Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Agrometeorologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Študent se v prvem delu predavanj seznani z osnovnimi zakoni fizike ozračja ter klasičnimi in avtomatskimi meritvami meteoroloških spremenljivk. V drugem delu predavaj je poudarek na mikrometeorologiji rastlinske odeje, kjer se študent seznani s teoretičnimi znanji kot tudi s praktičnimi primeri medsebojnega vpliva vremena in rastlin. V zadnjem delu se študent seznani s podnebnimi razmerami v Sloveniji in njihovo spremenljivostjo. Pri tem je poudarek na kmetijsko (še posebej vinogradniško) pomembnih območjih.

S pridobljenimi znanji in v kombinaciji z drugimi predmeti se bo lažje prilagajal spremembam, ki smo jim priča.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Fizika.

Vsebina

PRVI DEL

Splošni podatki o ozračju: sestava zraka, struktura ozračja

Temperatura zraka, zračni tlak, zračna vlaga, veter: osnovni zakoni termodinamike ozračja; časovno in krajevno spreminjanje navedenih meteoroloških spremenljivk.

Sevanje: osnovni zakoni sevanja; sevanje Sonca, tal in ozračja; sevalna bilanca

Kondukcija: osnovni zakoni energijskih tokov v trdni plasti; kondukcija v tleh

Konvekcija: osnovni zakoni turbulenčnih energijskih tokov, konvekcija v ozračju

Energijska bilanca tal: povezava sevalne bilance, kondukcije in konvekcije v energijsko bilanco tal

Vodna bilanca tal: padavine, evaporacija, transpiracija, voda v tleh

DRUGI DEL

Vpliv rastlinske odeje na spremenljivost meteoroloških spremenljivk znotraj rastlinske odeje

Energijska in vodna bilance rastlinske odeje, posamezne rastline in lista

Vpliv vremenskih dejavnikov na rast in razvoj rastlin: fotosinteza, dihanje, poraba vode, ....; fenologija

Pomen vremena za razvoj bolezni in škodljivcev

Vloga vremenskih in podnebnih razmer v živinoreji

TRETJI DEL

Podnebna raznolikost Slovenije: različni podnebni tipi, vpliv reliefa, morja in Panonske nižine, spremenljivost podnebnih razmer

Podnebne razmere in kmetijstvo (še posebej vinogradništvo): vloga vremena in podnebja v kmetijstvu; Razlike v podnebnih razmerah kmetijsko pomembnih območij ter njihov vpliv kmetijske panoge; problem suše, slane, zmrzali, toče, vročine, mraza, ....

VAJE

Pri vajah študentje rešujejo praktične naloge iz podane snovi.

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi osnovna znanja s področja fizike ozračja, meritvev meteoroloških spremenljivk, medsebojnim vplivom vremena in rastlin-s poudarkom na vinogradništvu. Študent pridobi znanje s področja podnebnih razmer v Sloveniji v zadnjih časih, njihovo spremenljivostjo. S pridobljenimi znanji in v kombinaciji z drugimi predmeti se bo lažje prilagajal spremembam, ki smo jim priča.

Temeljna literatura in viri

Houghton D.D. 2002. Introduction to Climate Change: Lecture Notes for Meteorologists, WMO, Ženeva, Švica

Gladstones J. 1992. Viticulture and Environment, Winettles, Adelide

Bergant K. in sod. 2004. Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji, ARSO, Ljubljana.

Gradiva za predavanja – ppt predstavitve, izbrani strokovni članki, ipd.

Načini ocenjevanja

Poročila vaj in seminar (50 %). Opravljene vaje so pogoj za pristop k izpitu. Izpit (50 %)

Reference nosilca

Dr. Klemen Bergant je izredni profesor za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici, kjer je dopolnilno zaposlen (20%) na Centru za raziskave atmosfere. Njegova raziskovalna področja so: regionalne podnebne spremembe, agroklimatologija, fizika ozračja ter razvoj in uporaba lidarjev. Iz navedenih področij je s soavtorji objavil več kot 30 znanstvenih člankov ter več strokovnih in poljudnih člankov. Svoje raziskovalno delo je predstavil na številnih znanstvenih in strokovnih srečanjih, v monografijah in poročilih o raziskavah. Dr. Klemen Bergant je sicer direktor Urada za meteorologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji (WMO), predseduje Evropski mreži državnih meteoroloških služb (EUMETNET) in je aktivno vključen v delo skupščin in svetov evropskih meteoroloških organizacij in združenj. Je tudi sodni izvedenec za meteorologijo.

Izbrana bibliografija:

GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, BOLTE, Tanja, COREN, Franco, HE, Tingyao, HRABAR, Andrej, JERMAN, Jure, MLADENOVIČ, Ana, TURŠIČ, Janja, VEBERIČ, Darko, IRŠIČ ŽIBERT, Mateja. Monitoring presence and streaming patterns of Icelandic volcanic ash during its arrival to Slovenia. Biogeosciences, ISSN 1726-4170, 2011, vol. 8, no. 8, str. 2351-2363, doi: 10.5194/bg-8-2351-2011. [COBISS.SI-ID 1977339]

BERGANT, Klemen, BELDA, Michal, HALENKA, Tomáš. Systematic errors in the simulation of european climate (1961-2000) with RegCM3 driven by NCEP/NCAR reanalysis. International journal of climatology, ISSN 0899-8418, 2007, vol. 27, str. 455-472. [COBISS.SI-ID 695547]

BERGANT, Klemen, TRDAN, Stanislav. How reliable are thermal constants for insect development when estimated from laboratory experiments?. Entomologia experimentalis et applicata, ISSN 0013-8703, 2006, vol. 120, str. 251-256. [COBISS.SI-ID 4599417]

BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, TRDAN, Stanislav. Uncertainties in modelling of climate change impact in future : an example of onion thrips (Thrips tabaci Lindeman) in Slovenia. V: DEBELJAK, Marko (ur.), DŽEROSKI, Sašo (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.). Selected papers from the Fourth European Conference on Ecological Modelling, September 27-October 1, 2004, Bled, Slovenia, (Ecological modelling, ISSN 0304-3800, vol. 194, issues 1-3, 2006). Amsterdam: Elsevier, 2006, vol. 194, no. 1-3, str. 244-255. [COBISS.SI-ID 4481913]

BERGANT, Klemen, SUŠNIK, Mojca, STROJAN, Igor, SHAW, Andrew G. P. Sea level variability at Adriatic coast and its relationship to atmospheric forcing. Annales geophysicae, ISSN 0992-7689, 2005, vol. 23, no. 6, str. 1997-2010. [COBISS.SI-ID 417275]

Univerzitetna koda predmeta: 1VV303

Letnik: 3

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 25 ur
  • Seminar: 5 ur
  • Terenske vaje: 10 ur
  • Samostojno delo: 110 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje, laboratorijske vaje, samostojno delo