Kakšne so prilagoditve študijskih obveznosti za študente športnike?

Natančna določila glede uveljavljanja statusa študenta športnika, prilagoditev, pravic in dolžnosti študenta športnika so opisane v Pravilih za prilagoditev študijskih obveznosti študentom športnikom na Univerzi v Novi Gorici.

V skladu s 7. členom pravil se študentu, ki uveljavlja status športnika, lahko njegove študijske obveznosti prilagodijo tako, da se mu:
• podaljša rok za zaključek študija v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
• znižajo predpisane obveznosti pri opravljanju izpitov in drugih študijskih obveznosti,
potrebnih za vpis v višji letnik;
• ukinejo oz. zmanjšajo obvezne navzočnosti pri predavanjih in drugih vrstah usposabljanja;
• prilagodijo oz. posebej določijo izpitni roki oz. drugi roki predpisani za ocenjevanje znanja in
drugih študijskih obveznosti;
• prilagodi urnik predavanj glede na njegove športno-tekmovalne obveznosti (obiskovanje vaj
pri drugih skupinah, drugačna prilagoditev izvedbe vaj, prilagoditev rokov za oddajo seminarskih nalog, ipd).

Kakšne so dodatne oblike podpore študentu športniku med študijem?

Predavatelji uporabljajo prilagojene metode poučevanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Tako so študentom športnikom pri določenih predmetih na voljo neposredno sledenje predavanjem prek Vox-a, videoposnetki predavanj, spletne učilnice ipd. Prav tako predavatelji študentom športnikom po potrebi nudijo dodatne individualne konzultacije.

Študentom športnikom svetujemo tudi, da se vključijo v tutorski sistem in si izberejo tutorja, ki jim bo tekom študija še dodatno svetoval in jih usmerjal.