Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Ekonomika v vinogradništvu in vinarstvu

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Naloga predmeta je študente seznaniti z osnovami ekonomike podjetja tako, da bodo lahko vinogradniško in vinarsko poslovno aktivnost obravnavali tudi z vidika njene ekonomike. Predmet je oblikovan tako, da študent na osnovi ekonomskih zakonitosti in stroškov osvoji logiko gospodarjenja, razume poslovanje celovito in vlogo tržišča ter pomen projektov za razvoj. Namen predmeta je usposabljanje vinogradnikov in vinarjev za uspešno vodenje svojih gospodarstev in/ali sodelovanje pri vodenju tovrstnih podjetij. Zato so je pozornost namenjena tudi nekaterim managerskim metodam. Predmet je namenjen tudi osveščanju glede upoštevanja ekonomskega vidika poslovanja pri uvajanju tehnoloških novosti v pridelavo grozdja in vina. Skozi predavanja in reševanje primerov na vajah študent spozna osnove ekonomike podjetja, kar prispeva k razumevanju glavnih problemov poslovanja podjetja in njegovih delov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje matematike.

Vsebina

Predavanja

 1. Uvod: cilji in namen študija, napotki in sugestije za

  študij, predstavitev učnih pripomočkov in načina dela,

  predstavitev obveznosti študentov, izhodišča za učinkovit

  študij.

 2. Osnove teorije proizvodnje in stroškov: vrste

  proizvodnih funkcij, proizvodna funkcija tipa “A”;,

  Walras-Leontijeva proizvodna funkcija, Guntenbergova

  proizvodna funkcije (proizvodna funkcija tipa “B”), značilne

  oblike potrošnih funkcij, proizvodna funkcija in funkcija

  stroškov, funkcija stroškov in proizvodna funkcija tipa “A”,

  funkcija stroškov in Leontijeva proizvodna funkcija,

  funkcija stroškov in proizvodna funkcija tipa “B”, funkcija

  stroškov in proizvodna funkcija pri fleksibilnih proizvodnih

  sistemih.

 3. Gospodarjenje s prvinami proizvodnega procesa: osnovna

  načela gospodarjenja, delo in gospodarjenje, naložbe in

  gospodarjenje, delovna sredstva in gospodarjenje, naložbe v

  obratna sredstva in gospodarjenje, kapital in gospodarjenje,

  gospodarjenje z materiali.

 4. Stroški in gospodarjenje: opredelitev stroškov, načelna

  ali naravna delitev stroškov, izvirni in izvedeni stroški,

  stroški po poslovnih funkcijah, stroški po načinu

  razporejanja na stroškovne nosilce, stroški in obseg

  poslovanja, druge oblike delitve stroškov, ugotavljanje in

  razporejanje stroškov, kalkulacije stroškov.

 5. Stroški in poslovne odločitve: izbor tehnologije in

  stroški, proizvodnost tehnologije in stroški,

  prilagodljivost tehnologije in stroški, organiziranost

  tehnologije in stroški, dejavniki učinkovitosti in stroški,

  proizvodnost tehnologije in stroški, prilagodljivost

  tehnologije in stroški, izbor tehnologije in konkurenčnost

  podjetja, model izbora tehnologije, analiza poslovanja in

  stroški, obseg poslovanja in poslovni rezultat, odvisnost

  poslovnega rezultata od celotnih prihodkov, odvisnost

  poslovnega rezultata od celotnih stroškov.

 6. Podjetje in gospodarsko okolje: institucionalni okviri

  delovanja podjetij, zakon ponudbe in povpraševanja,

  dejavniki konkurenčnosti podjetja, marketinški pristop k

  vodenju podjetja.

 7. Projekti v vinarstvu: opredelitev projekta, vrste

  projektov, projekti v proizvodnji vina, značilnosti

  projektov v vinarstvu, pomen projektov za razvoj,

  vrednotenje projektov, metode vrednotenja projektov,

  priprava poslovnega načrta. Predavanja in vaje potekajo v

  medsebojni povezavi po posameznih tematskih področjih.

  Povezava teorije in prakse, poglablja dojemanje obravnavanje

  snovi, s čemer se povezuje učinkovitost študija. Obravnavane

  teoretične teme se v čimvečji meri povežejo s specifičnimi

  problemi proizvodnje vin.

Vaje

 • kalkulacije stroškov in poslovne odločitve
 • kalkulacije stroškov in izbor proizvodnega programa
 • stroškovni graf in poslovne odločitve
 • mejni stroški in poslovne odločitve
 • izbor tehnologije in stroški
 • analiza poslovanja s pomočjo analize praga rentabilnosti
 • ocena učinkovitosti projektov

Predvideni študijski rezultati

Študent se usposobi za proučevanje gospodarskih pojavov v posameznem podjetju. Nauči se poiskati vzroke za težave in prispevati k njihovemu odpravljanju, da bi se dosegli kar najboljši poslovni rezultati. Obvlada splošne in posebne metode iz teorije ekonomike podjetja, ki se lahko uporabijo tudi v agrarno-ekonomski analizi, še zlasti v vinogradništvu in vinarstvu. To mu pomaga k sprejemanju pravilnih poslovnih odločitev. Tudi vinogradniška in/ali vinarska dejavnost je namreč podjetniško naravnana, zato zanjo veljajo ista načela kot za ekonomiko podjetja. Študent se nauči presojati ključne dejavnike poslovnega uspeha. Domače mu postane načrtovanje in analiziranje stroškov in prihodkov na vinogradniškem oz. vinarskem gospodarstvu ter uporaba postopkov, s katerimi je mogoče dosežene rezultate še izboljšati.

Temeljna literatura in viri

Turk, Jernej: Agrarna ekonomika – teorija in aplikacije. Univerzitetni učbenik, Fakulteta za kmetijstvo Univerze v Mariboru, 1998, 176 str.

Fotokopije prosojnic s predavanj

Neobvezna:

Karić, Marijan, Tolušič, Zdravko, Lacković Zlatko: Ekonomika voćarske i vogradarsko-vinarske proizvodnje, Požega, Veleučilište u Požegi, 2002, 156 str.

Peters, G. H. (Ed.): Agricultural economics. – Aldershot ; Brookfield : E. Elgar Publishing, 1995, 633 str.

Turk, Jernej: Teoretične in empirične analize v agrarni ekonomiki. Učbenik za podiplomski študij, Fakulteta za kmetijstvo Univerze v Mariboru, 2001, 225 str.

Downey, D. W., Erikson S. P.: Agribusiness Management, McGraw-Hill, New York, 1987, 477 str.

VADNAL, Katja. Agrarna ekonomika : osnove, trg, država. 1. izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2003. 237 str., graf. prikazi, tabele.

VADNAL, Katja. Agrarna ekonomika : osnove, trg, država : delovni zvezek za vaje. 1. izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2002. 88 str., graf. prikazi, tabele.

Avsec, Franci, Erjavec, Emil: Evropsko kmetijsko pravo. 1. natis. Ljubljana, GV založba, 2005. 461 str.

Erjavec, Emil: Skupna kmetijska politika in slovensko kmetijstvo. V: FERFILA, Bogomil (ur.), ČERNE, Fedor, FERFILA, Bogomil. Slovenia and European Union, (Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije). Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2002, str. 333-349.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga je pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Končna ocena je sestavljena 30 % iz pozitivne ocene seminarja in 70 % iz pozitivne ocene izpita.

Reference nosilca

Nosilec je habilitiran predavatelj za področje Računovodstvo na Univerzi v Novi Gorici.

Univerzitetna koda predmeta: 1VV108

Letnik: 1

Semester: 1.

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 4

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 10 ur
 • Seminar: 5 ur
 • Samostojno delo: 75 ur

Vrsta predmeta: predavanja, vaje

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, samostojno delo