Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Tehniška fizika v vinogradništvu in vinarstvu

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet obravnava osnovne pojme iz klasične fizike s področja mehanike togih in

elastičnih teles ter tekočin in plinov, termodinamike, valovanja in geometrijske optike. Skozi celotno snov je poudarek na spoznavanju in uporabi osnovnih fizikalnih zakonov v praksi. Pri vajah študentje osvojijo osnovne računske tehnike za kvantitativno obravnavo elementarnih fizikalnih pojavov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje srednješolske matematike.

Vsebina

PREDAVANJA

  • Fizikalne količine: enote in standardi, napake pri merjenju fizikalnih količin.
  • Dinamika: Newtonovi zakoni gibanja, translacija in kroženje, delo in moč, kinetična in potencialna energija, zakon o ohranitvi energije in zakon o ohranitvi gibalne in vrtilne količine, nihanje.
  • Elastomehanika: togo telo v ravnovesju, težišče, elastične lastnosti trdnih teles in deformacije, Hookov zakon.
  • Mehanika tekočin: hidrostatski tlak, gostota, stisljivost, Pascalov princip, vzgon, masni in prostorninski pretok, kontinuitetna enačba, površinska napetost, osmotski tlak, laminarni in turbulentni tok, delo tlaka, Bernoulijeva enačba, viskoznost, linearni in kvadratni zakon upora, pretakanje tekočine po cevi.
  • Termodinamika: temperatura, Celzijeva in Kelvinova skala, termično raztezanje trdnih snovi in tekočin, plinska enačba, delo, notranja energija, toplota, prvi zakon termodinamike, kalorimetrija, prevajanje toplote po snovi, s konvekcijo in s sevanjem, segrevanje in ohlajanje sistema, termodinamske spremembe pri idealnem plinu, drugi zakon termodinamike, toplotni in hladilni stroj, toplotna črpalka, izkoristek.
  • Valovanje: longitudinalna in transverzalna valovanja, zvok, svetloba, smer širjenja valovanja, valovna fronta, uklon valovanja na oviri, sinusno valovanje, valovna dolžina, frekvenca, hitrost valovanja, faza, spekter zvoka in svetlobe, interferenca, stoječe valovanje, absorbcija in transmisija valovanja, pojemanje intenzitete valovanja z oddaljenostjo od točkastega izvora, odboj in lom svetlobe, lomni količnik snovi, polarizacija svetlobe.
  • Optične naprave: ravna in sferično ukrivljena zrcala, tanke leče, lupa, fotoaparat, projektor, daljnogled, mikroskop, fotometer, polarizatorji, barvni filtri, spektralni analizatorji, optična vlakna.

VAJE

Računske vaje obravnavajo snov iz predavanj in se navezujejo na predavanja. Študentje se na vajah seznanijo z osnovnimi računskimi tehnikami pri obravnavi fizikalnih problemov in se usposobijo za samostojno kvantitativno obravnavo fizikalnih pojavov.

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi fizično znanje in veščine, ki so potrebne pri kvalitativnem in kvantitativnem študiju fizičnih problemov. Pridobljeno znanje bo v pomoč pri razumevanju tehnoloških predmetov.

Temeljna literatura in viri

Kladnik, R. Fizika (I, II, III).

Halliday, D.; Resnick, R. 1994. Fundamentals of Physics. John Willey & Sons, N.Y.

Kladnik, R.; Šolinc, H. Zbirka fizikalnih problemov z rešitvami (1. in 2. del).

Načini ocenjevanja

Kolokvij iz vaj/ustni izpit (25 %/75 %)

Reference nosilca

Docentka za področje Fizika, redno zaposlena na Univerzi v Novi Gorici, članica Laboratorija za raziskave v okolju.

Izbrane publikacije

KORTE KOBYLINSKA, Dorota, FRANKO, Mladen. Photothermal deflection experiments : comparison of existing theoretical models and their applications to characterization of TiO[sub]2-based thin films. International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, 2014, str. 1-11, doi: 10.1007/s10765-014-1568-6. [COBISS.SI-ID 3255803]

2. BARRECA, Davide, CARRARO, Giorgio, GASPAROTTO, Alberto, MACCATO, Chiara, ROSSI, Francesca, SALVIATI, Giancarlo, TALLARIDA, Massimo, DAS, Chittaranjan, FRESNO, Fernando, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, FRANKO, Mladen, SCHMEISSER, Dieter. Surface functionalization of nanostructured Fe [sub] 2 O [sub] 3 polymorphs : from design to light-activated applications. ACS applied materials & interfaces, ISSN 1944-8244. [Print ed.], 2013, vol. 5, no. 15, str. 7130-7138, doi: 10.1021/am401475g. [COBISS.SI-ID 2875387]

3. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido, FRANKO, Mladen. Characterization of pure and modified TiO [sub] 2 layer on glass and aluminum support by beam deflection spectrometry. International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, 11 str., doi: 10.1007/s10765-013-1538-4. [COBISS.SI-ID 2979067]

4. LIU, Mingqiang, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, FRANKO, Mladen. Theoretical description of thermal lens spectrometry in micro space. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2012, vol. 111, no. 3, str. 033109-1-033109-12. [COBISS.SI-ID 2156283]

5. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BRUZZONITI, Maria Concetta, SARZANINI, Corrado, FRANKO, Mladen. Influence of foreign ions on determination of ionic Ag in water by formation of nanoparticles in a FIA-TLS system. V: First International Conference IC-ANMBES 2010, Brasov, Romania, 18. – 20. 6. 2010, (Analytical letters, ISSN 0003-2719, vol. 44, no. 18). New York: M. Dekker, 2011, vol. 44, no. 18, str. 2901-2910. [COBISS.SI-ID 2054651]

tipologija 1.08 -> 1.01

6. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BRUZZONITI, Maria Concetta, SARZANINI, Corrado, FRANKO, Mladen. Thermal lens spectrometric determination of colloidal and ionic silver in water. V: Selected papers presented at the 15th Workshop on Photoacoustics and Thermal Wave Methods and the 6th Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Methods, (International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, vol. 32, no. 4). Dordrecht: Springer, 2011, vol. 32, no. 4, str. 818-827, doi: 10.1007/s10765-010-0856-z. [COBISS.SI-ID 1635323]

tipologija 1.08 -> 1.01

7. BRUZZONITI, Maria Concetta, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, FRANKO, Mladen, SARZANINI, Corrado. Flow injection method for the determination of silver concentration in drinking water for spacecrafts. Analytica chimica acta, ISSN 0003-2670. [Print ed.], 2010, vol. 665, str. 69-73. [COBISS.SI-ID 1456123]

8. KAŹMIERCZAK-BALATA, Anna, BODZENTA, Jerzy, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, MAZUR, Jacek, GOŁASZEWSKA, Krystyna, KAMIŃSKA, Eliana, PIOTROWSKA, Anna. Determination of thermal conductivity of thin layers used as transparent contacts and antireflection coatings with a photothermal method. Applied optics, ISSN 0003-6935, 2009, vol. 48, no. 7, str. C74-C80. [COBISS.SI-ID 1238523]

Univerzitetna koda predmeta: 1VV105

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 4

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 75 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, samostojno delo