Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Biokemija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta z osnovnimi biokemijskimi procesi, s poudarkom na rastlinskih in kvasnih celicah ter z osnovami molekularne biologije. Študent se preko predavanj in seminarjev in demonstracijskih vaj spozna z osnovnimi znanji in tehnikami na področju biokemije in molekularne biologije.

Pridobljena znanja mu omogočajo kritično presojo novosti na področjih kot so uporaba modernih biotehnoloških metod pri fermentaciji, genetsko spremenjenih organizmov, diagnostike bolezni trte in drugih.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet zahteva predznanje splošne in organske kemije ter delno botanike.

Je osnova za razumevanje snovi iz predmetov, kjer se študent sreča z molekulskimi osnovami bioloških procesov. Navezuje se na predmete osnove mikrobiologije, fiziologija rastlin, patologija rastlin in enološka kemija.

Vsebina

biološke makromolekule: zgradba in funkcija proteinov, lipidov in polisaharidov;

metabolizem: metabolizem ogljikovih hidratov, lipidov, aminokislin in nukleotidov, fotosinteza, energijski metabolizem, sekundarni metabolizem, uravnavanje metabolizma, membranski transport;

molekularna biologija: zgradba in funkcija DNK, replikacija, rekombinacija, transkripcija, translacija, osnovne metode v molekularni biologiji;

celična biologija in genetika kvasovk: zgradba evkariontske celice, posebnosti rastlinskih in kvasnih celic, genetika in genomika kvasovk, divji in laboratorijski sevi;

genetsko spremenjeni organizmi: g. s. kvasovke, g. s. rastline, osnovne tehnike pri njihovem pridobivanju, primeri uporabe v vinarstvu.

SEMINARSKE VAJE

Seminarske vaje – kratki seminarji z demonstracijami praktičnih primerov, osredotočeni na uporabo biokemije ter molekularne biologije v vinarstvu in vinogradništvu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje biokemijskih procesov v rastlinskih in kvasnih celicah na molekularni ravni.

Temeljna literatura in viri

Pringle, J.R.; Broach, J.R.; Jones, E.W. 1992-1997. The Yeast Saccharomyces: Genome Dynamics, Protein Synthesis, and Energetics; Gene Expression; Cell Cycle and Cell Biology. Cold Spring Harbor Press: 826+792+1131 s.

Načini ocenjevanja

Opravljen seminar je pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Oceno sestavlja 30 % seminar/70 % izpit.

Reference nosilca

Docentka za področje molekularna in celična biologija

Izbrane publikacije zadnjih 5 let/Selected publications from the last 5 years

1. BRONIARCZYK, Justyna, BERGANT MARUŠIČ, Martina, GOŹDZICKA-JÓZEFIAK, Anna, BANKS, Lawrence. Human papillomavirus infection requires the TSG101 component of the ESCRT machinery. Virology, ISSN 0042-6822, 2014, vol. 460/461, str. 83-90, doi: 10.1016/j.virol.2014.05.005. [COBISS.SI-ID 3403515]

2. SCHÄFER, Georgia, KABANDA, Siti, VAN ROOYEN, Beverly, BERGANT MARUŠIČ, Martina, BANKS, Lawrence, IQBAL PARKER, M. The role of inflammation in HPV infection of the Oesophagus. BMC cancer, ISSN 1471-2407, 2013, vol. 13, no. 1, str. 1-11, doi: 10.1186/1471-2407-13-185. [COBISS.SI-ID 2739451]

3. BERGANT MARUŠIČ, Martina, BANKS, Lawrence. SNX17 facilitates infection with diverse papillomavirus types. Journal of virology, ISSN 0022-538X, 2013, vol. 87, no. 2, str. 1270-1273, doi: 10.1128/JVI.01991-12. [COBISS.SI-ID 2637307]

4. ŽVAB, Urška, BERGANT MARUŠIČ, Martina, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. Microplate-based assays for the evaluation of antibacterial effects of photocatalytic coatings. Applied microbiology and biotechnology, ISSN 0175-7598, 2012, vol. 96, issue 5, str. 1341-1351, doi: 10.1007/s00253-012-4458-5. [COBISS.SI-ID 2576379]

5. BERGANT MARUŠIČ, Martina, OZBUN, Michelle A., CAMPOS, Samuel K., MYERS, Michael P., BANKS, Lawrence. Human papillomavirus L2 facilitates viral escape from late endosomes via sorting nexin 17. Traffic, ISSN 1398-9219. Print ed., 2012, vol. 13, no. 3, str. 455-467. [COBISS.SI-ID 2162427]

6. BERGANT MARUŠIČ, Martina, MENCIN, Nina, LIČEN, Mia, BANKS, Lawrence, ŠTERLINKO, Helena. Modification of human papillomavirus minor capsid protein L2 by sumoylation. Journal of virology, ISSN 0022-538X, 2010, vol. 84, no. 21, str. 11585-11589. [COBISS.SI-ID 1743611]

7. GABRIJEL, Mateja, BERGANT MARUŠIČ, Martina, KREFT, Marko, JERAS, Matjaž, ZOREC, Robert. Fused late endocytic compartments and immunostimulatory capacity of dendritic-tumor cell hybridomas. The journal of membrane biology, ISSN 0022-2631, 2009, letn. 229, št. 1, str. 11-18, doi: 10.1007/s00232-009-9171-7. [COBISS.SI-ID 25624281]

8. ŽVAB, Urška, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, BERGANT MARUŠIČ, Martina. Methodologies for the analysis of antimicrobial effects of immobilized photocatalytic materials. Applied microbiology and biotechnology, ISSN 0175-7598, 2014, vol. 98, issue 5, str. 1925-1936, doi: 10.1007/s00253-013-5464-y. [COBISS.SI-ID 3079675]

9. PIM, David, BERGANT MARUŠIČ, Martina, BOON, Siaw S., GANTI, Ketaki, KRANJEC, Christian, MASSIMI, Paola, SUBBAIAH, Vanitha K., THOMAS, Miranda, TOMAIĆ, Vjekoslav, BANKS, Lawrence. Human papillomaviruses and the specificity of PDZ domain targeting. FEBS journal, ISSN 1742-464X, 2012, vol. 279, no. 19, str. 3530-3537. [COBISS.SI-ID 2597883]

10. ŠTERLINKO, Helena, BERGANT MARUŠIČ, Martina, BANKS, Lawrence. Human papillomavirus infection, cancer & therapy. The Indian journal of medical research, ISSN 0971-5916, 2009, vol. 130, no.3, str. 277-285. [COBISS.SI-ID 1391099]

Univerzitetna koda predmeta: 1VV201

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 5

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Seminar: 15 ur
  • Samostojno delo: 105 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, samostojno delo