Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Diplomsko delo

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Načini ocenjevanja

Pozitivna ocena pisnega dela in ustni zagovor pred komisijo

Reference nosilca

Mentor po izboru senata VŠVV

Univerzitetna koda predmeta: 1VV317

Letnik: 3

Semester: 2

ECTS: 5

Obseg:

  • Samostojno delo: 150 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
samostojno delo študenta pod vodstvom mentorja