Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Stroji in oprema v kleti in vinogradu

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

S tem predmetom želimo slušatelje seznaniti s pestrostjo in vrstami opreme v vinogradu in kleti. Študentje bodo v prvem delu spoznali opremo in delovne stroje, ki se uporabljajo v vinogradih, v drugem delu pa opremo in naprave v kleti in polnilnici. Študent spozna delovanje strojev in naprav ter njihove sestavne dele. Seznani se z nastavitvami strojev, možnostjo združevanja posameznih strojev, avtomatizacijo in daljinskim upravljanjem ter s tem povečanjem storilnosti in nižanjem stroškov proizvodnje. Obenem se seznani z vplivom stroja oz. naprave na kakovost pridelka. Seznani se s standardi in varnostnimi ukrepi za preprečevanje nezgod pri delu s kmetijskimi stroji.

Spoznali bodo pravilen postopek priprave in stiskanja grozdja ter kasnejše načine shranjevanja mošta in vina. Seznanjeni bodo z različnimi pogoji obdelave in dozorevanja vina, ter načini pretakanja in čiščenja. S praktičnim obiskom vinske kleti bodo seznanjeni z najnovejšimi načini dodelave in filtracije vina. Spoznali bodo različne načine vrste naprav za stekleničenje oziroma celoten postopek polnjenja vina vključno s sterilizacijo steklenic, polnjenjem, etiketiranje, zapiranjem in kartoniranjem.

Slušatelji bodo v tem sklopu pridobili osnovna znanja glede celotne opreme v kleti ter praktične izkušnje z obiskom vinskih kleti.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z naslednjimi področji:

Tehniška fizika v vinogradništvu in vinarstvu:

Osnove računalništva in informatike

Varstvo pri delu in varnostni predpisi

Ekonomika v vinogradništvu in vinarstvu

Vinogradništvo

Praktično usposabljanje

Vsebina

Značilnosti uporabe strojev v vinogradništvu njihova prilagoditev oziroma prilagoditev vinogradov za čimbolj učinkovito rabo strojev. Traktor kot glavni pogonski in delovni stroj v kmetijski proizvodnji s poudarkom na vinogradniških traktorjih. Stroji za obnovo vinogradov (stroji za ureditev površin, rigolni plugi, riperji, merilne naprave, stroji in naprave za postavljanje opore). Stroji za gnojenje (trosilniki za hlevski gnoj, trosilniki za mineralna gnojila, dozatorji za mineralna gnojila). Stroji za setev in sajenje. Stroji za obdelavo in nego vinogradov. Stroji za nanašanje FFS. Stroji za rez. Stroji za trganje ter transport grozdja.

Razjasnitev pojmov zakaj je potrebna različna oprema v kleti začenši z sprejemom grozdja in prvo analizo in različnimi analiznimi aparaturami za analizo sladkorja in ostalih parametrov. Sledi pregled naprav za pecljanje, drozganje in stiskanje grozdja s poudarkom na različnih tipih filtrskih preš ter načinov prešanja v preteklosti in sedanjosti.

Vrste in načini shranjevanja mošta in vina v kleti glede na tip in vrsto posode vključno z različnimi metodami vinifikacije.

Različni tipi pretakanja mošta oziroma vina, vrste črpalk in nameni pretokov vključno z vrstami vinovodov in različnimi tipi priključkov.

Čiščenje oziroma filtracija vina in mošta z različnimi tipi filtrov. Spoznavanje različnih vrst filtrov glede na način in vrsto filtracije. Spoznavanje teorije filtracijskega procesa in velikost in vrste delcev. Spoznavanje pomembnih parametrov pri samem postopku filtracije. Vrste filtrskih dodatkov in filtracijskih sredstev načini in vrste doziranja.

Načini polnjenja vina in vrste polnilnih linij. Razlike glede na tip polnilca (gravitacijski, nadtlačni) ter metode sterilizacije steklenic. Vrste zamaškov in načini zapiranja steklenic. Opis suhega dela polnilne linije ki vključuje etiketiranje in kartoniranje polnih steklenic.

VAJE

Spoznavanje vinogradniškega traktorja. Nastavitev in preizkus nastavitve trosilnikov za mineralna gnojila, izračun potrebnih veličin, ugotavljanje razporeda gnojila.

Nastavitev in preizkus nastavitve sejalnikov, sadilnikov, presadilnikov sadik, izračun potrebnih veličin.

Nastavitev škropilnikov in pršilnikov, izračun potrebnih veličin, pregledovanje škropilnikov in pršilnikov.

Statična obremenitev traktorja, izračun uteži. Meritev in izračun storilnosti traktorskega agregat. Izračun potrebnega števila agregatov glede na razpoložljivi čas za izvedbo dela.

Ogled strojev na kmetijskem sejmu – strokovna ekskurzija (vaje ali terenske vaje)

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

- kmetijska mehanizacija v vinogradništvu; sestava, delovanje, novosti, varnostni ukrepi, zakonodaja

- vinarska oprema od predelave do polnjenja: sestava, delovanje, novosti, varnostni ukrepi, zakonodaja

Temeljna literatura in viri

Ajit K. Srivastava, Carroll E. Goering : Engineering principles of Agricultural machines Yearbook Agricultural Engineering 1993 – 1996

Izročki predavanj in ostala literatura, ki jo pripravi predavatelj.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit iz celotne snovi predmeta (vaje/predavanja = 30/70)

Reference nosilca

Nosilec je višji predavatelj za področje kmetijska tehnika na Univerzi v Novi Gorici. Reference mag. Tomaž Poja

Je zunanji sodelavec, zaposlen na Kmetijskem inštitutu Slovenija.

Univerzitetna koda predmeta: 1VV204

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 5

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Terenske vaje: 10 ur
  • Samostojno delo: 95 ur

Vrsta predmeta: predavanja, laboratorijske vaje

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminarske vaje, terenske vaje, samostojno delo študentov