Novosti za študijsko leto 2019/2020

Na naši univerzi posebno skrb posvečamo rednim prenovam naših študijskih programov in drugim posodobitvam in izboljšavam. Kot majhna ustanova imamo namreč to prednost, da se lažje in hitreje prilagodimo potrebam trga dela in drugim značilnostim spreminjajoče se družbe, v kateri živimo. Interesi mladih, povpraševanje delodajalcev po določenih profilih diplomantov, nova tržišča in razmah informacijskih tehnologij narekujejo redne spremembe študijskih vsebin, ki jih ponujamo.

Novo v 2019/20: Magistrski študijski program vinogradništva in vinarstva za izzive novega tisočletja

Na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvoz novim študijskim letom ponujajo interdisciplinarno usmerjen študijski program s področja vinogradništva in vinarstva. Študij na tej stopnji omogoča pridobitev poglobljenega znanja za razumevanje in obvladovanje ključnih, novih, naprednih in okolju prijaznih principov dela v vinogradništvu in vinarstvu s poudarkom na njihovemu kritičnemu razumevanju kot tudi sposobnosti za izbor primerih tehnik za reševanje aktualnih strokovno-praktičnih kot tudi znanstvenih vprašanj v vinogradništvu in vinarstvu.

Več informacij

Novo v 2019/20: Uvedba študijskega programa Materiali 3. stopnje

Doktorski študijski program Materiali je usmerjen interdisciplinarno, raziskovalno in k potrebam industrijskega razvoja. Omogoča pridobitev znanj in veščin za oblikovanje različnih osnovnih tipov materialov od njihove sinteze do karakterizacije in razumevanja odnosa med strukturo, lastnostmi materiala in njegovim delovanjem. Program omogoča tudi pridobitev znanj in veščin za razvoj materialov, uporabnih v energijskih in okoljskih tehnologijah. Več na spletnih straneh Fakultete za podiplomski študij.
Velja omeniti še dejstvo, da Fakulteta za naravoslovje izvaja tudi študijski program Znanost o materialih.

Več informacij

Fakulteta za znanosti o okolju: Znanje za prihodnost z vključenim praktičnim usposabljanjem na 1. stopnji in možnostjo dvojne diplome

Fakulteta za znanosti o okolju izvaja program Okolje z modernim pristopom k poučevanju, ki v veliki meri temelji na pridobivanju znanja ob praktičnem usposabljanju kot so terensko in projektno delo, laboratorijske vaje, ekskurzije ipd. Že v študijskem letu 2017/18 smo začeli izvajati prenovljen študijski program Okolje prve stopnje, ki ponuja nekaj novih izbirnih predmetov s področja biologije, v zadnjem letniku pa študentje opravljajo šesttedensko praktično usposabljanje, kar bo še dodatno prispevalo tako k zaposljivosti naših diplomantov kot tudi k še večji povezanosti z lokalnim okoljem. Letos ta študijski program nadgrajujemo še s predmeti o atmosferi in globalnem segrevanju. Na prvostopenjskem programu Okolje imajo študenti možnost pridobiti dvojno diplomo Univerze v Novi Gorici in Univerze v Bihaću, če bodo del študija opravili na partnerski univerzi.
Diplomanti imajo možnost nadaljevanja študija na programu Okolje 2. stopnje.

Poslovno-tehniška fakulteta: še več e-vsebin

Poslovno-tehniška fakulteta izvaja programa Gospodarski inženiring 1. stopnje in program Gospodarski inženiring 2. stopnja2, ki interdisciplinarno povezujeta znanja o sodobnih tehnologijah z ekonomskimi in organizacijskimi znanji. Novost so dopolnitve študijskega programa, ki študente še bolje pripravljajo na delo v mednarodnem poslovnem okolju.
Med študijem se študenti usposobijo za zagotavljanje učinkovitega izvajanja vse bolj digitaliziranih procesov v podjetju, za obvladovanje stroškov ob hkratnem zagotavljanju kakovosti izdelkov in storitev, pa tudi za identificiranje in implementacijo možnih izboljšav pri delovanju podjetij. Magistrski program je primeren tudi za diplomante drugih usmeritev, ki želijo svojo stroko nadgraditi z ekonomskimi vidiki in poznavanjem aktualnih tehnologij, vključno z računalniškimi. Pomemben del študija je projektno delo in reševanje problemov iz konkretnih delovnih okolij, kar skupaj s širino znanj zagotavlja odlično zaposljivost. Športnikom in drugim študentom, ki zaradi svoje situacije potrebujejo dodatno fleksibilnost, le-to zagotavljamo z močno podporo študiju na daljavo.

Novo v Sloveniji – magistrski študijski program Digitalna humanistika

Fakulteta za humanistiko razpisuje študija Slovenistika 1. stopnje – s poudarkom na literarnih vedah in jezikoslovju – ter Kulturna zgodovina 1. stopnje. Oba programa omogočata vpis na novi interdisciplinarni magistrski študijski program Digitalna humanistika 2. stopnje, ki v enakem deležu povezuje humanistiko in računalništvo (vpis je odprt tudi diplomantom računalništva in informatike). S tem se humanistika odziva tako na trg dela kot na temeljne dileme, ki se pokažejo v humanistiki, ko se kultura digitalizira. Za tiste, ki želijo poglobiti znanje jezikoslovja z vključevanjem v raziskovalno delo predavateljev, je na voljo Slovenistika 2. stopnje – smer Jezikoslovne vede, Slovenistika 2. stopnja – smer Literarne vedesmer pa nadgrajuje razumevanje (slovenske) literature, npr. prek študij spola, raziskav literature na stičišču jezikov in kultur itd. Poleg tega so študentom na voljo tudi druge študijske vsebine, ki jih humanistični programi drugih slovenskih univerz ne ponujajo.

Program dvojne doktorske diplome na programu Študiji kulturne dediščine z Univerzo IUAV iz Benetk (Italija)

Z akademskim letom 2017/18 sta Univerza v Novi Gorici in Univerza Iuav iz Benetk (Università Iuav di Venezia) uvedli program dvojne doktorske diplome Študiji kulturne dediščine, 3. stopnja, ki ga izvajata Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici in Šola za doktorske študije Univerze Iuav iz Benetk (School of Doctoral Studies of the Università Iuav di Venezia). Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene obveznosti na domači univerzi in predpisani minimalni nabor obveznosti na sodelujoči univerzi, bosta doktorsko diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta, podelili tako Univerza v Novi Gorici kot Univerza Iuav iz Benetk.
Več informacij – novica o uvedbi dvojne doktorske diplome
Opis programa


Vsi naši študijski programi
Navodila za vpis
Študentski vodnik

Informacije o vpisu:
Študentska pisarna: studentska.pisarna@ung.si ali tel.: 05 33 15 234