Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Biologija celice

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študenti osvojijo osnovna znanja o zgradbi in delovanju celice, ki so potrebna za razumevanje predmetov: Rastlinska fiziologija in biotehnologija, Patologija rastlin, biokemija in Vinogradništvo.

Po koncu predmeta je študent sposoben razumeti osnovne procese na celični ravni in njihovo soodvisnost ter zna to znanje nadgraditi v okviru sorodnih študijskih vsebin v višjih letnikih.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je osnovni predmet v prvem letniku študija, zato predhodno opravljeni izpiti iz drugih predmetov niso potrebni.

Vsebina

  • Teoretični del (30 ur)

- Uvod v celično biologijo: izvor, zgradba in delovanje pro- in evkariontske celice (enoceličarji, glive, večcelične rastline, živali, človek); kemijska sestava celice.

Celična membrana: osnovne biofizikalne in biokemijske lastnosti, vzdrževanje sestave membrane, delovanje pomožnih struktur, membranski transport (ionske črpalke, ionski kanali, nadzorovanje koncentracije drugih molekul).

- Celična stena, citoskelet.

- Celični organeli. Posebnosti rastlinske celice: plastid in vakuola.

- Osnove molekulske biologije: geni in izražanje genov; jedro in organizacija kromatina; ribosomi in sinteza beljakovin, sortiranje proteinov in transport v celici. Posebnosti rastlinske celice.

- Endocitoza, eksocitoza in pomen vezikularnega transporta v rastlinski celici.

- Metabolične interakcije med organeli.

- Energijski procesi v celici.

- Delitev celic: prokariontske celice, evkariontske celice: celični cikel, mitoza, mejoza.

- Diferenciacija celic.

- Celica in okolje – sprejemanje dražljajev in odzivi.

- Celična smrt.

  • Seminarske vaje (5ur):

Demonstracijski prikaz celičnih struktur, opazovanje delitve celice, izolacija DNK, opazovanje celic pod mikroskopom

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnovne zgradbe mikrobne, živalske in rastlinske celice. Poznavanje osnov molekulske biologije; izražanje genov, prepisovanje DNA, sinteza proteinov. Poznavanje osnovnih fizioloških procesov v celici; membranski transport, vezikularni transport, energetski metabolizem, interakcije med organeli. Poznavanje osnovnih principov delitve in diferenciacije celic ter celične smrti. Razumevanje osnovnih mehanizmov in pomena medcelične komunikacije. Poznavanje posebnosti rastlinske celice pri vseh naštetih procesih.

Temeljna literatura in viri

Jezernik K., Veranič P., Sterle M.: Celična biologija. 2012, DZS

Alberts B. et al.: Essential Cell Biology. 2010, Garland Publishing Inc.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit

Reference nosilca

Docentka za področje molekularna in celična biologija, redno zaposlena na Univerzi

v Novi Gorici.

Univerzitetna koda predmeta: 1VV113

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 3

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 45 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in seminarske vaje v predavalnici in biološki učilnici, uporaba e-gradiv.