Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Nadzor kakovosti grozdja in vina

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Študent dopolni svoje znanje enologije z načinom spremljanja dozorevanja grozdja

zaradi določitve roka trgatve grozdja in načinom kontrole grozdja namenjenega

predelavi v vrhunsko vino. Seznani se tudi s pogoji, ki jih mora glede kakovosti in

označevanja izpolnjevati vino v proizvodnji in prometu (kemijsko in senzorično analizo vina).

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje kemije.

Vsebina

PREDAVANJA

  • spremljanje predpisanih tehnologij in metod pridelave grozdja in vina, spremljanje dozorevanja grozdja,
  • določanje zrelosti grozdja z določitvijo mase 100 jagod, sladkorne stopnje, skupnih titracijskih kislin, pH, puferne kapacitete, vinske in jabolčne kisline,
  • izdajanje dovoljenj za dosladkanje grozdja in vina, določanje roka trgatve,
  • pogoji, ki jih mora grozdje doseči za predelavo v vrhunsko vino in vrhunsko vino posebne kakovosti,
  • analiziranje grozdja in vina ter razvrščanje vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina po kakovosti ocenjevanja (laboratorijske analize in organoleptična ocena),
  • izdajanje odločb o ocenitvi vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina.

VAJE

Pri terenskih vajah si bodo študentje ogledali akreditiran enološki laboratorij in degustacijsko sobo.

Predvideni študijski rezultati

Študent obvlada spremljanje dozorevanje grozdja, določitev roka za trgatev, postopke za kontrolo grozdja in vina, ki je namenjeno predelavi v vrhunsko vino. Seznani se z delom v akreditiranem enološkem laboratoriju, z izdajanjem odločb o kakovosti vina, dosladkanju grozdja in vina ter pridobi vsa znanja o o nacioanlnih predpisih glede označevanja in kakovosti vina, ki je namenjeno prodaji.

Temeljna literatura in viri

Boulton, R.B.; Singleton, V.L.; Bisson, L.F.; Kunkee, R.E. 1996. Principles and Practices of Winemaking. New York, Chapman & Hall, 604 s.

Jackson, R.S. 2000. Wine science: Principles, practice, perception. London, Academic Press, 648 s.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/leg/index_en.htm

Veljavni Pravilnik o kontroli kakovosti gorzdja v času trgatve Url.l. RS št. 68, 20.08.1999.

Veljavni Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97, 16/01 in 105/06 – ZVin)

Veljavni Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 32/00, 99/01 in 105/06 – ZVin)

Načini ocenjevanja

Pisni izpit iz predavane snovi.

Reference nosilca

Nosilka predmeta je docentka za področje Živilska tehnologja za Univerzi v Novi Gorici in dekanja Visoke šole za vinogradništvo in vianrstvo.

Univerzitetna koda predmeta: 1VV207

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 4

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Terenske vaje: 5 ur
  • Samostojno delo: 85 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, terenske vaje, samostojno delo