Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Kmetijstvo in okolje

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti znanja iz problematike kmetijske dejavnosti v pokrajini, z njihovimi vzroki, značilnostmi in posledicami. Slušatelji obravnavajo razmerja in medsebojne vplive kmetijstva in okolja. Seznanijo se s primeri iz sveta in Slovenije. Osrednji del je namenjen spoznavanju kmetijske pokrajine, njenih najpomembnejših elementov: značilnosti rabe zemljišč, intenzivnost pridelave, kroženje hranil in pretok energije. Kmetijsko pridelavo spoznajo z vidika varstva okolja in spoznajo za kmetijstvo specifične okoljske probleme: erozijo prsti, spremembe okolja, problematiko ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijski pridelavi in obremenjevanje z nitrati in fosfati. Sledi sklop predavanj preko katerih slušatelji spoznajo upravljalne strategije in načine zmanjševanja vplivov kmetijstva na okolje preko različnih ustaljenih kmetijskih praks.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Predmet dopolnjuje botaniko, kemijo, kemijo in biologijo tal ter vinogradniške predmete.

Vsebina

Osnove ekologije in poznavanje ekosistemov ter njihovega delovanja (kroženje energije in snovi)

Posledice obremenjevanja okolja za kmetijstvo in vplivi globalnih pojavov na kmetijstvo (globalni pojavi: problematika ozona, učinek tople grede in klimatske spremembe)

Odpadki v kmetijstvu

Vplivi kmetijstva na okolje:

- Kmetijsko-okoljski kazalniki

- Analiza stanja v Sloveniji

Life-Cycle Assessment in Agricultural Systems (4 ure – gostujoči predavatelj)

Upravljalne strategije

Načini zmanjševanja vplivov kmetijstva na okolje:

- dobre prakse

- integrirana pridelava

- ekološko kmetijstvo

VAJE

Vaje so sestavljene iz terenskih ogledov specifičnih primerov vpliva kmetijstva na okolje kot so vplivi na vodna telesa, vplivi fitofarmacevtskih sredstev, spremembe krajine itd. ter ogledov dobrih okoljskih praks v kmetijstvu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti se naučijo razlikovati med različnimi oblikami onesnaženja, ki ga povzročajo kmetijske dejavnosti. Po zaključenem predmetu so sposobni oceniti vplive kmetovanja in posamezne kmetije na okolje in opisati primerne rešitve.

Temeljna literatura in viri

Kupchella, C. E.; Hyland, M. C. 1993. Environmental Science – Living with the system of nature (3rd edition), ISBN-0-13-282740-9, Prentice Hall, N. Jersey

Novotny V, 1999: Diffuse pollution from agriculture – a worldwide outlook. Water Sci Tech 39(3):1–13

High nature value farmland: characteristics, trends and policy challenges. 2004. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. ISBN 92-9167-664-0

Načini ocenjevanja

Ustni izpit.

Reference nosilca

Doc. dr. Tanja Peric je habilitirana za področje Znanost o življenju na Univerzi v Novi Gorici.

PERIC Tanja, CORAZZIN Mirco, ROMANZIN Alberto, BOVOLENTA Stefano, PRANDI Alberto, MONTILLO Marta, COMIN Antonella. 2017. Cortisol and DHEA concentrations in the hair of dairy cows managed indoor or on pasture. Livestock science 202: 39-43

PERIC Tanja. Spodbuda k neposredni prodaji mesa na kmetijah: čezmejni projekt FARmEAT, od paše do obložene mize: ovrednotenje čezmejnih kmetijskih območij z razvojem sonaravne živinoreje. V: VOLARIČ, Zdenka (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Zbornik, 1. konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu, Ljubljana, 21.-22. oktober 2015. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica. 2015.

COMIN Antonella, PRANDI Alberto, PERIC Tanja, CORAZZIN Mirco, DOVIER, Simonetta, BOVOLENTA Stefano. 2011. Hair cortisol levels in dairy cows from winter housing to summer highland grazing. Livestock science 138: 69-73

Univerzitetna koda predmeta: 1VV301

Letnik: 3

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 3

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 45 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, terenske vaje, samostojno delo, branje znanstvene literature