Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Osnove trženja vina

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Namen predmeta je ponuditi študentom trženjska znanja in izkušnje, ki jih vinogradniki in vinarji zelo potrebujejo, saj pridelujejo za trg. Skozi predavanja in vaje, ki temeljijo večinoma na znanih primerih, je cilj predmeta študentom razgrniti sedanje tržne razmere, in jih tako oborožiti s praktičnimi znanji za takojšnjo uporabo na trgu v skladu z lastnimi potrebami.

Pridobili naj bi dovolj znanj za samostojno upravljanje trženjskih aktivnosti

Na podlagi pridobljenih znanj so študentje sposobni celotno strategijo vinskega posla naravnati trženjsko.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

1 Uvodni modul: Vino – včeraj, danes in jutri

 • Miti in legende, stereotipi in predsodki (ki ne pomagajo prodajati)
 • Celostno gledanje na panogo (ekonomski, politični, sociološki, ideološki aspekt)
 • Vino in zdravje
 • Zakonske danosti in omejitve
 • Oris slovenskega vinskega trga z oceno bodočega razvoja trga
 • Oris svetovnega trga z oceno bodočega razvoja trga

2. Osnove trženja in prodaje vina

 • Opredelitev vinskega trga,
 • Velikost in sestava trga,
 • Členitev oz. segmentacija vinskega trga
 • Stopnja tržne koncentracije, tržni delež, monopolistična konkurenca
 • Težavnost prodora oz. vstopa na vinski trg
 • Elementi trženjskega spleta na vinskem trgu (PR, trženje dogodkov, oglaševanje, pospeševanje prodaje, itd.)
 • Marketing storitev in zadovoljstvo potrošnika
 • Načrtovanje marketinških aktivnosti
 • Ugled, promocija in komunikacija s porabniki: orodja in strategije za učinkovito trženje
 • Trendi na vinskem trgu in povezanih dejavnostih

3. Strateški pristop k trženju vina

 • Metoda SWOT analize
 • Trženjsko makro okolje
 • Trženjsko mikro okolje
 • Metode analize trga
 • Metode napovedovanja tržnih trendov
 • Blagovne znamke vina in strategije njihovega razvoja
 • Izbira ciljnega trga
 • Tržno pozicioniranje

4. Trženje slovenskih vin

 • Nakupne navade porabnikov vina,
 • Trženje vin v trgovini, gostinstvu in na posestvu
 • Vino, okolje in turizem.

VAJE

Vsebino študijskega programa uporabimo pri pripravi obsežnejše seminarske naloge, ki jo študentje izdelajo v skupinah.

Obisk enega vinskega sejma na slovenskem ali mednarodnem nivoju.

Predvideni študijski rezultati

Študent dobi teoretične osnove o tem, kako zasnovati in izvajati trženjske aktivnosti za čim uspešnejšo promocijo in prodajo vina.

Študent se nauči identificirati in ovrednotiti priložnosti ter nevarnosti tržnega okolja in prednosti in slabosti vinogradniškega oz. vinarskega poslovnega sistema in tako kritično razmisliti o slabostih in napakah obstoječega pristopa k trženju vina in sprejeti ustrezne ukrepe.

Spozna orodja, ki so na voljo za izvajanje marketinške funkcije, vendar mu pridobljeno znanje pomaga razumeti, da to za trženjski uspeh še ni dovolj.

Marketinško usmerjeno upravljanje mora namreč spremljati cel proizvodni in prodajni ciklus, kajti trženje vina se začne že v vinogradu.

Spozna pomen ohranjanja zvestobe tradicionalnih kupcev in se nauči, kako s pomočjo marketinških aktivnosti kot so razvijanje blagovne znamke, promocija vina in komunikacija s porabniki, pridobiti nove odjemalce.

Temeljna literatura in viri

Paul Wagner, Janeen Olsen, Liz Thach: Wine Marketing & Sales, 2011

Moulton, K.; Lapsley, J.: Succesful Wine Marketing, Springer, 2001,

Konečnik-Ruzzier: Temelji trženja, Meritum, Lj., 2011

Prosojnice s predavanj

Zapiski s predavanj

Izbrani članki

Načini ocenjevanja

Skupinska seminarska naloga (je pogoj za pristop k izpitu) Pisni izpit 50 % 50 %

Reference nosilca

Iztok Sila je bil diplomant prve generacije študija MBA, leta 1991, na predhodnici današnje IEDC-Poslovne šole Bled, ki je tiste čase delovala na Brdu pri Kranju. Na svoji poslovni poti se je kalil v vodilnih marketinških agencijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Sodeloval je z mednarodnimi mrežami oglaševalskih in medijskih agencij ter skrbel za odlične naročnike in blagovne znamke – domače, regijske in globalne – z najrazličnejših področij: od avtomobilizma, vinskih kleti, telekomunikacij in turizma do mode, športa, kulture in knjigotrštva.

Ves čas je aktiven član strokovnih združenj in institucij, v okviru katerih sooblikuje stroko in poskuša vplivati na njen razvoj. Je mentor v programu Društva za marketing Slovenije, Alumni MARKEThink mentorskem programu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in IEDC-Poslovne šole Bled, predsednik Nadzornega odbora Slovenske oglaševalske zbornice, bil je član Marketinško-poslovnega sveta Olimpijskega komiteja Slovenije in bil dolgoletni član upravnega odbora Društva za marketing Slovenije.

Vsa leta ga kot gosta redno vabijo na predavanja na različnih akademskih institucijah, od študijskega leta 2013/14 pa redno predava marketinške predmete na Gea Collegu, na VŠVV, B2 Visoki šoli za poslovne vede Ljubljana, na Doba Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, pa tudi na Višji šoli za gostinstvo in turizem Bled.Moderiral je na desetine okroglih miz, konferenc in strokovnih srečanj. Njegovih vprašanj sogovorniki niso vedno veseli, poskrbijo pa za zanimive, iskrive in uporabne odgovore, ki pritegnejo pozornost poslušalcev.

Pred ustanovitvijo podjetja Sila Consulting je vodil marketing in odnose z javnostmi v Mladinski knjigi Založbi, še prej pa je bil direktor sektorja za marketing Telekoma Slovenije. Je nosilec naziva »marketinški direktor leta«, ki ga podeljuje Društvo za marketing Slovenije.

Univerzitetna koda predmeta: 1VV211

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 75 ur
 • Druge oblike študija: 5 ur

Vrsta predmeta: obvezni (se izvaja od 2016/2017)

Jeziki: slovenščina

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, diskusija, skupinska seminarska naloga s končno prezentacijo, terenske vaje, diskusija