Poslovno-tehniška fakulteta

Individualni projekt

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je, da študent opredeli, razvije in zagovarja svoj lastni projekt OI. Projekti so lahko izbrani iz različnih kontekstov, kot so gospodarski razvoj, človekove pravice, poučevanje in učenje, dostop do izobraževanja. Projekt je praviloma interdisciplinaren in obravnava tematiko, relevantno za konkretno organizacijo OI, nevladno organizacijo, podjetje, vladno službo ali izobraževalno ustanovo. Obravnava npr.

Razvoj, ocenjevanje ali vpejevanje strategije OI, poslovne in organizacijske vidike OI, razvoj ali ocenjevanje ter ustvarjanje tečaja ali predmeta . Študenti bodo imeli priložnost sodelovati v obstoječem projektu izbranih mentorjev. Raziskovalno delo se bo izvajalo pod nadzorom izbranega mentorja (redni sestanki) in strokovnjaka iz podjetja, če je to primerno za določen raziskovalni projekt.

Tema projekta bo definirana tako, da jo bodo lahko študenti kasneje nadgradili in razširili v okviru svoje magistrske naloge. To bo študentom omogočilo, da rešijo kompleksnejše probleme, povezane z izbranim projektom.

Pridobljena znanje in veščine bodo študentu pomagale pri pripravi magistrskega dela. Prav tako lahko služijo kot referenca v nadaljnji poklicni karieri.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

- sposobost izbrati projekte, ki so izvedljivi v določenen časovnem okviru: kratkoročnem, srednjeročnem ali dolgoročnem,

- sposobnost pridobivanja specifičnega strokovnega znanja na področju OI, ki je povezano s konkretnimi družbenimi, organizacijskimi, vladnimi ali poslovnimi potebami,

- razvoj veščin, značilne za izbrano področje OI, kot rezultat projektnega sodelovanja na področjih, kot so založništvo, gospodarski razvoj, tehnologija, poučevanje in učenje,

- celovito poznavanje postopkov za izvajanje in uporabo OI in OU na izbranem nivoju, tj. mednarodnem, nacionalnem ali organizacijskem,

- sposobnost raziskovanja novih metod in konceptov, kreativnost pri razvoju strategij, modelov in / ali vsebin OI,

-obvladovanje vodenja projektov OI,

- obvladovanje metodologije raziskovalnega dela,

- sposobnost reševanja realnih problemov z uporabo raziskovalnih pristopov,

- sposobnost pisno in ustno predstaviti svoj projekt ter razparvljati o projektu in temah OI z mednarodnim občinstvom.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predpostavlja se znanje snovi naslednjih predmetov prvega letnika: Osnove odprtega izobraževanja, Strategije odprtega izobraževanja, Tehnologije odprtega izobraževanja, Učinkovite didaktične metode v odprtem izobraževanju. Pričakuje se odprtost za nove pristope in kreativnost pri načrtovanju rešitev odprtega izobraževanja.

Vsebina

 • Izbira teme, ki upošteva ustrezne organizacijske vidike, izvedljivost projekta in družbeni vpliv
 • Iskanje literature in drugih virov informacij
 • Individualno raziskovalno delo pod mentorskim nadzorom
 • Opredelitev problema
 • Raziskovalno in razvojno delo, potrebno za rešitev opredeljenega problema
 • Implementacija določenega dela OI ali OU
 • Priprava pisnega poročila o projektu
 • Ustna predstavitev projekta

Predvideni študijski rezultati

Znanje in spretnosti:

- Študenti pridobijo znanje o celoviti zasnovi in izvajanju OI in OU z uporabo raziskovalnega dela in inovativnih idej.

- Razumejo celoten proces preoblikovanja učnega sistema v fleksibilno in odprto izobraževanje. So sposobni oblikovati politike in / ali pravila, pa tudi notranji OU sistem organizacije, povezane z upravljanjem človeških virov.

- So sposobni voditi in upravljati OI in OU ter razviti celovite strategije OI in OU.

- Študenti pridobijo sposobnost reševanja resničnih problemov z znanstvenim pristopom.

- Študenti lahko kritično ocenijo svoje delo, ga predstavijo v pisni in ustni obliki ter razpravljajo z mednarodnim občinstvom.

Temeljna literatura in viri

Literaturo izbere mentor glede na tematiko projekta.

Načini ocenjevanja

 • Vmesna ocena napredovanja na projektu (20%) • Poročilo o projektu (50%) • Ustna predstavitev in diskusija (30%)

Reference nosilca

Saša Dobričič je ustanoviteljica magistrskega programa Ekonomika in tehnike za ohranjanje arhitekturne in okoljske dediščine, ki je bil vzpostavljen v sodelovanju med Univerzo v Novi Gorici in Univerzo IUAV v Benetkah. Je tudi direktorica doktorskega programa Študij kulturne dediščine na Univerzi v Novi. Gorica. Program je kot relevantnega prepoznalo združenje ICCROM (International Centre for the Preservation and Restoration of Cultural Property), ki ga je ustanovil UNESCO in s katerim je v letih od 2012 do 2016 tesneje sodelovala. Je podpredsednica (drugi manadat) UNISCAPE (Evropska mreža univerz) Evropske konvencije o krajini. Vpeljala je več mednarodnih znanstvenih srečanj in pobud, s čimer je uvedla nove skupne raziskovalne perspektive na področju ohranjanja, upravljanja in načrtovanja dediščine: The Unsustainable development: Global responses from the local perspective, (pod patronatom UNESCO, 2004), Creative Cities, which historic urban landscape?, (pod patronatom UNESCO, 2010), Common Goods: Out of property which rights for users? (2012), in The ‘New Urban World’. Future Challenge and Response’ of Urban Systems in Motion, (JPI Europ, 2013). Ima bogate projektne izkušnje, med drugim je vodja UNG v EU projektih SUSTCULT (SEE project), ATFORT (Interreg IVC), PRATICONS (CBC Italia-Slovenia), CULTURAL LANDSCAPES CAUGHT BETWEEN PUBLIC GOOD, PRIVATE INTERESTS AND POLITICS (ARRS), HORIZON 2020">CLIC, URBINAT (HORIZON 2020). Njeni trenutni raziskovalni interesi in prispevki so povezani z interpretacijo urbanih pojavov v povezavi s krajino, dediščino in okoljem. Saša Dobričič od leta 2005 kot direktorica programa ETCAEH raziskuje odnos in potencialne sinergije med znanstvenimi disciplinami, ki so vključene v ohranjanje, upravljanje in načrtovanje dediščine. Še posebej se osredotoča na vprašanje, kako naj bi se izobraževanje razvijalo v smislu vsebine in načinov izvajanja, da bi se ustrezno odzvalo na globalne okoljske in družbeno-ekonomske izzive. Sorodni dokazi: \ t Imenovana je bila kot glavna urednica naslednjega učbeniškega naslova: Izobraževanje in usposabljanje na področju varovanja dediščine, izbrana dela Jukke Jokilehto. Trenutni raziskovalni interesi in prispevki so povezani z interpretacijo urbanih pojavov v povezavi s krajino, dediščino in okoljem.

Univerzitetna koda predmeta: 2LOE10

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Asistent:

ECTS: 9

Obseg:

 • Vaje: 30 ur
 • Seminar: 15 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski ali angleški

Metode poučevanja in učenja:
• skupinska srečanja in individualne konzultacije s koordinatorjem predmeta • individualne konzultacije z mentorjem • samostojno raziskovalno delo pod vodstvom mentorja • presoja kakovosti svojega dela in dela drugih študentov • prezentacija in diskusija • 33% kontaktnih ur bo potekalo v živo, 67% pa preko spleta.