Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Organska kemija v vinogradništvu in vinarstvu

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet obravnava osnove strukture snovi ter zakonitosti kemijskih sprememb. Obravnava sistematiko elementov in njihovih spojin ter zakonitosti kemijske periodičnosti. Navaja študente k razumevanju zveze med kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi elementov in njihovih spojin ter njihovo elektronsko strukturo in tipom vezi.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predhodno znanje iz nekaterih poglavij splošne in anorganske kemije.

Vsebina

 • ogljikovodiki: alkani (nasičeni ogljikovodiki, strukturne formule, alkilne skupine, nomenklatura organskih spojin, fizikalne lastnosti alkanov, kemijske lastnosti alkanov, halogenirani ogljikovodiki, cikloalkani), alkeni (struktura in nomenklatura, geometrijska izomerija, kemijske lastnosti alkenov, polimerizacija), alkini, benzen in aromatski ogljikovodiki (struktura in nomenklatura, uporaba benzena in benzenovih derivatov, nafta, bencin in naravni plini, oktansko število);
 • alkoholi, fenoli in etri: funkcionalne skupine, klasifikacija in nomenklatura alkoholov, fizikalne lastnosti alkoholov, sinteza alkoholov, kemijske in fiziološke lastnosti alkoholov, glikoli in glicerol, fenoli, etri;
 • aldehidi in ketoni: karbonila skupina, nomenklatura aldehidov in ketonov, fizikalne lastnosti, sinteza aldehidov in ketonov, kemijske lastnosti, nekatere pogoste karbonilne spojine;
 • karbokislinske kisline in derivati: kisline in derivati (funkcionalne skupine, struktura in nomenklatura nekaterih organskih kislin, sinteza karboksilnih kislin, fizikalne in kemijske lastnosti karboksilnih kislin), estri, fizikalne lastnosti estrov, sinteza estrov (esterifikacija), kemijske lastnosti estrov (hidroliza), estri fosforne kisline, amidi (sinteza, struktura in nomenklatura, fizikalne in kemijske lastnosti amidov), pomembni estri in amidi (aspirin, alkaloidi, narkotiki);
 • amini in derivati: struktura in klasifikacija aminov, fizikalne lastnosti aminov, amini kot baze, druge kemijske lastnosti aminov, heterociklični amini, kofein, nikotin, cocain;
 • stereoizomerija: polarizirana svetloba in optična aktivnost, kiralnost ogljikovih atomov, kiralni centri, biološka pomembnost kiralnosti;
 • ogljikovi hidrati: definicija in klasifikacija, monosaharidi (splošne lastnosti, stereokemija, heksoze, monosaharidi: ciklične strukture, lastnosti), disaharidi, polisaharidi;
 • lipidi: kaj so lipidi?, maščobne kisline, maščobe in olja, lastnosti maščob in olj, mila, voski, fosfolipidi, glikolipidi, celične membrane, steroidi: holesterol;
 • proteini: amino kisline (splošne lastnosti, reakcije amino kislin), peptidna vez, klasifikacija in struktura proteinov, svila, volna, kolagen, mioglobin, elektrokemijske lastnosti proteinov, denaturacija proteinov.

VAJE

Praktične laboratorijske vaje:

==> organska sinteza;

==> esterifikacija;

==> frakcionirna destilacija;

==> sinteza polimerov, kondenzacija.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo pridobili osnovno znanje s področja organske kemije, ki jim bo pomagalo razumevati kemijske spremembe in reakcije, ki potekajo v trti in grozdju med dozorevanjem grozdja ter v predelavi in tehnologiji vina (polifenoli, kisline, sladkorji, voski, lipidi, arome).

Temeljna literatura in viri

Atkins, P.W.; Clugston, M.J.; Frazer, M.J.; Jones, R.A.Y. 1997. Kemija – zakonitorsti in uporaba , Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.

Tišler, M. 1982. Organska kemija, DZS, Ljubljana, 1982.

Hill, J.W.; Feigl, D.M.; Baum, S.J. 1993. Chemistry and life: An Introduction to General, Organic and Biological Chemistry (4th ed.) (Macmillan publ. Co.), New York.

Načini ocenjevanja

Opravljene vaje so pogoj za pristop k pisnemu izpitu, v katerem preverjamo praktične in teoretične vsebine predmeta 30 % vaje / 70 % predavanja

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja Živilske tehnologije na Univerzi v Novi Gorci.

Zbrane publikacije zadnjih 5 let

1. BAT, Karmen, VIDRIH, Rajko, NEČEMER, Marijan, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, KUMP, Peter, OGRINC, Nives. Characterization of Slovenian apples with respect to their botanical and geographical origin and agricultural production practice. Food technology and biotechnology, ISSN 1330-9862, 2012, vol. 50, no. 1, str. 107-116. [COBISS.SI-ID 3932024], [WoS do 5. 2. 2016: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, normirano št. čistih citatov (NC): 5, Scopus do 4. 11. 2015: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, normirano št. čistih citatov (NC): 6]

2. MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, WANG, Jing, MØLLER, Anne L., KRAKE, Jacob, LUND, Torben, HANSEN, Poul Erik, NIELSEN, Søren Laurentius. Differences in the structure of anthocyanins from the two amphibious plants, Lobelia cardinalis and Nesaea crassicaulis. Natural product research, ISSN 1478-6419. [Print ed.], 2013, vol. 27, issue 7, str. 654-664, doi: 10.1080/14786419.2012.688046. [COBISS.SI-ID 2387195], [WoS do 6. 8. 2014: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 28. 5. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

3. JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. DPPH solution (in)stability during kinetic UV/Vis spectrometry measurements of phenols antioxidant potential. Food analytical methods, ISSN 1936-9751, 2012, vol. 5, no. 4, str. 781-783, doi: 10.1007/s12161-011-9310-5. [COBISS.SI-ID 2040059], [WoS do 11. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 17. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 3]

4. JERMAN, Tina, GOLC-WONDRA, Alenka, VRHOVŠEK, Urška, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Phenolic profiling of olives and their olive oil process-derived matrices using UPLC-DAD-ESI-QTOF-HRMS analysis. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2015, vol. 63, iss. 17, str. 3859-3872, ilustr., doi: 10.1021/jf506345q. [COBISS.SI-ID 3803899], [WoS do 2. 2. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 2. 2. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

5. JERMAN, Tina, GOLC-WONDRA, Alenka, VRHOVŠEK, Urška, SIVILOTTI, Paolo, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Olive fruit phenols transfer, transformation, and partition trail during laboratory-scale olive oil processing. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2015, vol. 63, no. 18, str. 4570-4579, ilustr., doi: 10.1021/jf506353z. [COBISS.SI-ID 3878395], [WoS do 15. 6. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 1. 6. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

6. BRATAŠEVEC, Kristina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MARKO, Petek, SIVILOTTI, Paolo. Hydroxycinnamic acids as affected by different fertilization of Rebula grapevines. Journal of plant nutrition and soil science, ISSN 1436-8730. [Print ed.], 2015, vol. 178, iss. 6, str. 868-877, ilustr., doi: 10.1002/jpln.201500005. [COBISS.SI-ID 4073467], [WoS do 15. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 17. 2. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

7. BAT, Karmen, ELER, Klemen, MAZEJ, Darja, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, KUMP, Peter, OGRINC, Nives. Isotopic and elemental characterisation of Slovenian apple juice according to geographical origin : preliminary results. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2016, vol. 203, str. 86-94, ilustr., doi: 10.1016/j.foodchem.2016.02.039. [COBISS.SI-ID 4143099]

Univerzitetna koda predmeta: 1VV114

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Seminar: 15 ur
 • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: obvezni (predmet se izvaja od 2016/2017)

Jeziki: slovenščina

Metode poučevanja in učenja:
predavanja z reševanji praktičnih primerov, laboratorijske vaje