Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Trsničarstvo in selekcija vinske trte

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen poglabljanju znanja s področja trsničarstva in pridelave podlag vinske trte, od zakonodaje, poteka dela v trsnici, matičnjaku, kot tudi pripravi zdravega sadilnega materiala. Namen je predstaviti dobrega sadilnega materiala v vinogradništvu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet temelji na predznanju vinogradništva prvega in drugega letnika, botanike, fiziologije rastlin, patologije rastlin in predmeta bolezni in škodljivci vinske trte. Dopolnjuje ga predmet ampelografija.

Vsebina

 • zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
 • selekcija in certifikacija vinske trte: množična oz. vizualna selekcija, klonska selekcija;
 • zdravstvena selekcija vinske trte;
 • karantenske bolezni vinske trte: virusne in bakterijske bolezni vinske trte, fitoplazme, EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) standardi, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin;
 • rezultati klonske selekcije pri nas;
 • uvajanje tujih sort;
 • tehnologija pridelave podlag;
 • cepljenje vinske trte: cepljenje na speče oko, zeleno cepljenje;
 • siljenje;
 • obdelovanje trsnice;
 • kontrola kakovosti in pakiranje;
 • mikropropagacija.

TERENSKE VAJE

Študentje si bodo ogledali Selekcijsko trsničarskego središče, trsnico in matičnjak. Zgodaj poleti in v času trgatve bodo opravil vizualno selekcijo vinograda.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • zakonodaje s področja trsničarstva;
 • selekcija in certifikacija vinske trte: množična oz. vizualna selekcija, klonska selekcija;
 • zdravstvena selekcija vinske trte in priprava zdravega sadilnega materiala;
 • karantenske bolezni vinske trte: virusne in bakterijske bolezni vinske trte, fitoplazme, EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) standardi, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin;
 • o klonski selekciji v Sloveniji
 • postopkih uvajanja tujih sort;
 • o tehnologiji pridelave podlag;
 • o poteku cepljenja vinske trte: cepljenje na speče oko, zeleno cepljenje;
 • o poteku dela v trsnici.

Temeljna literatura in viri

OEPP/EPPO. Certification schemes – patogen-tested material of grapevine varieties and rootstocks. http://www.eppo.org/QUARANTINE/quarantine.html

Martelli, G.P. 1992. Grapevine viruses and certification in EEC countries: state of the art : proceedings of a Panel Discussion and Seminar, Valenzano (Bari), Italy, 22-23 March, 1991. Bari : CIHEAM : IAM, 130 s.

Walter, B., Martelli G.P. 1997. Sanitary selection of the grapevine. Paris, INRA: 225.

Galet, P. 1998. Grape Varieties and Rootstock Varieties. 320 s.

Galet, P. Grape disease. 254 s.

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin Uradni list RS št.58-2809/2002, s. 6034

Proceedings of meetings of the International Council for the Study of Viruses and Virus-like Diseases of the Grapevine.

Person, C.R.; Goheen, A.C. 1988. Compendium of grape disease. Amer. phytopathological society: 121 s.

Izročki predavanj/Lecture slides

Izbrani članki/Selected scientific papers

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga, pisni izpit. Opravljene vaje in seminarska sta je pogoj za pristop k izpitu.

Reference nosilca

Nosilka je predavateljica za področje Vinogradništvo na UNG in direktorica Selekcijsko trsničarskega središča Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Izbrane publikacije:

1. ŽEŽLINA, Ivan, ŠKVARČ, Andreja, BOHINC, Tanja, TRDAN, Stanislav. Testing the efficacy of single applications of five insecticides against Scaphoideus titanus on common grapevines. International journal of pest management, ISSN 0967-0874, 2013, vol. 59, no. 1, str. 1-9. http://dx.doi.org/10.1080/09670874.2012.735378, doi: 10.1080/09670874.2012.735378. [COBISS.SI-ID 7363705]

2. ŽEŽLINA, Ivan, ŠKVARČ, Andreja, RUSJAN, Denis, TRDAN, Stanislav. The efficacy of different spraying programs against two fungal pathogens in organic grape production. Journal of plant diseases and protection, ISSN 1861-3829. [Print ed.], 2010, vol. 117, no. 5, str. 220-225. [COBISS.SI-ID 6445689]

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci/Scientific contribution at the conference

3. MAVRIČ ŠTRUKELJ, Mojca, BRDNIK, Majda, HAUPTMAN, Simona, ŠTABUC, Roman, NOVAK, Ernest, MARTINČIČ, Jernej, ŠKVARČ, Andreja. Vinogradniške razmere v Sloveniji danes = Current situation in Slovenian viticulture. V: 4. slovenski vinogradniško-vinarski kongres z mednarodno udeležbo, Nova Gorica, 25. & 26. 1. 2012 = 4th International Slovenian Congress on Vitiviniculture, Nova Gorica, Slovenia, 25. & 26. 1. 2012. RUSJAN, Denis (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Biotehniška fakulteta: = Biotechnical Faculty, 2012, str. 1-28. [COBISS.SI-ID 3265275]

4. ŠKVARČ, Andreja, VAUPOTIČ, Tanja, KORUZA, Boris. Slovenski kloni vinske trte = Slovenian clones of grapevine verieties. V: 4. slovenski vinogradniško-vinarski kongres z mednarodno udeležbo, Nova Gorica, 25. & 26. 1. 2012 = 4th International Slovenian Congress on Vitiviniculture, Nova Gorica, Slovenia, 25. & 26. 1. 2012. RUSJAN, Denis (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Biotehniška fakulteta: = Biotechnical Faculty, 2012, str. 210-213. [COBISS.SI-ID 3765096]

Strokovna monografija/Professional monography

5. KORUZA, Boris, VAUPOTIČ, Tanja, ŠKVARČ, Andreja (avtor, urednik), KOROŠEC-KORUZA, Zora, RUSJAN, Denis. Katalog slovenskih klonov vinske trte. Nova Gorica: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod; Maribor: Kmetijsko gozdarski zavod, 2012. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-92316-4-7. [COBISS.SI-ID 259789568]

Univerzitetna koda predmeta: 1VV305

Letnik: 3

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 25 ur
 • Seminar: 5 ur
 • Terenske vaje: 20 ur
 • Samostojno delo: 40 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, laboratorijske vaje, terenske vaj,samostojno delo