Poslovno-tehniška fakulteta

Inovacije in intelektualna lastnina

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring

Cilji in kompetence

Intelektualna lastnina obsega po klasični in obče sprejeti delitvi dve področji, to je industrijsko lastnino (patenti, vzorci in modeli, znamke, označbe porekla blaga), ki jih ureja Zakon o industrijski lastnini, in avtorsko pravo (avtorske in sorodne pravice), ki jih ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. V okviru predmeta prava intelektualne lastnine naj bi se študenti seznanili z osnovami pravne ureditve obeh področij, s predmeti varstva ter vsebino pravic, s katerimi so ti zavarovani. V okviru tega predmeta si bodo študentje tudi zagotovili vpogled v sam način in postopek pridobitve posameznih pravic, način prenosa in odstopa teh pravic ter se seznanili z osnovami uveljavljanja in varstva pravic, ki ga za to področje zagotavlja veljavna zakonodaja.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

 • Opredelitev pojma industrijske lastnine
 • Pravno varstvo tehničnih dosežkov
 • Patent
 • Patent s skrajšanim trajanjem
 • Evropska patentna prijava in evropski patent
 • Varstvo tehničnih izboljšav
 • Varstvo znanstvenih odkritij
 • Varstvo znakov razlikovanja
 • Pravice industrijske lastnine iz delovnega razmerja
 • Postopki za pridobitve pravic industrijske lastnine
 • Registri in vzdrževanje pravic intelektualne lastnine
 • Uveljavljanje in varstvo pravic industrijske lastnine
 • Temeljne značilnosti domačega pozitivnega prava o avtorskih pravicah
 • Razmerje do drugih pravnih področij
 • Zaščita duhovne storitve in delovno razmerje
 • Varstvo avtorskih upravičenj
 • Avtor in njegov pravni položaj
 • Soavtorstvo
 • Različne pojavnosti avtorjev
 • Izkoriščanje in prenos avtorske pravice
 • Uveljavljanje in varstvo pravic

Temeljna literatura in viri

 • Kocbek, Pravo intelektualne lastnine, Pravna fakulteta, Maribor 1994.
 • Zakon o industrijski lastnini, Ur.l. RS št. 45/2001

  M. Trampuž, B. Oman, A. Zupančič, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah s komentarjem, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1997.

 • članki v strokovnih revijah.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit, ustni izpit

Univerzitetna koda predmeta: 2GI023

Letnik: 2

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja