Poslovno-tehniška fakulteta

Delavnica iz poslovnega komuniciranja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Podati temeljna znanja in novejše študijske ugotovitve s področja komuniciranja, ki jih vodja potrebuje pri svojem delu. S pomočjo vaj razvijati komunikacijske spretnosti in navajati študente na uporabo novih spoznanj in povezovanj le-teh z managerskimi nalogami.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

 • Opredelitev in pomen komuniciranja
 • Komunikacijski proces in načini komuniciranja
 • Psihološki in sociološki dejavniki komunikacije
 • Verbalno in neverbalno komuniciranje
 • Komunikacijske spretnosti: poslušanje, govorjenje, pisanje
 • Retorika
 • Poslovni razgovor in poslovna korespondenca
 • Sestanki, razprave, posvetovanja
 • Pogajanja
 • Nastop, predstavitev, predavanje
 • Interno komuniciranje
 • Medkulturno komuniciranje
 • Nastopanje z javnimi mediji
 • Poslovni bonton

Temeljna literatura in viri

Obvezna

 • Kavčič B.: Poslovno komuniciranje, EF, Ljubljana, 1998.

  Možina S., Tavčar M., Kneževič A.: Poslovno komuniciranje, Založba Obzorja, 1995.

Dodatna

 • Baguley Ph.: Effective Communication for Modern Business, 1994.

Načini ocenjevanja

Na izpitu se ocenjuje osnovno znanje s področja komuniciranja, ki jih vodja potrebuje pri svojem delu, poznavanje komunikacijskih spretnosti, sposobnost uporabe novih spoznanj in povezovanje teh z managerskimi nalogami.

Univerzitetna koda predmeta: 2GI022

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

 • mag. Jasmina Jakomin

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja