Novosti za študijsko leto 2016/2017 Preveri prenovljene študijske programe

Na naši univerzi posebno skrb posvečamo rednim prenovam naših študijskih programov. Kot majhna ustanova imamo namreč to prednost, da se lažje in hitreje prilagodimo potrebam trga dela in drugim značilnostim spreminjajoče se družbe, v kateri živimo. Interesi mladih, tvojih vrstnikov in vrstnic, povpraševanje delodajalcev po določenih profilih diplomantov, nova tržišča in razmah informacijskih tehnologij narekujejo redne spremembe študijskih vsebin, ki jih ponujamo.

Prenovljen študijski program Fizika, odslej z astrofiziko

Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici že od akademskega leta 2016/2017 dalje izvaja prenovljen študijski program Fizika, tj. univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. V času študija prve stopnje študenti dobjo bogato teoretično in eksperimentalno znanje ter začetne izkušnje z znanstveno-raziskovalnim delom. Prvostopenjski študij je nadgrajen z magistrskim študijskim programom druge stopnje »Fizika in astrofizika«, ki v okviru modulov Astrofizika in Fizika trdne snovi ponuja specializirane vsebine iz dveh izjemno aktualnih področij sodobne fizike.
Več o Fakulteti za naravoslovje

Informacijske tehnologije – znanje za prihodnost

S študijskim letom 2016/17 smo na Poslovno-tehniški fakulteti začeli izvajati prenovljen dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring 1. stopnje, ki ponuja še več vsebin s področja širše uporabe informacijskih tehnologij (npr. spletni marketing, spletne in mobilne tehnologije, elektronsko poslovanje, informacijska varnost) in še več izbirnosti. Zaradi dodatnih znanj imajo že sicer dobro zaposljivi diplomanti še boljše izhodišče za delo v podjetjih in drugih ustanovah, kjer v srednjem managementu in na drugih ustreznih delovnih mestih skrbijo za učinkovito izvajanje procesov, obvladovanje stroškov in hkrati zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev. Ob interdisciplinarnem povezovanju tehnoloških in poslovnih vidikov bodo namreč znali še bolje izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo sodobne informacijske tehnologije.

Pedagoški študijski program na Fakulteti za humanistiko

Fakulteta za humanistiko od študijskega leta 2016/17 dalje izvaja pedagoški študijski program II. stopnje Slovenistika. K vpisu vabimo vse, ki potrebujejo pedagoško-andragoško slovenistično izobrazbo, tudi diplomante starih univerzitetnih programov. Študentom na prvi in drugi stopnji programa Slovenistika ponujamo tudi izbirni predmet Digitalna humanistika. Teh vsebin humanistični programi drugih slovenskih univerz ne ponujajo.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo – novo v Sloveniji na področju univerzitetnega izobraževanja v prodaji, trženju vina in komuniciranju s strankami

Prvostopenjski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo smo obogatili z tremi novimi izbirnimi predmeti s področja prodaje in trženja vina. Za vas predavajo različni strokovnjaki s področja trženja, prodaje in komunikacije s potrošniki!
Od študijskega leta 2016/17 dlaje so študentom omenjenega programa na voljo novi izbirni predmeti s področja trženja, prodaje vina in komunikacije s strankami, predmet Mednarodni trg vina pa je obogaten z več vsebinami, posvečenimi izvozu vina.
Več o prenovi programa

Praktično usposabljanje – prenovljen program Okolje

Od vključno študijskega leta 2015/16 naprej se prvostopenjski študijski program Okolje izvaja po prenovljenem predmetniku. Vključuje še več aktualnih vsebin, novih predmetov s področja biologije, najpomembnejša sprememba pa je, da je v tretji letnik študija uvedeno 6-tedensko praktično usposabljanje, ki ga študent opravlja v izbranem podjetju oz. organizaciji. Študij se zaključi z diplomskim seminarjem iz teme praktičnega usposabljanja in ustnim zagovorom seminarja. Tudi premetnik drugostopenjskega programa Okolje je posodobljen. Posebnost tega programa je tudi možnost opravljanja dvojne magistrske diplome z univerzo Ca’ Foscari iz italijanskih Benetk (daljši opis). Spremembe bodo nedvomno pripomogle k še večji zaposljivosti diplomantov in pestrosti študija.

V prihodnje načrtujemo še nadaljnje prenove na različnih področjih – npr. drugostopenjski program Digitalna humanistika in praktično usposabljanje na prvostopenjskem programu Kulturna zgodovina na Fakulteti za humanistiko ter dva nova modula s področja rastlinskih tehnologij in zdravja, ki bosta poleg okoljskega inženirstva vključena v predmetnik drugostopenjskega študijskega programa Okolje na Fakulteti za znanosti o okolju.


Vsi naši študijski programi
Navodila za vpis
Študentski vodnik

Informacije o vpisu:
Študentska pisarna: studentska.pisarna@ung.si ali tel.: 05 33 15 234