Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Rastlinska fiziologija in biotehnologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Rastlinska fiziologija in biotehnologija je povezava različnih področij proučevanja rastlin, kar bo študentom omogočilo celovit vpogled v delovanje rastlin in v njihovo odzivanje na okolje ter možne aplikacije tega znanja v biotehnologiji.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebna so predhodna znanja iz biologije ter mikrobiologije. Predmet se smiselno povezuje s predmeti: vinogradništvo, kmetijstvo in okolje, mikroelementi v zemlji in rastlinah, patologija rastlin ter deloma z ampelografijo.

Vsebina

 • metabolne poti, značilne za rastline
 • mineralna prehrana in transport
 • rast in razvoj
 • fiziologija simbioz in parazitizma
 • odziv rastlin na biotski in abiotski stres
 • organizacija evkariontskega genoma v primerjavi s prokariontskim in posebnosti rastlinskega genoma
 • regulacija genskega izražanja pri rastlinah
 • aplikacije znanja rastlinske fiziologije v rastlinski biotehnologiji: rastlinske tkivne kulture in vzgoja genetsko spremenjenih rastlin

VAJE

 • mineralna prehrana rastlin
 • vpliv hormonov na rast in razvoj rastlin
 • mikropropagacija rastlin
 • transformacija rastlin
 • biotski in abiotski stres

Predvideni študijski rezultati

Študentje se bodo seznanili z osnovami rastlinske fiziologije in rastlinske genetike in z tehnologijo rastlinskih tkivnih kultur ter z genetsko spremenjenih rastlin.

Temeljna literatura in viri

 • Taiz, L.; Zeiger, E. 1998. Plant physiology.Sinauer Associates, Inc., Publishers, Massachusetts
 • Lewin, B. 1997. Genes ViI Oxford University Press
 • Esra, G.; Adina, B. 1998. Transgenic plants, with an appendix on intelectual properties & commercialisation of transgenic plants. John Barton, Imperial College Press
 • Raspor, P. (urednik) 1996. Biotehnologija, Osnovna znanja. BIA, Ljubljana

Načini ocenjevanja

Opravljene vaje (prisotnost na vajah ter popolnoma izpolnjena Navodila za vaje (delovni zvezek)) so pogoj za opravljanje kolokvija in izpita. Kolokvij je združen z izpitom, kar pomeni, da se piše istočasno (40 % vaje/60 % izpit)

Reference nosilca

Doc.dr. Maruša Pompe Novakje docentka za področje Biotehnologija, je delno zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot članica Centra za raziskave vina kot tudi na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer je vodja centra Planta.

Publikacije zadnjih 5 let/Publications from last 5 years

1. BAEBLER, Špela, WITEK, Kamil, PETEK, Marko, STARE, Katja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, RENAUT, Jenny, SZAJKO, K., STRZELCZYK-ŻYTA, D., MARCZEWSKI, W., MORGIEWICZ, K., GRUDEN, Kristina, HENNIG, Jacek. Salicylic acid is an indispensable component of the Ny-1 resistance-gene-mediated response against Potato virus Y infection in potato. Journal of Experimental Botany, ISSN 0022-0957, 2014, vol. 65, iss. 4, str. 1095-1109, doi: 10.1093/jxb/ert447. [COBISS.SI-ID 3027535]

2. RUPAR, Matevž, KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, DELAUNAY, Agnes, JACQUOT, Emmanuel, RAVNIKAR, Maja. Assessment of SNaPshot and single step RT-qPCR methods for discriminating Potato virus Y (PVY) subgroups. Journal of virological methods, ISSN 0166-0934. [Print ed.], 2013, vol. 189, issue 1, str. 93-100. http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2013.01.013, doi: 10.1016/j.jviromet.2013.01.013. [COBISS.SI-ID 2745423]

3. DOBNIK, David, BAEBLER, Špela, KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, ŠTEBIH, Dejan, PANTER, Gabriela, JANEŽ, Nikolaja, MORISSET, Dany, ŽEL, Jana, GRUDEN, Kristina. [Beta]-1,3-glucanase class III promotes spread of PVY[sup]NTN and improves in planta protein production. Plant biotechnology reports, ISSN 1863-5466, 2013, vol. 7, iss. 4, str. 547-555. http://download.springer.com/static/pdf/423/art%253A10.1007%252Fs11816-013-0300-5. pdf?auth66=1394360616_6fff3dc62122715f11b65ca83f349cc5&ext=.pdf, doi: 10.1007/s11816-013-0300-5. [COBISS.SI-ID 2897999]

4. PETEK, Marko, TURNŠEK, Neža, BUH GAŠPARIČ, Meti, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, SLAPAR, Nina, POPOVIČ, Tatjana, ŠTRUKELJ, Borut, JONGSMA, Maarten Anthonie. A complex of genes involved in adaptation of Leptinotarsa decemlineata larvae to induced potato defense. Archives of insect biochemistry and physiology, ISSN 0739-4462, 2012, vol. 79, no. 3, str. 153-181. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/arch.21017/pdf. [COBISS.SI-ID 3232369]

5. KOGOVŠEK, Polona, KLADNIK, Aleš, MLAKAR, Jana, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Distribution of Potato virus Y in potato plant organs, tissues and cells. Phytopathology, ISSN 0031-949X. [Print ed.], 2011, vol. 101, no. 11, str. 1292-1300. http://dx.doi.org/10.1094/PHYTO-01-11-0020, doi: 10.1094/PHYTO-01-11-0020. [COBISS.SI-ID 2401359]

6. BAR-DROR, Tal, DERMASTIA, Marina, KLADNIK, Aleš, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, MEIR, Shimon, BURD, Shaul, PHILOSOPH-HADAS, Sonia, ORI, Naomi, SONEGO, Lilian, DICKMAN, Martin B., LERS, Amnon. Programmed cell death occurs asymmetrically during abscission in tomato. The Plant cell, ISSN 1040-4651. [Tiskana izd.], 2011, vol. 23, no. 11, str. 4146-4163, doi: 10.1105/tpc.111.092494. [COBISS.SI-ID 2469199]

7. BAEBLER, Špela, STARE, Katja, KOVAČ, Maja, BLEJEC, Andrej, PREZELJ, Nina, STARE, Tjaša, KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, ROSAHL, S., RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Dynamics of responses in compatible potato – potato virus Y interaction are modulated by salicylic acid. PloS one, ISSN 1932-6203, 2011, vol. 6, issue 12, str. 1-12. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0029009, doi: 10.1371/journal.pone.0029009. [COBISS.SI-ID 2492751]

8. ŠKERGET, Katja, TALER-VERČIČ, Ajda, BAVDEK, Andrej, HODNIK, Vesna, ČERU, Slavko, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, KOPITAR-JERALA, Nataša, TURK, Vito, ANDERLUH, Gregor, ŽEROVNIK, Eva, et al. Interaction between oligomers of stefin B and amyloid-beta in vitro and in cells. The Journal of biological chemistry, ISSN 0021-9258, 2010, vol. 285, no. 5, str. 3201-3210. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M109.024620, doi: 10.1074/jbc.M109.024620. [COBISS.SI-ID 2152783]

9. ČEPIN, Urška, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, BALAŽIC, Leonida, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. A one-step reverse transcription real-time PCR assay for the detection and quantitation of Grapevine fanleaf virus. Journal of virological methods, ISSN 0166-0934. [Print ed.], 2010, vol. 170, issues 1-2, str. 47-56. http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2010.08.018, doi: 10.1016/j.jviromet.2010.08.018. [COBISS.SI-ID 2280783]

10. KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, BAEBLER, Špela, ROTTER, Ana, GOW, Lisa, GRUDEN, Kristina, FOSTER, Gary D., BOONHAM, Neil, RAVNIKAR, Maja. Aggressive and mild Potato virus Y isolates trigger different specific responses in susceptible potato plants. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2010, vol. 59, issue 6, str. 1121-1132. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3059.2010.02340.x, doi: 10.1111/j.1365-3059.2010.02340.x. [COBISS.SI-ID 2254415]

11. SEDMAK, Bojan, CARMELI, Shmuel, POMPE NOVAK, Maruša, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, GRACH-POGREBINSKY, Olga, ELERŠEK, Tina, ŽUŽEK, Monika C., BUBIK, Anja, FRANGEŽ, Robert. Cyanobacterial cytoskeleton immunostaining: the detection of cyanobacterial cell lysis induced by planktopeptin BL1125. Journal of plankton research, ISSN 0142-7873, 2009, vol. 31, no. 11, str. 1321-1330. http://dx.doi.org/10.1093/plankt/fbp076, doi: 10.1093/plankt/fbp076. [COBISS.SI-ID 2070607]

12. BAEBLER, Špela, KREČIČ STRES, Hana, ROTTER, Ana, KOGOVŠEK, Polona, CANKAR, Katarina, KOK, Esther, GRUDEN, Kristina, KOVAČ, Maja, ŽEL, Jana, POMPE NOVAK, Maruša, RAVNIKAR, Maja. PVY[supra]NTN elicits a diverse gene expression response in different potato genotypes in the first 12 h after inoculation. Molecular plant pathology, ISSN 1464-6722, 2009, vol. 10, no. 2, str. 263-275. http://dx.doi.org/10.1111/J.1364-3703.2008.00530.X, doi: 10.1111/J.1364-3703.2008.00530.X. [COBISS.SI-ID 1940815]

13. ŠKERGET, Katja, VILFAN, Andrej, POMPE NOVAK, Maruša, TURK, Vito, WALTHO, Jonathan P., TURK, Dušan, ŽEROVNIK, Eva. The mechanism of amyloid-fibril formation by stefin B : temperature and protein concentration dependence of the rates. Proteins, ISSN 0887-3585. [Print ed.], 2009, vol. 74, no. 2, str. 425-436. [COBISS.SI-ID 21880103]

Univerzitetna koda predmeta: 1VV103

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 5

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: predavanja, laboratorijske vaje

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, laboratorijske vaje, samostojno delo