Napotki za pridobitev statusa študenta športnika na Univerzi v Novi Gorici

Koraki:

1. Pred začetkom študijskega leta sestavi pisno vlogo oz. prošnjo za dodelitev statusa študenta športnika. V vlogi opiši svoje športno udejstvovanje in zaprosi za ustrezne prilagoditve svojih študijskih obveznosti. Vlogi priloži ustrezne listine oz. potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije, da imaš status vrhunskega športnika, oziroma druga dokazila o doseženih rezultatih ter uvrstitvah s priporočilom matičnega kluba. Med samim študijskim letom je vloga za odobritev statusa študenta športnika odobrena le izjemoma, iz utemeljenih razlogov, zato vlogo oddaj še pred začetkom študijskega leta.

2. Vlogo oddaj dekanu fakultete oziroma visoke šole, na katero si vpisan. Priporočamo, da pred oddajo vloge na spletni strani svoje fakultete/visoke šole preveriš datume prihajajočih sej Senata fakultete/visoke šole in vlogo oddaš najkasneje en teden pred tem datumom.

3. Dekan tvoje fakultete/visoke šole in Komisije za študijske zadeve bosta tvojo vlogo obravnavala in jo posredovala Senatu UNG, ki bo sprejel končno odločitev.

4. Počakaj na pisni sklep o dodelitvi statusa študenta športnika, ki ti ga univerza izda na podlagi odobritve Senata UNG. Prilagoditev študijskih obveznosti velja le za študijsko leto, za katero je bila sprejeta.

Natančnejši opis postopka uveljavljanja statusa študenta športnika, prilagoditev, pravic in dolžnosti študenta športnika so opisane v Pravilih za prilagoditev študijskih obveznosti študentom športnikom na Univerzi v Novi Gorici.

Fotografija kajakaša, nastala v sklopu delavnice športne fotografije, ki jo je organizirala VŠU.
Foto: Miha Godec