Poslovno-tehniška fakulteta

Sodobni materiali

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente osnovnih principov znanosti o materialih in jih informirati o sodobnih trendih razvoja na tem področju .

Kompetence: Študentje se spoznajo s parametri, s katerimi opisujemo funkcionalne lastnosti modernih materialov. Prikazani bodo mehanizmi, ki so odgovorni za tvorbo kristalografskih napak. Pregled osnovnih značilnosti tehnološko pomembnih materialov bo vseboval kovine, polprevodnike, polimere in nanostrukturirane materiale.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih: Tehniška fizika in Kemija in kemijska tehnika

Vsebina

  • Kristalne strukture
  • Sinteza materialov
  • Napake v kristalih
  • Vrste materialov
  • Funkcionalne lastnosti

Predvideni študijski rezultati

Študentje se najprej seznanijo z osnovnimi principi elektronske strukture atomov, kemijske vezi in kristalografije. Sledi obravnava difuzijskih procesov in faznih ravnotežij. Osrednji del predmeta je posvečen razumevanju lastnosti materialov. V tem delu bodo študenti osvojili znanja s področja termičnih, mehanskih, električnih, magnetnih in optičnih lastnosti.

Po zaključku predmeta se pričakuje od študentov, da bodo imeli splošen pregled nad sestavo in funkcionalnimi lastnosti materialov vseh štirih snovnih kategorij: kovine, polimeri, anorganski nekovinski sistemi in kompoziti.

Temeljna literatura in viri

Tuja

  • William D. Callister, Jr., materials Science and Engineering, 5. izdaja, John Wiley and Sons, Inc., new York (1999).

Načini ocenjevanja

ocena seminarja, ustni izpit

Univerzitetna koda predmeta: 2GI016

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 22 ur
  • Seminar: 8 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje iz osnov kristalografije na računalniških simulacijah, seminarji iz sodobnih tematik znanosti o materialih