Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovni in organizacijski modeli odprtega izobraževanja

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je dati študentom pregled čez področje poslovnih modelov in razvojnih načrtov ter korporativnih organizacijskih modelov v OI. Cilj je tudi usposobiti študente za razvijanje ustreznih poslovnih in organizacijskih modelov v izbranem kontekstu OI.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

- poznavanje osnov poslovnih modelov, organizacijske strukture organizacij OI in nekaterih obstoječih ekosistemov OI,

- podrobno poznavanje tržnih trendov, razvoja OI, akterjiev, procesov in organizacijskih mo-delov,

- usposobljenost za razvoj in implementacijo poslovnih modelov ter predlaganje ustreznih organizacijskih struktur v kontekstu OE in OU,

- sposobnost razviti ustrezne modele dodane vrednosti in organizacijske modele z upoštevanjem sodobnih tehnoloških rešitev za odprto izobraževanje.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Vsebina

Cilj tega predmeta je dati študentom pregled poslovnih modelov in razvojnih načrtov ter korporativnih organizacijskih modelov v OI.

Med izvedbo predmeta se bodo študentje učili o poslovnih in organizacijskih modelih izobraževanja na splošno. Raziskovali jih bodo v kontekstu odprtosti, ki vključuje odprt dostop, odprte podatke, odprtokodno programsko opremo in odprto izobraževanje. Seznanili se bodo z različnimi obstoječimi poslovnimi modeli in mehanizmi ter pristopi k operaciji.

Zlasti se bodo učili načina in postopkov za razvoj poslovnega modela, razvoj poslovnega načrta in razvoj ustreznih organizacijskih modulov in struktur. Ti bodo vključevali različne pristope in mehanizme, ki se uporabljajo v tradicionalnem poslovnem modelu in načrtovanju razvoja. Poleg tega se bodo ti razložili s pristopi ocenjevanja tradicionalnega poslovnega modela in prikazani prek nekaterih uspešnih in učinkovitih modelov v delovanju.

Uvodni del bo sledil pridobitvi globokega vpogleda v prevladujoče organizacijske in finančne modele in okvire za OI na nacionalni in mednarodni ravni. Platforma za poslovni model Business Model Canvas (BMC) jim bo služila kot orodje za uporabo pri izvajanju strategij OI.

Študenti se bodo učili, kako oceniti obstoječe pristope in jih prilagoditi njihovim potrebam.

Študenti bodo združevali online predavanja in samoučenje, da bi dobili podrobnejše in natančnejše znanje o poslovnih modelih v odprtega izobraževanja in odprtega učenja (OU).

Predvideni študijski rezultati

Po zaključku predmeta študent:

- obvlada osnove o poslovnih modelih, organizacijski strukturi organizacij OI in nekatere obstoječe ekosisteme OI,

- je sposoben razviti in implementirati poslovne modele in predlagati ustrezne organizacijske strukture v kontekstu OI.

- zna kritično vrednotiti obstoječe modele ter razume vrednost in tveganja njihove implementacije.

Načini ocenjevanja

Za uspešen zaključek tega predmeta morajo študenti izpolniti naslednje dele ocenjevanja na zadovoljivi ravni: • Udeležba pri F2F in virtualnih srečanjih ter aktivno sodelovanje v razredu (s pisnimi tedenskimi nalogami): 20% • Skupinska izdelava in predstavitev poslovnega modela : 40% (poročilo o primeru 30%, predstavitev 5% in razprava 5%) • Zaključni preizkus teoretičnega znanja in sposobnosti uporabe konceptov in modelov za obstoječe poslovne modele: 40%

Reference nosilca

Robert Schuwer je predavatelj na področju odprtih izobraževalnih virov na Fakulteti za uporabne znanosti Fonty’s, School of ICT, Eindhoven. Je strokovnjak za uporabo odprtih učnih gradiv in drugih oblik odprtega in spletnega izobraževanja, kot so množični odprti online tečaji (MOOC). Pričel je z uvajanjem odprtih izobraževalnih praks in raziskav v zvezi s tem področjem. Septembra 2016 je postal nosilec UNESCO katedre za odprte izobraževalne vire in si prizadeva za njihovo uporabo s strani učiteljev, učencev in institucij. Magistriral je iz matematike na Katoliški univerzi v Nijmegenu leta 1980 in iz računalništva leta 1989 na Eindhoven University of Technology. Doktoriral je leta 1993 z dizertacijo o vrednosti sistemov znanja na Eindhoven University of Technology. Njegova specializacija vključuje podatkovno in procesno modeliranje za razvoj sistemov. Ima izkušnje s poučevanjem na področju managementa in računalništva ter izkušnje kot CTO strokovnjak pri podjetju za razvoj programske opreme, vodja projekta in neodvisni svetovalec za reševanje informacijskih problemov. Robert Schuwer je od leta 2006 do leta 2008 vodil projekt OpenER na Odprti univerzi na Nizozemskem. Od leta 2009 do 2013 je delal tudi kot vodja projekta o vsebini Wikiwijs. Od leta 2010 predseduje posebni interesni skupini za izobraževanje SURF in deluje kot vodja podprograma K odprtim digitalnim izobraževalnim virom v nizozemski agendi za pospeševanje inovacij v visokem šolstvu z uporabo tehnologije (od leta 2018).

Podrobnejše informacije so na: https://www.robertschuwer.nl/?page_id=306 in https://www.linkedin.com/in/robertschuwer/

Univerzitetna koda predmeta: 2LOE13

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: obvezno izbirni

Jeziki: slovenski ali angleški

Metode poučevanja in učenja:
- predmet se bo izvajal kot kombinacija predavanj v prostorih fakultete, osebnih posvetov, spletnih predavanj, praktičnih in skupinskih diskusij. - v predavanjih na univerzi bodo študenti dobili dober vpogled v dodano vrednost / poslovne modele in organizacijsko strukturo za oi na nacionalni organizacijski ravni. zlasti se bodo seznanili z vsemi elementi, ki so potrebni za razvoj poslovnega modela in spoznali vse relevantne mehanizme za oblikovanje ustreznega organizacijskega modela. - študenti bodo preučevali najboljše prakse in nekatere obstoječe modele, ki so najbolj primerni za oi in ol. tako se bodo naučili kritično ocenjevati in ovrednotiti obstoječe prakse. - osnovna predavanja bodo izvedena na lokaciji univerze, specifična predavanja pa z uporabo odprtega izobraževanja v povezavi z mentorstvom in skupinsko diskusijo. - študenti se bodo poglobljeno izobraževali na daljavo o določenih modelih in se osredotočili na študijo primera, ki jim je najbolj znan. - študenti bodo razporejeni v skupini raziskovali in razvili poslovni model za lastno izobraževalno institucijo. - pred koncem semestra se bodo študenti zbrali na univerzi z namenom rešiti potencialne probleme in razpravljati o tem med seboj in z mentorji. rezultati dela posameznih skupin bodo predstavljeni vsem, obravnavani in kritično ocenjeni. - 50% kontaktnih ur bo potekalo v predavalnici, 50% pa preko spleta.