Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Osnove vinogradništva

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Študent se seznani s pomenom vinogradništva kot gospodarske panoge ter spozna biološke, ekološke in ekonomske meje gojenja vinske trte.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje botanike in fiziologije.

Vsebina

Predavanja

vinogradništvo kot gospodarska panoga: pomen vinogradništva, prednosti in omejitve znotraj kmetijstva, smernice razvoja vinogradništva, stanje in obseg pridelave;

klasifikacija vinske trte: osnovne značilnosti in uporabnost ameriške, azijske in evropske vinske trte, razdelitev evropske trte glede na geografsko območje izvora;

rajonizacija: zaščita geografskega porekla grozdja in vina, PTP – priznano tradicionalno poimenovanje;

morfologija vinske trte: funkcija korenin, razvoj korenin, deblo, rozga, mladica, oko, list, vitica, cvet, grozd;

ampelografija: definicija in pomen;

razvoj vinske trte: ontogenetski razvoj, fenološki razvojni stadiji;

sortiment vinske trte za Slovenijo

Predvideni študijski rezultati

Študent osvoji osnovna znanja s področja vinogradništva: vinogradništvo kot gospodarsko panogo, klasifikacijo vinske trte, rajonizacijo, morfologijo vinske trte, ampelografija, razvoj vinske trte in sortiment vinske trte v Sloveniji.

Temeljna literatura in viri

Vršič, S.; Lešnik, M. 2001. Vinogradništvo. Ljubljana, Kmečki glas: 368 s.

Hrček, L.; Korošec-Koruza, Z. 1996. Sorte in podlage vinske trte : ilustrirani prikaz trsnega izbora za Slovenijo. Ptuj : SVA Veritas: 191 str.

Winkler, A.J.; Lider, A.L. 1975. General Viticulture. University of California Press: 710 s.

Jackson, R.S. 2000. Wine Science: Principles, Practice, Perception. Academic Press: 654 s.

Galet, P. General Viticulture. 448 s.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit

Reference nosilca

Nosilka Katja Šuklje je docentka za področje Vinogradništvo na UNG.

Univerzitetna koda predmeta: 1VV110

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, samostojno delo