Poslovno-tehniška fakulteta

Politike odprtega izobraževanja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je zagotoviti študentom pregled nad obstoječimi mednarodnimi, nacionalnimi in organizacijskimi politikami in predpisi, pomembnimi za odprto izobraževanje. Cilj je tudi zagotoviti, da bodo študenti razumeli kompleksno okolje teh politik, njihovo soodvisnost in razmerje do formalnih izobraževalnih politik na različnih ravneh.

V sklopu predmeta bodo študenti pridobili naslednje kompetence:

- analizirati in ocenjevati obstoječe nacionalne in mednarodne politike, relevantne za odprto izobraževanje, in razvijati njihove konkretne izboljšave v skladu s strateškimi cilji,

- obvladati potrebne procese in aktivnosti razvoja politik OE, ki jih bodo znali vzpostaviti, izvajati, upravljati in nadzorovati na mednarodni in na nacionalni ravni.

- kritično presojati obstoječe politike, jih povezovati s prihajajočimi spremembami na področju odprtega izobraževanja ter družbe na splošno,

- vzpostaviti, izvajati, upravljati in nadzorovati razvojne procese politik na mednarodni nacionalni ravni,

- načrtovati in uvajati formalna pravila, smernice in potrebno dokumentacijo odprtega izobraževanja v posameznih organizacijah.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj je znanje, pridobljeno pri predmetu prvega letnika Strategije odprtega izobraževanja. Študenti morajo razumeti splošne osnove razvoja in uvajanja politik ter vlogo vključenih interesnih skupin in posameznikov. Poznati morajo tudi osnovne soodvisnosti in formalne strukture politik.

Študenti morajo znati uporabljati orodja za medsebojno komunikacijo in sodelovanje in morajo biti pripravljeni za delo v interdisciplinarnih skupinah.

Vsebina

V okviru predavanj se bodo študenti seznanili s splošnimi vidiki politik, odprtimi politikami in še posebej z odprtim izobraževanjem. Dobili bodo pregled nad obstoječimi mednarodnimi, regionalnimi in nekaterimi nacionalnimi politikami ter analizo najboljših in najslabših primerov v praksi. Zato bodo seznanjeni s kompleksnostjo okolja odprtih politik ter z razmerjem med različnimi politikami v razmerju do formalne zakonodaje.

Uvodnemu delu bo sledil podrobnejši vpogled v razvoj politik. Študenti se bodo naučili postopkov uvajanja politik in se seznanili z ovirami, na katere lahko naletijo med procesom njihovega uvajanja. Ker se razvoji politik na mednarodni in nacionalni ravni razlikujejo, bodo študenti morali razumeti subjekte, ki so odgovorni za določene politike, interesne skupine in posameznike, ki morajo biti udeleženi v teh politikah ter mehanizme za njihovo uvajanje.

Poseben poudarek bo na politikah, ki so usmerjene v najbolj pomembne segmente odprtega izobraževanja vključno z odprtim dostopom, odprtimi izobraževalnimi viri, odprto programsko opremo, nepristranskim dostopom do izobraževanja, enakostjo spolov in medkulturnimi vidiki, formalno politiko izobraževanja, varovanjem zasebnosti in varnostno politiko.

V zaključnem delu predavanj bodo obravnavani alternativni in novo nastajajoči modeli politik in procesov vključno z odprtimi politikami, participativnim upravljanjem in transparentnimi postopki razvoja politik.

Naslednje teme bodo obravnavane podrobneje:

1. Pregled politik odprtega izobraževanja

2. Mednarodne in čezmejne politike

3. Politike odprtih standardov

4. Posebne politike za zagotavljanje virov za odprto izobraževanje

5. Vključenost politik OI v druge strateške plane na področju izobraževanja

6. Kritična analiza politik odprtega izobraževanja

7. Odprte politike in strategije za zagotavljanje odprtega izobraževanja

8. Varovanje podatkov in zasebnosti

Predvideni študijski rezultati

Študijski rezultati študentov:

 • imeli bodo dober pregled nad mednarodnimi in nacionalnimi politikami, povezanimi z OI,
 • razumeli bodo okolje, v katerem nastajajo in se izvajajo politike OI, ter njihov medsebojni odnos in soodvisnost,
 • razvili bodo sposobnost razvoja in uvajanja politik ob upoštevanju ovir ter pripravljalnih aktivnosti,
 • obvladali bodo razvoj politik in njihovo uresničevanje na mednarodni in nacionalni ravni,
 • sposobni bodo ocenjevati, vrednotiti in kritično ocenjevati obstoječe politike.

Temeljna literatura in viri

1. INAMORATO DOS SANTOS, Andrea, Policy Approaches to Open Education – Case Studies from 28 EU Member States (OpenEdu Policies), Publications Office of the European Union, 2017, ISBN 978-92-79-73495-3.

2. Policy development handbook, Developed and financed by the NORMAK Project, http://www.vlada.mk/

3. NWANKWO, Wilson, Assessment of Open Educational Resources in Tertiary Institutions: The Computerized Information Model, Communications, 5(6), 58-72

4. DIY Committee, How to Develop Policies and Procedures.

http://www.diycommitteeguide.org/resource/how-to-develop-policies-and-procedures

5. Open Education Policy Network, https://oerpolicy.eu/

Načini ocenjevanja

 • Predstavitve med predavanji • Končni izpit, ki bo kombinacija teoretičnega znanja in praktičnega dela pri izvajanju ustreznih politik na mednarodni, nacionalni in organizacijski ravni

Reference nosilca

Prof. dr. Cene Bavec je zaslužni profesor Univerze na Primorskem. Habilitiran je za področje managementa. Funkcije in zaposlitve, ki so relevantne za sodelovanje pri tem predmetu, so predvsem naslednje:

 • V IBM je bil sistemski inženir in kasneje IBM koordinator sodelovanja z univerzami v Srednji Evropi in Rusiji
 • Državni sekretar za tehnologijo
 • Član upravnega odbora Evropskega foruma za informacijsko družbo
 • Kot član vladne skupine je sodeloval pri ustanovitvi Univerze na Primorskem in je bil tudi dekan Visoke šole za management
 • Nosilec predmetov in predavatelj na NewYork State University v ZDA in Mikkeli univerzi na Finskem

Univerzitetna koda predmeta: 2LOE08

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 18 ur
 • Vaje: 12 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski ali angleški

Metode poučevanja in učenja:
- predmet se bo izvajal v kombinaciji predavanj, osebnih konzultacij, poučevanja na daljavo ter neposrednih in skupinskih diskusij. - v predavanjih na fakulteti bodo študenti dobili objektiven vpogled v obstoječe politike povezane z oi, razvojem politik in njihovim kompleksnim okoljem. - študenti bodo obravnavali najboljše prakse trenutnih politik in jih povezovali z opazovanimi razvojnimi scenariji. na ta način se bodo naučili kritično analizirati in ocenjevati obstoječe politike ter kaj jih podpira in kaj zavira njihov razvoj. - bolj specifična predavanja na daljavo bodo kombinirana z odprtimi oredavanji, z mentorstvom in skupinskimi razpravami. - ocenjevali bodo konkretne politike in kritične faktorje v specifičnih kontekstih. - 50% kontaktnih ur bo v predavalnicah, 50% pa preko interneta.