvod v odprto kodo
 • Odprti operacijski sistemi in programski jeziki
 • Aplikacije in baze podatkov
 • Omrežja, stežniki in aplikacije

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti se najprej seznanijo s pojmom odprte kode in njenim razvojem. Nato se naučijo postaviti in uporabljati računalnik z eno izmed različic operacijskega sistema Linux. Nato spoznajo širok spekter odprtokodnih aplikacij in se podrobneje seznanijo s spletnimi, poštnimi strežniki, ter podpornimi aplikacijami. Vsak študent si izbere tematsko področje, ki ga temeljiteje obdela, pripravi seminarsko delo in predstavi drugim študentom v obliki krajšega predavanja. Pri vajah študentje izdelajo enostavno spletno aplikacijo z uporabo baze podatkov.

Temeljna literatura in viri

 • Ellen Siever, Stephen Figgins, Aaron Weber: Linux in a Nutshell, O’Reilly, 2003.
 • Kevin E. Kline: SQL in a Nutshell, O’Reilly, 2000.
 • Ken Coar, Rich Bowen: Apache Cookbook, O’Reilly, 2003.
 • Aleš Košir, Roman Maurer, Primož Peterlin, Rok Papež, Miha Tomšič: Linux z namizjem KDE, Pasadena, 2003.

Načini ocenjevanja

 • Ocena iz vaj, uspešnost pri postavitvi in konfiguraciji sistema, kvaliteta izdelane aplikacije.
 • Ocena iz predstavitve seminarske naloge, pokritost področja, razumevanje tematike, kvaliteta predavanja.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI013

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 9

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, projekt: postavitev sistema z operacijskim sistemom linux, konfiguracija, izdelava preproste spletne aplikacije z uporabo baze podatkov, spletnega strežnika in programskega jezika php, predstavitev izbrane tematike v obliki krajšega predavanja.