Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Agrometeorologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Študent se v prvem delu predavanj seznani z osnovnimi zakoni fizike ozračja ter klasičnimi in avtomatskimi meritvami meteoroloških spremenljivk. V drugem delu predavaj je poudarek na mikrometeorologiji rastlinske odeje, kjer se študent seznani s teoretičnimi znanji kot tudi s praktičnimi primeri medsebojnega vpliva vremena in rastlin. V zadnjem delu se študent seznani s podnebnimi razmerami v Sloveniji in njihovo spremenljivostjo. Pri tem je poudarek na kmetijsko (še posebej vinogradniško) pomembnih območjih.

S pridobljenimi znanji in v kombinaciji z drugimi predmeti se bo lažje prilagajal spremembam, ki smo jim priča.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Fizika.

Vsebina

PRVI DEL

Splošni podatki o ozračju: sestava zraka, struktura ozračja

Temperatura zraka, zračni tlak, zračna vlaga, veter: osnovni zakoni termodinamike ozračja; časovno in krajevno spreminjanje navedenih meteoroloških spremenljivk.

Sevanje: osnovni zakoni sevanja; sevanje Sonca, tal in ozračja; sevalna bilanca

Kondukcija: osnovni zakoni energijskih tokov v trdni plasti; kondukcija v tleh

Konvekcija: osnovni zakoni turbulenčnih energijskih tokov, konvekcija v ozračju

Energijska bilanca tal: povezava sevalne bilance, kondukcije in konvekcije v energijsko bilanco tal

Vodna bilanca tal: padavine, evaporacija, transpiracija, voda v tleh

DRUGI DEL

Vpliv rastlinske odeje na spremenljivost meteoroloških spremenljivk znotraj rastlinske odeje

Energijska in vodna bilance rastlinske odeje, posamezne rastline in lista

Vpliv vremenskih dejavnikov na rast in razvoj rastlin: fotosinteza, dihanje, poraba vode, ....; fenologija

Pomen vremena za razvoj bolezni in škodljivcev

Vloga vremenskih in podnebnih razmer v živinoreji

TRETJI DEL

Podnebna raznolikost Slovenije: različni podnebni tipi, vpliv reliefa, morja in Panonske nižine, spremenljivost podnebnih razmer

Podnebne razmere in kmetijstvo (še posebej vinogradništvo): vloga vremena in podnebja v kmetijstvu; Razlike v podnebnih razmerah kmetijsko pomembnih območij ter njihov vpliv kmetijske panoge; problem suše, slane, zmrzali, toče, vročine, mraza, ....

VAJE

Pri vajah študentje rešujejo praktične naloge iz podane snovi.

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi osnovna znanja s področja fizike ozračja, meritvev meteoroloških spremenljivk, medsebojnim vplivom vremena in rastlin-s poudarkom na vinogradništvu. Študent pridobi znanje s področja podnebnih razmer v Sloveniji v zadnjih časih, njihovo spremenljivostjo. S pridobljenimi znanji in v kombinaciji z drugimi predmeti se bo lažje prilagajal spremembam, ki smo jim priča.

Temeljna literatura in viri

Houghton D.D. 2002. Introduction to Climate Change: Lecture Notes for Meteorologists, WMO, Ženeva, Švica

Gladstones J. 1992. Viticulture and Environment, Winettles, Adelide

Bergant K. in sod. 2004. Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji, ARSO, Ljubljana.

Gradiva za predavanja – ppt predstavitve, izbrani strokovni članki, ipd.

Načini ocenjevanja

Poročila vaj in seminar (50 %). Opravljene vaje so pogoj za pristop k izpitu. Izpit (50 %)

Reference nosilca

Nosilec je docent za področje agremeteorologija

Izbrane objave:

1. GAO, Fei, VEBERIČ, Darko, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, HUA, Dengxin. Performance improvement of long-range scanning Mie lidar for the retrieval of atmospheric extinction. V: SUN, Wenbo (ur.). International Symposium on Atmospheric Light Scattering and Remote Sensing : (ISALSaRS’11), (Journal of quantitative spectroscopy & radiative transfer, ISSN 0022-4073, vol. 122). Oxford: Pergamon, 2013, vol. 122, str. 72-78, doi: 10.1016/j.jqsrt.2012.11.027. [COBISS.SI-ID 2677499]

2. HE, Tingyao, STANIČ, Samo, GAO, Fei, BERGANT, Klemen, VEBERIČ, Darko, SONG, Xiaoquan, DOLŽAN, Aleš. Tracking of urban aerosols using combined LIDAR-based remote sensing and ground-based measurements. Atmospheric measurement techniques, ISSN 1867-1381, 2012, vol. 5, no. 5, str. 891-900, doi: 10.5194/amt-5-891-2012. [COBISS.SI-ID 2230267]

3. GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, BOLTE, Tanja, COREN, Franco, HE, Tingyao, HRABAR, Andrej, JERMAN, Jure, MLADENOVIČ, Ana, TURŠIČ, Janja, VEBERIČ, Darko, IRŠIČ ŽIBERT, Mateja. Monitoring presence and streaming patterns of Icelandic volcanic ash during its arrival to Slovenia. Biogeosciences, ISSN 1726-4170, 2011, vol. 8, no. 8, str. 2351-2363, doi: 10.5194/bg-8-2351-2011. [COBISS.SI-ID 1977339]

4. GAO, Fei, BERGANT, Klemen, FILIPČIČ, Andrej, FORTE, Biagio, HUA, Dengxin, SONG, Xiaoquan, STANIČ, Samo, VEBERIČ, Darko, ZAVRTANIK, Marko. Observations of the atmospheric boundary layer across the land-sea transition zone using a scanning Mie lidar. V: SUN, Wenbo (ur.). International Symposium on Atmospheric Light Scattering and Remote Sensing (ISALSaRS’09), (Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, ISSN 0022-4073, vol. 112, no. 2). Oxford; New York: Pergamon Press, 2010, vol. 112, no. 2, str. 182-188, doi: 10.1016/j.jqsrt.2010.04.001. [COBISS.SI-ID 1619451]

5. KUTNAR, Lado, KOBLER, Andrej, BERGANT, Klemen. Vpliv podnebnih sprememb na pričakovano prostorsko prerazporeditev tipov gozdne vegetacije = The impacts of climate change on the expected spatial redistribution of forest vegetation types. Zbornik gozdarstva in lesarstva, ISSN 0351-3114. [Tiskana izd.], 2009, št. 89, str. 33-42, ilustr. http://eprints.gozdis.si/id/eprint/163. [COBISS.SI-ID 2519974]

6. BERGANT, Klemen. Podnebne spremembe v prihodnosti in negotovost njihovih napovedi. Geografija v šoli, ISSN 1318-4717, 2012, letn. 21, št. 1/2, str. 83-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 1933180

Univerzitetna koda predmeta: 1VV303

Letnik: 3

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 25 ur
  • Seminar: 5 ur
  • Terenske vaje: 10 ur
  • Samostojno delo: 110 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, laboratorijske vaje, samostojno delo