Poslovno-tehniška fakulteta

Učinkovite didaktične metode v odprtem izobraževanju

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati pregled teoretičnih osnov učenja in poučevanja, hkrati pa usposobiti študente, da bodo obvladali specifične pedagoške, didaktične in metodične pristope k OU in bodo znali izbrati ustrezne pristope za učne cilje in specifičen kontekst.

Študenti bodo pridobili:

 • poglobljeno znanje o specifičnih pedagoških, didaktičnih in metodičnih pristopih v kontekstu OU ter sposobnost kritičnega ocenjevanja pedagoških didaktičnih pristopov v obstoječih OU tečajih,
 • poznavanje in razumevanje različnih teorij učenja, psihologije učenja, razvoja kompetenc in spretnosti ter sodobnih in novih pristopov v kontekstu OU,
 • poglobljeno znanje in spretnosti za kritično vrednotenje različnih rešitev in pristopov k OU in njihovo usklajevanje s strategijami OU in učnimi cilji,
 • sposobnost oblikovanja rešitev odprtega izobraževanja, ki temeljijo na učinkovitih didaktičnih pristopih in smiselno uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predpostavlja se:

 • splošno razumevanje področja in pomena pedagogike, didaktike in metodike v izobraževanju,
 • seznanjenost z ekosistemom odprtega izobraževanja (OI), udeleženci ter deležniki in osnovnimi procesi odprtega učenja (OU),
 • zmožnost uporabe orodij za komunikacijo ter sodelovanje in pripravljenost za delo v interdisciplinarnih timih.

Vsebina

 • Učinkovite pedagoške prakse.
 • Pedagoške metode, didaktika in metodika. Pedagoški principi v OU, didaktika in metodika za OU.
 • Teorije učenja in znanja, psihologija učenja, kognicija in kognitivni proces, učni stili, vpliv kulturnega in zgodovinskega okolja na učenje.
 • Ustrezni pristopi k učnim ciljem; individualne, skupinske in organizacijske strategije učenja.
 • Model učnih ciljev na osnovi taksonomije učenja, poučevanja in ocenjevanja. Taksonomija izobraževalnih ciljev (dimenzija znanja in dimenzija kognitivnih procesov).
 • Pojmi odprtosti in transparentnosti v učenju, sodelovalno in vzajemno učenje, personalizirano učenje; motivacijski pristopi; kompetence in spretnosti.
 • Inovacijski pristopi v OU.
 • Ocenjevanje, vrednotenje in veljavnost ustreznih pristopov v OU glede na opredeljeno strategijo in učne cilje OU.
 • Poslovno in organizacijsko učenje vključno z razvojem kompetenc in spretnosti glede na organizacijske poslovne strategije, principe organizacije in globalne inovacije ter tržne in poslovne smeri.

Podrobneje bodo obdelane naslednje teme:

1. Splošne teorije in metode učenja

2. Psihologija učenja

3. Izobraževalni cilji, poučevanje in ocenjevanje

4. Teorije in metode učenja, uporabljene v OU

5. Pedagogika za OU

6. Didaktični pristopi v OU

7. Metodika za OU

8. Na študenta osredotočeno učenje in samo-regulativno učenje

9. Interakcija med podatki pri učenju

10. Vseživljensko učenje in učenje v različnih realnih kontekstih ter avtentičnih okoljih

11. Primeri e-učenja v različnih disciplinah

12. S tehnologijo podprto učenje na znanstveno-tehnološkem področju

13. Študije primerov in kritično ocenjevanje

14. Inovativni pristopi in prakse.

Predvideni študijski rezultati

Ob koncu predmeta bodo študenti:

 • imeli dober pregled teoretičnih osnov učenja in poučevanja
 • obvladali specifične pedagoške, didaktične in metodične pristope k OU
 • znali izbrati ustrezne pristope in jih povezati z učnimi cilji ter individualnimi/skupinskimi preferencami v OU
 • zmožni vrednotiti, preverjati in kritično oceniti pedagoško, didaktično in metodično vrednost OU ob upoštevanju različnih možnosti in omejitev
 • zmožni refleksije o svojih dosežkih implementacije OU z ustreznimi metodami in pristopi.

Temeljna literatura in viri

Beetham, H. & R. Sharpe, R. (Eds.) (2013). Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Designing for 21st Century Learning (2nd Ed.). Routledge.

Clark, R.C., Mayer, R.E. (2016). e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (4th Ed.). Wiley.

Rao, K., Edelen-Smith, P. & Wialehua, C. (2015) Universal design for online courses: Applying principles to pedagogy. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 30(1), 35-52. doi: 10.1080/02680513.2014.991300

Teräs, H., & Herrington, J. (2014). Neither the frying pan nor the fire: In search of a balanced authentic e-learning design through an educational design research process. The International Review Of Research In Open And Distance Learning, 15(2), 232-253.

Načini ocenjevanja

 • Vmesne predstavitve, seminar, vaje; vrstniška- in samo-evalvacija • Zaključni izpit: ocena teoretičnega znanja in praktične uporabe ustreznih pristopov v OU tečaju.

Reference nosilca

Veronika Dolar ima doktorat iz ekonomije in ima več kot 17 let izkušenj na področju izobraževanja. Poučevala je na številnih univerzah in fakultetah v ZDA, vključno z Universtity of Minnesota in St. Olaf College v Minnesoti, na Cleveland State University, Kent State University in Case Western Reserve University v Ohiu, ter Long Island University in State University Of New York (SUNY) Old Westbury College v New Yorku. Zaposlena je na State University Of New York kot docentka, na Univerzi v Novi Gorici pa sodeluje kot pridružena profesorica. Objavila je številne članke s področja ekonomskega izobraževanja. Prejela je nagrade za poučevanje in je maja 2020 prejela SUNY-jevo nagrado za učinkovite spletne prakse in sicer za projekt z naslovom Uporaba projekta PhotoVoice pri predmetu urbane ekonomije. Poleg tega je izjemno vključena v gibanje Odprtih Izobraževalnih Virov (OIV). Povabljena je bila v svetovalni svet SUNY OIV in je bila tudi SUNYjev OVI fakultetni prvak. Trenutno je so-predsednica Ad Hoc OVI fakultentega odbora na SUNY Old Westbury. Profesorica Dolar je prejela Creative Commons certifikat za pedagoške tečaj in je sodelovala v pedagoški fundaciji, osredotočen na tedenskih razmislekih v okviru sodelovalnega prostora za raziskovanje in izvajanje instruktivnih praks, ki temeljijo na dokazih z uporabo OIV preko Faculty Guild – strokovne razvojne platforme. Profesorica Dolar je aktivna članica Creative Commons Global Network, Creative Commons Open Education Platform ter tudi v Open SUNY Online Teaching Community. Predavala je tudi na številnih seminarjih in predstavitah o poučevanju in učenju z odprtimi izobraževalnimi viri ter o uporabi odprte pedagogike. Sodelovala je tudi, najprej kot razvijalka, kasneje pa kot mentorica na odprtem izobraževanju za boljši svet (OE4BW) – spletni mednarodni mentorski program.

Izbrane objave

 • Dolar, V. (2019). Online Open Educational Resources (OER) Course: Environmental and Health Concerns in Food Consumption and Production, Open Education for a Better World under UNESCO’s auspices
 • Dolar, V. (2018). Nutrition, calories, and food prices. SUNY Open Assessment Anthology, 2018.
 • Dolar, V. (2018). Does Instant Feedback on Online Homework Assignments Improve Student Learning in Introductory Economics Classes?, Journal of Economics and Economic Education Research, 19(2), 1-15.
 • Isoldi, K., & Dolar V. (2016). Chapter 11: Blending Better Beverage Options: A Nutrition Education and Experiential Workshop for Youths, In Areej Hassan (Ed.), Pediatric Behavioral Nutrition Factors: Environment, Education, and Self-Regulation, Apple Academic Press.
 • Dolar, V. (2016). Are we Teaching Outside the Box? A National Survey on Teaching Minimum Wage in Undergraduate Economics Classes, Forum for Social Economics.
 • Isoldi, K., & Dolar V. (2016). Cooking Up Energy®: Improvements Following Participation in an Afterschool Cooking and Nutrition Education Program, American Journal of Health Behavior, 40(5), 634-644.
 • Buttet, S., & Dolar, V. (2014). Design and Use of Rubrics in Undergraduate Economics Classes. Perspectives on Economic Education Research, 9(1), 36-55.
 • Dolar, V. (2013). The Treatment of Minimum Wage in Undergraduate Economics Textbooks Revisited. International Journal of Pluralism and Economics Education, 4(2), 157-182.

Univerzitetna koda predmeta: 2LOE04

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

 • Predavanja: 20 ur
 • Vaje: 10 ur
 • Seminar: 15 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski ali angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predmet bo sestavljen iz predavanj in konzultacij v živo, praktičnih izkušenj in skupinskih diskusij. • osnovna predavanja v živo v predavalnici; specifična ou predavanja na daljavo skupaj z mentoriranjem (supervizijo); 'buzz' skupine in skupinske diskusije; povratne informacije. • na študenta osredotočen pristop, prepleten s skupinskim učenjem in reševanjem problemov (pbl) – tudi v poslovnem in organizacijskem kontekstu. • personalizirano in samo-regulirano učenje (srl), sodelovalno in vzajemno učenje, učenje z odkrivanjem, učenje z reševanjem problemov (pbl), odprtost in transparentnost učenja; motivacijski vidiki učenja. • zaključno skupinsko srečanje (kongres, konferenca): uglaševanje (sinhronizacija) udeležencev, reševanje potencialnih problemov, pogovori v živo z mentorji (supervizorji). predstavitve, diskusije in kritično ocenjevanje rezultatov skupinskih srečanj. • študij dobrih ou praks in njihova povezava z rezultati učenja. kritično ocenjevanje in vrednotenje obstoječih ou tečajev, njihova primerjalna analiza in povezava z osnovnimi procesi in izzivi ou. • 60 % predmeta bo izvedenega v živo in 40 % preko spleta.