Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Osnove računalništva in informatike

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Smoter in cilj predmeta je približati računalnik in programsko opremo študentu, ga seznaniti z osnovnimi vsebinami računalništva in ga navdušiti za njegovo uporabo. Osvojena temeljna znanja računalništva bo študent s pridom uporabljal v času študija kot orodje za izdelavo seminarskih nalog, poročil in drugega pisnega materiala. Učni načrt je oblikovan tako, da omogoča študentu praktično preizkušanje teoretičnih znanj v okviru vaj.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je znanje s področja matematike, fizike, predvsem s področja številksih sestavov in matematičnih funkcij, risanja diagramov in grafikonov.

Vsebina

Vsebina predmeta

1 Uvod

 • Cilji in namen študija
 • Predstavitev učnega programa
 • Predstavitev učnih pripomočkov in načina dela
 • Predstavitev obveznosti študentov in “pravil igre”
 • Napotki in sugestije za študij

2 Računalnik, njegov razvoj in uporaba

 • Pomen informatike in računalništva
 • Zgodnji začetki in kasnejši razvoj računalništva
 • Odkritje mikroprocesorja
 • Področja uporabe
 • Klasični in računalniško podprti sistemi

3 Zgradba računalnika

 • Centralna procesna enota (CPU)
 • Notranji in zunanji pomnilnik
 • Vhodno izhodne enote
 • Komuniciranje in transfer podatkov med enotami računalnika

4 Strojna oprema (hardware)

 • Splošno o strojni opremi
 • Vrste in zmogljivosti računalnikov in računalniških sistemov
 • Zmogljivosti komponent računalnika in njihov vpliv na njegovo hitrost in zanesljivost delovanja

5 Programska oprema (software)

 • Splošno o programski opremi; lastnosti

5.1 Operacijski sistemi

 • Operacijski sistem in njegov pomen pri delovanju računalnika
 • Vrste in lastnosti osnovnih operacijskih sistemov
 • Operacijski sistem WINDOWS in njegove karakteristike

5.2 Uporabniški programi

 • Pomen poznavanj a uporabniških programov
 • Področja uporabe
 • Urejevalnik besedil Word
 • Orodje za preglednice in grafikone Excel

5.3 Osnove baz podatkov

 • Baza podatkov kot nosilec informacij; pomen in uporaba
 • Model entiteta razmerje
 • Relacijski podatkovni model
 • Sistemi za upravljanje z bazami podatkov; lastnosti in uporaba

6 Računalniki in računalniške mreže

 • Smotrnost uporabe računalniških mrež
 • Vrste in karakteristike računalniških mrež
 • Izbira računalniške mreže; metode in kriteriji
 • Prednosti uporabe mrežne programske opreme in mrežnih tiskalnikov
 • Potrebna strojna in programska nadgradnja računalnika za priključitev na računalniško mrežo
 • Računalniška mreža Internet, priključitev, lastnosti in uporaba

7 Pomen izbire ustrezne strojne in programske opreme

 • Predikcije smeri razvoja podjetja pri nabavi strojne in programske opreme
 • Kako izbrati primeren računalnik in njegovo konfiguracijo?
 • Uporabniški programi ter potrebna strojna oprema

Vaje

 • PC računalnik in njegov BIOS
 • Delo z okoljem Windows in njegovimi programi
 • Shranjevanje in delo z datotekami
 • Delo z urejevalnikom besedil Word; oblikovanje dokumentov
 • Delo s preglednicami Excel, vnos podatkov in izdelava grafikonov
 • Prenos podatkov med različnimi uporabniškimi programi; transformacija oblik zapisa datoteke
 • Primer relacijske baze podatkov
 • Prenos in uporaba podatkov med računalniki v mreži
 • Uporaba mrežne programske opreme in mrežnih tiskalnikov
 • Priključitev na računalniško mrežo Internet
 • Iskanje informacij in podatkov z uporabo Interneta

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati: računalnike in njegove komponente; osnovne koncepte računalništva in informatike; različne vhodne in izhodne naprave; strojno in programsko opremo računalnika; različne uporabniške programske opreme; internetnih virov.

Temeljna literatura in viri

Baloh, P., Vrečar, P. (2011). Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2010. Ljubljana: Pasadena.

Gradišar, M., Jaklič, J., Turk, T. (2012). Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Suhadolc, J. (2007). Nove priložnosti e-komuniciranja. Ljubljana: GV Založba.

Šuler, A. (2010). Spoznajmo Windows 7. Šempeter pri Gorici: Flamingo.

Šuler, R., Šuler, A. (2010). Spoznajmo Office 2010. Šempeter pri Gorici: Flamingo.

Vidmar, T. (2011). Računalniška omrežja z internetnimi storitvami. Ljubljana: Pasadena.

Wechtersbach, R., Lokar, M. (2005). Informatika. Ljubljana: DZS.

Priročnik za Osnove računalništva.

ARNES-ov priročnik za popolni dostop do omrežja Internet.

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga, ki jo zagovarja. – Študent opravlja pisni (in ustni) izpit iz celotne snovi predmeta. Seminarska naloga (40 %), pisni izpit (60 %)

Reference nosilca

Doc. dr. Ingird Petrič je raziskovalka Centra za sisteme in informacijske tehnologije Univerze v Novi Gorici. Njena glavna raziskovalna področja so povezana s podatkovnimi sistemi, tekstovnim rudarjenjem, odkrivanjem znanja, poslovno informatiko in bioinformatiko. Doktorat je opravila na študijskem programu Novi mediji in e-znanost (sedanji program Informacijske in komunikacijske tehnologije) na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v Ljubljani. Njeno doktorsko raziskovalno delo je vodilo v razvoj algoritma in programskega orodja, ki omogoča raziskovalno analizo obsežnih korpusov besedil. Njen raziskovalni pristop je bil uporabljen za odkrivanje povezav med konteksti v okviru EU OP7-2118998 projekta BISON – Bisociation Network for Creative Information Discovery.

Izbrane objave:

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. Comput. j., 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61, doi: 10.1093/comjnl/bxq074. [COBISS.SI-ID 1621243]

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Literature mining method RaJoLink for uncovering relations between biomedical concepts. Journal of biomedical informatics, apr. 2009, vol. 42, no. 2, str. 219-227, ilustr., doi: 10.1016/j.jbi.2008.08.004. [COBISS.SI-ID 929787]

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Bisociative knowledge discovery by literature outlier detection. V: BERTHOLD, Michael R. (ur.). Bisociative knowledge discovery : an introduction to concept, algorithms, tools, and applications, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 7250). Heidelberg [etc.]: Springer, 2012, str. 313-324, doi: 10.1007/978-3-642-31830-6_22. [COBISS.SI-ID 2413307]

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Ontological representation of virtual business communities : how to find right business partners. V: CRUZ-CUNHA, Maria Manuela (ur.), VARAJAO, Joao (ur.). Innovations in smes and conducting e-business : technologies, trends and solutions, (Premier reference source). Hershey; New York; London: Information Science Reference: Igi Global, 2011, str. 263-277. [COBISS.SI-ID 24864295]

Univerzitetna koda predmeta: 1VV107

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 15 ur
 • Vaje: 25 ur
 • Seminar: 5 ur
 • Samostojno delo: 45 ur

Vrsta predmeta: predavanja, vaje

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in vaje, pri katerih študentje spoznajo in praktično uporabljajo osnovna programska orodja ter doma ali na vajah samostojno obdelajo izbrano tematiko s področja računalništva, predstavitev individualne seminarske naloge in diskusija o njej v seminarju.