Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Patologija rastlin

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti znanje o rastlinskih povzročiteljih bolezni in škodljivcih, saj

je to znanje nujno potrebno za uspešno varstvo vinske trte. Prepoznavanje posameznih

povzročiteljev bolezni in škodljivcev na terenu je predpogoj za njihovo uspešno

določanje v laboratoriju. Pri obravnavanju posameznega povzročitelja bolezni ali

škodljivca bodo posebno izpostavljeni primeri na vinski trti. Znanje patologije se bo

kombiniralo z znanjem fiziologije rastlin, saj le na tak način lahko razumemo potek

bolezni in dejavnike, ki vplivajo nanje, kakor tudi mehanizme rezistence in različne

biotehnološke pristope k gojenju vinske trte. Tesna povezanost predavanj in vaj

omogoča študentom neposredno praktično spoznavanje rastlinskih bolezni in

škodljivcev s čim več primeri na vinski trti, kot tudi preverjanje pridobljenih znanj.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predhodno znanje iz botanike, fiziologije in mikrobiologije. Predmet daje osnovna znanja, ki so uporabna in potrebna pri predmetih varstvo vinske trte, vinogradništvo ter trsničarstvo in selekcija vinske trte.

Vsebina

Povzročitelji bolezni in poškodb, splošni opis s primeri na vinski trti

Povzročitelji bolezni (osnovna morfologija, sistematika)

- virusi, viroidi

- fitoplazme

- bakterije

- glive

- parazitske cvetnice

- povzročitelji nežive narave

Škodljivci (osnovna morfologija, sistematika)

-ogorčice

- žuželke

- pršice

- stonoge

- vretenčarji

Diagnostične metode:

- Morfološki opis

- Bolezenska znamenja

- Testne rastline

- Serološki testi (ELISA, Imuno fluorescenca, hitri testi)

- Svetlobna mikroskopija

- Elektronska mikroskopija

- Molekularne metode (PCR, RT-PCR, Realtime PCR, mikročipi)

- Shranjevanje trajnih preparatov, liofilizacija, mikrobiološke banke

Nastanek in razvoj bolezni

- Bolezenska znamenja

- Mehanizmi povzročanja bolezni

- Odnos gostitelj – povzročitelj bolezni

- Vstop povzročitelja bolezni v rastlino, širjenje po rastlini in med rastlinami, razmnoževanje

- Načini odgovora rastlin na povzročitelje bolezni

- Vpliv zunanjih dejavnikov

- Obramba rastline, inducirana obramba

Škodljivci

- Osnove etologije škodljivcev s poudarkom na žuželkah in pršicah

- Odnos gostiteljska rastlina – škodljivec

- Specializacija škodljivcev

- Mehanizem iskanje gostitelja

- Populacijska dinamika škodljivcev (vpliv okolja, kompeticija, predatorstvo, parazitizem)

- Metode spremljanja;

Varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci (splošno)

- Načini varstva rastlin (splošno)

- Vzgoja zdravih rastlin (povezava z biotehnologijo, oziroma morfologijo in fiziologijo)

- Vzgoja odpornih sort

- Mehanične metode

- Biotično varstvo

- Kemično varstvo

Fitofarmacevtska sredstva:

- razdelitev

- način delovanja

- vpliv na okolje ter zdravje ljudi in živali

- registracija in prodaja FFS

- varna raba FFS

Zakonodaja na področju zdravstvenega varstva rastlin

Slovenski in Evropski predpisi o varstvu rastlin (regulirani škodljivi organizmi, karantena, fitosanitarni nadzor gibanja ŠO)

VAJE

Praktične vaje v laboratoriju:

Spoznavanje žuželk, gliv in ogorčic pod svetlobnim mikroskopom, opazovanje virusov in bakterij pod elektronskim mikroskopom, demonstracija serološkega testa ELISA in PCR, okuževanje testnih rastlin in opazovanje pojava bolezenskih znamenj.

Terensko delo: Spoznavanje bolezni in škodljivcev na terenu, predvsem v vinogradu

Predvideni študijski rezultati

Praktično in teoretično znanje in razumevanje rastlinskih bolezni in škodljivcev s čim več primeri na vinski trti.

Temeljna literatura in viri

Maček, J. 1990. Posebna fitopatologija, Patologija sadnega drevja in vinske trte. 2. izdaja Univerza Edvarda Kardelja, VDO Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo. Ljubljana, 275 s.

Vršič, S.; Lešnik, M. 2001. Vinogradništvo. Založba kmečki glas. Ljubljana, 215-346.

Maček, J., Kač, M. 1990: Kemična sredstva za varstvo rastlin. ČZP Kmečki glas; 504 str.

Agrios, N. G. 1995. Plant pathology. Third edition, Academic Press Inc., Harcourt Brače Jovanovich Publishers, San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto, 801 s.

Kišpatić J., 1985: Opća fitopatologija. Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 306 str.

Pedigo, L. P., 1996: Entomology & pest management. 2nd Edition. Prentice Hall; 679 str.

dodatno študijsko gradivo bo na voljo iz specializirane literature

Načini ocenjevanja

Študentje pripravijo seminar, ki ga predstavijo. Opravljen seminar je pogoj za pristop k pisnemu izpitu in lahko izboljša oceno izpita.

Reference nosilca

Dr. Maja Ravnikar je Izredna profesorica za področje Biotehnologija, mag. Seljak pa višji predavatelj za področja Fitopatologija.

Maja Ravnikar (zadnje publikacije/last publications)

1. RAČKI, Nejc, MORISSET, Dany, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. One-step RT-droplet digital PCR : a breakthrough in the quantification of waterborne RNA viruses. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2014, vol. 406, issue 3, str. 661-667. http://download.springer.com/static/pdf/380/art%253A10.1007%252Fs00216-013-7476-y. pdf?auth66=1386247888_e6b1a68707779a7e4b91476bbc18771b&ext=.pdf, doi: 10.1007/s00216-013-7476-y. [COBISS.SI-ID 2990415]

4. DOBNIK, David, MORISSET, Dany, LENARČIČ, Rok, RAVNIKAR, Maja. Simultaneous detection of RNA and DNA targets based on multiplex isothermal amplification. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2014, vol. 62, no. 13, str. 2989-2996. http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jf5002149, doi: 10.1021/jf5002149. [COBISS.SI-ID 3071055]

5. MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. Quantitative analysis of ˝flavescence doreé˝ phytoplasma with droplet digital PCR. Phytopathogenic mollicutes, ISSN 2249-4669, 2014, vol. 4, no. 1, str. 9-15, doi: 10.5958/2249-4677.2014.00576.3. [COBISS.SI-ID 3174991]

6. KOGOVŠEK, Polona, HODGETTS, Jennifer, HALL, J., PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, LENARČIČ, Rok, ROTTER, Ana, DICKINSON, M., BOONHAM, Neil, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja. LAMP assay and rapid sample preparation method for on-site detection of flavescence dorée phytoplasma in grapevine. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2014, vol. , no. , 11 str., [in press]. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppa.12266/abstract;jsessionid=7850B082A5DCFD15057B22A9A431AFE1.f03t02, doi: 10.1111/ppa.12266. [COBISS.SI-ID 3175247]

7. LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, PIRC, Manca, LLOP, Pablo, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Loop-mediated isothermal amplification of specific endoglucanase gene sequence for detection of the bacterial wilt pathogen Ralstonia solanacearum. PloS one, ISSN 1932-6203, Apr. 2014, vol. 9, iss. 4, str. 1-8, ilustr., doi: 10.1371/journal.pone.0096027. [COBISS.SI-ID 3114575]

8. KUTNJAK, Denis, SILVESTRE, Rocio, CUELLAR, Wilmer J., PEREZ, Wilmer, MÜLLER, Giovanna, RAVNIKAR, Maja, KREUZE, Jan F. Complete genome sequences of new divergent potato virus X isolates and discrimination between strains in a mixed infection using small RNAs sequencing approach. Virus Research, ISSN 0168-1702. [Print ed.], 2014, vol. 191, str. 45-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.virusres.2014.07.012, doi: 10.1016/j.virusres.2014.07.012. [COBISS.SI-ID 3188559]

9. ERJAVEC, Jana, KOS, Janko, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja, SABOTIČ, Jerica. Proteins of higher fungi – from forest to application. Trends in biotechnology, ISSN 0167-7799. [Print ed.], 2012, vol. 30, issue 5, str. 259-273. http://dx.doi.org/10.1016/j.tibtech.2012.01.004, doi: 10.1016/j.tibtech.2012.01.004. [COBISS.SI-ID 2504527]

10. MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja. Plant viruses in aqueous environment : survival, water mediated transmission and detection. Water research, ISSN 0043-1354. [Print ed.], 2012, vol. 46, iss. 16, str. 4902-4917. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2012.07.027, doi: 10.1016/j.watres.2012.07.027. [COBISS.SI-ID 2613327]

Gabrijel Seljak (zadnje publikacije/last publications)

1. SELJAK, Gabrijel. Dinamika vnosa tujerodnih fitofagnih žuželk in pršic v Slovenijo. Acta entomologica slovenica, ISSN 1318-1998, dec. 2013, vol. 21, no. 2, str. 85-122, ilustr. http://www.pms-lj. si/si/files/default/Publikacije/Strokovna-glasila/Acta-entomologica-slovenica/2013/2/Seljak_Dinamika%20vnosa%20tujerodnih%20fitofagnih%20%C5 %BEu%C5%BEelk%20in%20pr%C5%A1ic%20v%20Slovenijo_AES%202013.pdf. [COBISS.SI-ID 1271797]

2. SELJAK, Gabrijel. Hishimonus hamatus Kuoh (Hemiptera: Cicadellidae): a new alien leafhopper in Europe. Acta entomologica slovenica, ISSN 1318-1998, dec. 2013, vol. 21, no. 2, str. 123-130, ilustr. http://www.pms-lj. si/si/files/default/Publikacije/Strokovna-glasila/Acta-entomologica-slovenica/2013/2/Seljak_Hishimonus%20hamatus%20Kuoh_AES%202013.pdf. [COBISS.SI-ID 1272053]

3. MALENOVSKÝ, Igor, BÜCKLE, Christoph, GUGLIELMINO, Adalgisa, KOCZOR, Sándor, NICKEL, Herbert, SELJAK, Gabrijel, SCHUCH, Sebastian, WITSACK, Werner. Contribution to the Auchenorrhyncha fauna of the Pálava Protected Landscape Area (Czech Republic) (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Cicadina, ISSN 1868-3592, 2013, bd. 13, str. 29-41. http://public.bibliothek.uni-halle.de/index.php/cicadina/article/view/705/730. [COBISS.SI-ID 3281403]

4. SELJAK, Gabrijel. The burr-seed fly, Euaresta aequalis (Loew) (Diptera: Tephritidae), newly recorded in Europe, with new observations on its biology = Die Klettensamenfliege Euaresta aequalis (Loew) (Diptera: Tephritidae) erstmals in Europa nachgewiesen, mit neuen Beobachtungen zu ihrer Biologie. Studia dipterologica, ISSN 0945-3954, 2013, vol. 20, no. 1, str. 31-38. [COBISS.SI-ID 3281915]

5. GRIŽON, Primož, SELJAK, Gabrijel, TOMAŽIČ, Irma. Migration of Scaphoideus titanus Ball from the surrounding vineyards into the nursery. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2012, letn. 99, št. 2, str. 213-223, graf. prikazi. http://aas.bf.uni-lj.si/september2012/11grizon.pdf. [COBISS.SI-ID 264723712]

6. SELJAK, Gabrijel. Six new alien phytophagous insect species recorded in Slovenia in 2011. Acta entomologica slovenica, ISSN 1318-1998, jun. 2012, vol. 20, št. 1, str. 31-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 1118965]

7. ŠIMALA, Mladen, MASTEN-MILEK, Tatjana, SELJAK, Gabrijel. Prvi nalaz grinje Stigmaeopsis nanjingensis (Ma & Yuan, 1980) (Acari: Tetranychidae) na bambusu (Phyllostachys sp.) u Hrvatskoj. Glasilo biljne zaštite, ISSN 1332-9545, 2012, vol. 12, br. 5, str. 435-440. [COBISS.SI-ID 3281147]

8. DE GROOT, Maarten, HAUPTMAN, Tine, SELJAK, Gabrijel. Prva najdba invazivne brestove grizlice, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae) v Sloveniji = The first record of the invasive “Zigzag” Sawfly Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae) in Slovenia. Gozdarski vestnik, ISSN 0017-2723, 2012, letn. 70, št. 1, str. 3-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 3334566]

9. VEROVNIK, Rudi, POLAK, Slavko (avtor, fotograf), SELJAK, Gabrijel. Pojav in širjenje tujerodne vrste dnevnega metulja – pelargonijevega bakrenčka (Cacyreus marshalli (Butler 1898)) v Sloveniji = On the presence and expansion of an allochthonous butterfly species in Slovenia – the Geranium Bronze (Cacyreus marshalli (Butler 1898)). Acta entomologica slovenica, ISSN 1318-1998, jun. 2011, vol. 19, št. 1, str. 5-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 975861]

10. SELJAK, Gabrijel. First record of the Nearctic leafhopper Erasmoneura vulnerata (Fitch, 1851) [Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae] in Slovenia = Pojavljanje nearktičnega škržatka Erasmoneura vulnerata (Fitch, 1851) [Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae] v Sloveniji. Acta entomologica slovenica, ISSN 1318-1998, jun. 2011, vol. 19, št. 1, str. 37-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 976373]

Univerzitetna koda predmeta: 1VV203

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 5

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: predavanja, laboratorijske vaje

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, laboratorijske vaje, terenska opazovanja, samostojno delo