Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Matematika s statistiko

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznavanje in dopolnjevanje osnovnih pojmov in principov matematične analize, algebre in statistike ter njihove aplikacije v naravoslovju.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

Predavanja

Aritmetika in Algebra

1. Operacije z množicami

2. Naravna, cela, racionalna in realna števila

3. Ulomki in procenti

4. Potence in koreni

5. Logaritmi

6. Linearna in kvadratna enačba

7. Sistemi linearnih enačb

8. Neenačbe

Geometrija

1. Vektorji v prostoru

2. Skalarni, vektorski, mešani produkt

3. Premica in ravnina

4. Strožnice: krožnica, elipsa, hiperbola, parabola

Funkcije

1. Pregled elementarnih funkciji: (polinom, racionalne funkcije, exponentna in logaritmeska funkcija, kotne funkcije)

2. Limita funkcije

3. Pravila za odvajanje in odvodi elementarnih funkciji

4. Nedoločeni in določeni integral

Statistika

1. Osnovni pojmi in računanje z dogodki

2. Pogojna verjetnost

3. Zaporedje neodvisnih dogodkov

4. Populacije in slučajne spremenljivke

5. Matematično upanje, standardni odklon

6. Kvantili

7. Korelacijski koeficient

8. Regresijska premica

9. Enostavno slučajno vzorčenje

10. Intervali zaupanja

Vaje

Pri vajah bodo študentje reševali računske naloge iz podane snovi.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

Do konca tega predmeta bo študent sposoben:

- narediti operacije z števili in množicami

- izračunati logaritme, korene, potence

- rešiti linearne/kvadratne enačbe in sisteme

- reševati probleme z premicami in ravninami v prostoru

- izračunati limite, odvode, integrale

- določiti verjetnost dogodka

-izračunati osnovne statistične parametre (srednja vrednost, mediana, modus, disperzija, varianca, standardni odklon)

Temeljna literatura in viri

1. Wrede, R.C., Spiegel, M. (2002). Advanced Calculus, 2nd Edition, Schaum’s Outlines Series

2. Zeliko, M. (2010). Izbrana poglavja iz matematike

3. Mizori Oblak, P. (2001) Matematika za študente tehnike in naravoslovja I, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana.

4. Mizori Oblak, P. (2001) Matematika za študente tehnike in naravoslovja II, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana.

5. Košmelj K. (2007) Uporabna statistika, Biotehniška fakulteta, Ljubljana

Načini ocenjevanja

Domače naloge, seminarska naloga (20 %), pisni izpit (80 %)

Reference nosilca

Doc.dr. Irina Cristea je docentka za področje matematike na Univerzi v Novi Gorici, zaposlena v raziskovalni enoti Center za sisteme in informacijske tehnologije.

Področja dejavnosti: matematika, algebraične hiperstrukture ter povezave z mehkimi množicami in njihovimi posplošitvami; matematični modeli osnovani na analizi skupin (trdih in mehkih)

Zaposlitev / kariera: Doc. dr. Irina Elena Cristea je leta 2007 doktorirala iz matematike s specializacijo na področju algebre na Univerzi Konstanca, Romunija. Raziskovalno delo je začela leta 2003 na Univerzi v Iaziju, Romunija, kjer je bila zaposlena 4 leta kot asistentka. Podoktorsko delo je opravljala na Univerzi v Vidmu, Italija. Od januarja 2012 pa je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot docentka za področje matematike ter raziskovalka Centra za sisteme in informacijske tehnologije na področju teorije algebraičnih hiperstruktur. Ona predava Matematiko na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje v Novi Gorici.

Izbrane objave

CRISTEA, Irina, JANČIĆ-RAŠOVIĆ, Sanja. Composition hyperrings. An. Univ. “Ovidius” Constanţa, Ser. Mat. (Print), 2013, vol. 21, no. 2, str. 81-94. [COBISS.SI-ID 2850555]

ANGHELUŢǍ, Carmen, CRISTEA, Irina. On Atanassov’s intuitionistic fuzzy grade of complete hypergroups. J. mult.-valued log. soft comput.. [Print ed.], 2013, vol. 20, no. 1/2, str. 55-74. [COBISS.SI-ID 2623995]

CRISTEA, Irina, ZHAN, Jianming. Lower and upper fuzzy topological subhypergroups. Acta math. Sin., Engl. ser. (Print), 2013, vol. 29, no. 2, str. 315-330, [COBISS.SI-ID 2634747]

CRISTEA, Irina, JAFARPOUR, Morteza, MOUSAVI, Seyed S. On fuzzy preordered structures and (Fuzzy) hyperstructures. Acta math. Sin., Engl. ser. (Print), 2012, vol. 28, no. 9, str. 1787-1798, [COBISS.SI-ID 2490107]

CRISTEA, Irina, ŞTEFǍNESCU, Mirela, ANGHELUŢǍ, Carmen. About the fundamental relations defined on the hypergroupoids associated with binary relations. Eur. j. comb., 2011, vol. 32, no. 1, str. 72-81. [COBISS.SI-ID 2062587]

CRISTEA, Irina, DAVVAZ, Bijan. Atanassov’s intuitionistic fuzzy grade of hypergroups. Inf. sci. [Print ed.], 2010, vol. 180, no. 8, str. 1506-1517. [COBISS.SI-ID 2065915]

CRISTEA, Irina. About the fuzzy grade of the direct product of two hypergroupoids. Iranian journal of fuzzy systems, 2010, vol. 7, no. 2, str. 95-108. [COBISS.SI-ID 2061563]

Univerzitetna koda predmeta: 1VV100

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 8

Obseg:

  • Predavanja: 40 ur
  • Vaje: 50 ur
  • Samostojno delo: 150 ur

Vrsta predmeta: predavanja, vaje

Jeziki: angleški in slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, domače naloge