Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Vinogradništvo

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta z različnimi tehnologijami pridelave grozdja in vplivu posameznega ukrepa na kakovost grozdja. Študent v okviru praktičnega usposabljanja tudi sam sodeluje pri delu v vinogradu in tako lahko poveže teorijo s prakso. Pridobljena znanja mu omogočajo izbiro optimalne tehnologije v danih razmerah in samostojno vodenje tehnoloških operacij.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet zahteva predznanje botanike in fiziologije. Predmet dopolnjujejo ostali strokovni predmeti.

Vsebina

razmnoževanje vinske trte: selekcija vinske trte, analiza različnih načinov cepljenja, mikropropagacija;

 • postavitev novega vinograda: priprava zemljišča, primerjava vertikalne in terasne ureditve vinograda, izbor sorte in podlage;
 • gojitvene oblike vinske trte in njihov vpliv na kakovost grozdja;
 • obrezovanje za vzgojo;
 • fiziološki učinki rezi;
 • zelena dela v vinogradu in njihov vpliv na kakovost grozdja;
 • gnojenje vinogradov količine in tehnike vnosa gnojil, čas gnojenja;
 • Namakanje: vodne potrebe, evapotranspiracija, vodni sistemi
 • Natančno vinogradništvo in uporaba dalinjskega zaznavanje v vinogradništvu
 • pridelava namiznega grozdja: možnosti pridelave namiznega grozdja v Sloveniji, posebnosti ampelotehnike;
 • obdelovanje ali zatravljenje vinograda;
 • organizacija trgatve in prijava vinograda za vrhunsko kakovost vina;
 • ekološka pridelava grozdja

VAJE

Vaje bodo potekale v vinogradu kot terenske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

- različne vinogradniške tehnologije in vplive posameznih ukrepov na kakovost grozdja

- namakanje in upravljanje z vodo

Samostojno vodenje tehnoloških operacij v vinogradu, prilagajanje danim razmeram na terenu in v sezoni.

Temeljna literatura in viri

Winkler, A.J.; Lider, A.L. 1975. General Viticulture. University of California Press: 710 s.

Jackson, R.S. 2000. Wine Science: Principles, Practice, Perception. Academic Press: 654 s.

Vršič, S.; Lešnik, M. 2001. Vinogradništvo. Ljubljana, Kmečki glas: 368 s.

Galet, P. General Viticulture. 448 s

Načini ocenjevanja

Pisni in ustni izpit

Reference nosilca

Izredni profesor za področje Vinogradništvo na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane publikacije zadnjih 5 let/Selected publications from last 5 years

1. PAJOVIĆ, Radmila, RAIČEVIĆ, Danijela, POPOVIĆ, Tatjana, SIVILOTTI, Paolo, LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja. Polyphenolic characterisation of Vranac, Kratosija and Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L. cv.) grapes and wines from different vineyard locations in Montenegro. South African Journal for Enology and Viticulture, ISSN 0253-939X, 2014, vol. 35, no. 1, str. 139-148. [COBISS.SI-ID 4465768]

2. ŠUKLJE, Katja, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, KMECL, Veronika, VANZO, Andreja, DELOIRE, Alain, SIVILOTTI, Paolo, LISJAK, Klemen. The effect of leaf area to yield ratio on secondary metabolites in grapes and wines of Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc. Journal international des sciences de la vigne et du vin, ISSN 1151-0285, 2013, vol. 47, no. 2, str. 83-97. [COBISS.SI-ID 4234600]

3. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, FRANCESCHI, Pietro, WEHRENS, Ron, VRHOVŠEK, Urška. Use of metabolic profiling to study grape skin polyphenol behavior as a result of canopy microclimate manipulation in a 'Pinot noir’ vineyard. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2013, vol. 61, no. 37, str. 8976-8986, doi: 10.1021/jf4030757. [COBISS.SI-ID 2828283]

4. BRATAŠEVEC, Kristina, SIVILOTTI, Paolo, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Soil and foliar fertilization affects mineral contents in Vitis vinifera L. cv. 'rebula’ leaves. Journal of soil science and plant nutrition, ISSN 0718-9516, 2013, vol. 13, no. 3, str. 650-663. http://www.scielo.cl/pdf/jsspn/v13n3/aop5213.pdf. [COBISS.SI-ID 2943227]

5. STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, SIVILOTTI, Paolo, ARAPITSAS, Panagiotis, VRHOVŠEK, Urška. Early versus late leaf removal strategies for Pinot Noir (Vitis vinifera L.) : effect on colour-related phenolics in young wines following alcoholic fermentation. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2013, vol. 93, no. 15, str. 3670-3681, doi: 10.1002/jsfa.6193. [COBISS.SI-ID 2721531]

6. SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, STERNAD LEMUT, Melita. Leaf removal treatments as affecting Botrytis Cinerea occurance on Pinot Gris grapes from North Eastern Italy : results over four years of trials. V: QUEIROZ, Jorge (ur.). Proceedings, (Ciência e técnica vitivinícola, ISSN 0254-0223, vol. 28). Dois Porto: Estação vitivinícola nacional, 2013, vol. 28, tom. 1, str. 446-450. [COBISS.SI-ID 2816251]

tipologija 1.08 -> 1.01

7. BIGOT, Giovanni, BIGOT, Lorenzo, BRAGATO, Gilberto, FRECCERO, Alessandro, MOSETTI, Davide, STECCHINA, Michele, LUJAN, Carlos, SIVILOTTI, Paolo. Within vineyard variability as affecting yield parameters and wine quality : results of three years of investigation in Friuli Colli Orientali D.O.C. area. V: QUEIROZ, Jorge (ur.). Proceedings, (Ciência e técnica vitivinícola, ISSN 0254-0223, vol. 28). Dois Porto: Estação vitivinícola nacional, 2013, vol. 28, tom. 1, str. 535-540. [COBISS.SI-ID 2815995]

tipologija 1.08 -> 1.01

8. STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, SIVILOTTI, Paolo, VRHOVŠEK, Urška. Pinot Noir grape colour related phenolics as affected by leaf removal treatments in the Vipava Valley. V: AGOCS, Attila (ur.), DELI, Jozsef (ur.). 6th International Congress on Pigments in Food : chemical, biological and technological aspects, (Journal of Food Composition and Analysis, ISSN 0889-1575, vol. 24, no. 6). San Diego: Academic Press, 2011, vol. 24, no. 6, str. 777-784, doi: 10.1016/j.jfca.2011.03.003. [COBISS.SI-ID 1811451]

tipologija 1.08 -> 1.01

9. CRESPAN, M., FABBRO, Augusto, GIANNETTO, S., MENEGHETTI, S., PETRUSSI, Carlo, DEL ZAN, Francesco, SIVILOTTI, Paolo. Recognition and genotyping of minor germplasm of Friuli Venezia Giulia revealed high diversity. Vitis, ISSN 0042-7500, 2011, vol. 50, no. 1, str. 21-28. [COBISS.SI-ID 1762043]

Reference doc.dr.Paolo Sivilotti

Univerzitetna koda predmeta: 1VV205

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 5

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Terenske vaje: 20 ur
 • Samostojno delo: 85 ur

Vrsta predmeta: predavanja, terenske vaje

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, terenske vaje, samostojno delo