Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Vinski turizem in direktna prodaja v kleteh

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Namen predmeta je predstaviti razmere na svetovnem trgu vinskega turizma. Študentje bodo pridobili informacije, ki jim bodo pomagale razumeti dejstvo da kvaliteta vina ni dovolj, da aktivno vstopijo na trg vina. Pomembno je poznati kupce, kako vzpostaviti z njimi odnos, kako se turiste preoblikuje v stranke, kako se vino lahko direktno prodaja in kako iz kleti in regije narediti blagovno znamko, s katero bi se lahko razlikovali od konkurence.

Študij napredka različnih dogodkov v različnih deželah, obiski jim bodo pripomoglki k razumevanju trenutnega stanja v vinskem turizmu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je znanje degustiranja vina in razumevanje osnovnih marketinških zakonitosti.

Vsebina

1 Uvod: osnovni podatki

Razvoj mednarodnega trga vina: vloga geografskega porekla vina

Elementi vinsko turističnega marketinva

Obnašanje kupcev in trendi

Uvod v turizem

Počitniški in poslovni/kongresni turizem

Prehrambeni turizem

Vinski turizem po svetu

Kdo so vinski turisti?

Kdo so vinske ceste in Vinsko turistične organizacije?

3 Turizem na posestvih/kleteh

Upravljanje direktne prodaje v kleteh in v vinotekah

Oblikovanje odnosa z vinskim turistom

Kako bi lahko Slovenske kleti uporabljale vinski turizem?

VAJE

Primeri vinskega turizma

Analiza mednarodne ponudbe vinskega turizma

Obisk kleti z močno prisotnostjo vinskega turizma na trgu

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

Vpliv globalizacije na vinarsko industrijo

večja vloga blagovnih znamko vin v primerjavi s tradicionalnimi vini s »poreklom«,

vinski turizem kot del počitniškega turizma

Vloga turizma v industriji blagovnih znamk vina in hrane kot način za izstopanje med konkurenco in način za pridobivanje novih strank

Kupci vina in vinski turisti: kako jih lahko spoznamo in tudi lahko delamo z njimi?

So vinske ceste potrebne za vinski turizem? Zgodbe o uspehu in neuspehu.

Prodaja v kleti. Da ali ne? Direktna prodaja kot možnost vzpostavljanja globjih in boljših vezi s strankami.

Analiza primerov.

Vloga vinskega turizma v Sloveniji in v slovenskih kleteh.

Temeljna literatura in viri

Izročki predavanj/Slides

Carlsen J. and Charters S., Global Wine Tourism, CABI, 2006

Hall C.M., Sharples L. and other, Wine Tourism Around the World, Taylor & Francis, 2002

Hall C.M. and Mitchell R., Wine Marketing. A practical guide, Butterworth-Heinemann, 2008

Wine Business International, Meininger’s Verlag (www.wine-business-international.com)

winebusiness.wordpress.com (in Italian)

Načini ocenjevanja

Prisotnost na predavanjih Delo v skupinah in udeleženost v diskusijah Izpit 10 % 40 % 50 %

Reference nosilca

Nosilec je višji predavatelj za področje Marketing na UNG/Higher lecturer for the field of Marketing at University of Nova Gorica

Publications of last 5 years/Lista publikacij zadnjih 5 let

Academic research – Conference papers

P.De Luca, G. Gallenti, P.Penco: “Nuovi clienti in nuovi mercati: il vino italiano in India”, in “Le relazioni tra innovazione e internazionalizzazione. Percorsi di ricerca e casi aziendali” (a cura di P.De Luca), Edizioni Università di Trieste, Trieste 2015.

P.De Luca, P.Penco: “The role of packaging in marketing communication: an explorative study of the Italian wine business”, 3rd International Wine Business & Marketing Conference, July 6-8, 2006, Montpellier (France)

Publications (Wine Industry management)

P.Penco, “Vini a basso contenuto alcoolico: moda o nuova frontiera?”, Il Corriere Vinicolo anno 87 n.12, April 21st, Editrice Unione Italiana Vini, 2014

P.Penco, “Mercato globale, una bussola per non sbagliare rotta”, Il Corriere Vinicolo anno 87 n.10, March 31th, Editrice Unione Italiana Vini, 2014

P.Penco, “30 blogger da tutto il mondo in FriuliVG”, Q.B. – Quanto Basta FVG, October 2011

P.Penco, “26 milioni di persone che cercano un motivo in più”, Il Corriere Vinicolo anno 84 n.28, July 11th, Editrice Unione Italiana Vini, 2011

P.Penco, “For any further information”, Il Corriere Vinicolo anno 84 n.16/17, April 25th, Editrice Unione Italiana Vini, 2011

P.Penco, “E’ iniziata la Prosecco Decade”, Il Corriere Vinicolo anno 84 n.6, February 1st, Editrice Unione Italiana Vini, 2011

P.Penco, “Il mercato dei fine wines in tempo di frugality”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.45, November 15th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “UK – Off Trade: La promozione ammazza la curiosità”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.23, June 7th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “UK – On Trade: Al ristorante non gira”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.23, June 7th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Correrà come prima”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.22, May 31st, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Quando il marchio vuol dire fiducia”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.18, May 3rd, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Grande è bello? Forse non più”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.15, April 12th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Il nuovo passa dal verde”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.15, April 12th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Un’orma sempre più leggera”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.15, April 12th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Il valore dell’origine si riconosce a colpo d’occhio”, Il Corriere Vinicolo anno 82 n.12, March 23rd, Editrice Unione Italiana Vini, 2009

P.Penco, “Vino e brand Italia – questione di lifestyle”, Il Corriere Vinicolo anno 82 n.4, January 26th, Editrice Unione Italiana Vini, 2009

Univerzitetna koda predmeta: 1VV318

Letnik: 3

Semester: 1/2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

  • Predavanja: 15 ur
  • Vaje: 10 ur
  • Samostojno delo: 60 ur
  • Druge oblike študija: 5 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleško

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminarske vaje, demonstracija praktičnih primerov, terenske vaje