Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Enološka kemija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi kemijskimi spremembami, ki potekajo pri pridelavi vina, s spremembami kemijskih ravnotežij pri uporabi enoloških sredstev in važnejšimi kemijskimi reakcijami, ki potekajo med dozorevanjem in staranjem vina.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje splošne organske in anorganske kemije.

Vsebina

Osnovne kemijske sestavine grozdja, mošta in vina (kisline, barvila, tanini, dušik, minerali)

Kemizem fermentacije

Ravnotežja elektrolitov v vinih

Spremembe kislosti v pridelavi vina

Obarjanje soli v vinih

Osnovne lastnosti koloidov, koloidi v moštu in vinu

Oksidacijsko-redukcijska ravnotežja v moštu in vinu

Vloga žvepla v pridelavi vina

Osnovne kemijske reakcije med zorenjem in staranjem vin

LABORATORIJSKE VAJE

Pri vajah študentje s pomočjo računskih nalog spoznajo praktično pomembnost posameznih kemijskih reakcij in pri laboratorijskih vajah spoznajo osnovne metode kemijske analize pri ugotavljanju ravnotežij. Naučijo se samostoje celostne analize vina in tudi sklepanja o kakovosti grozjda, vinifkaciji na podlagi kemijskih analiz vina.

Predvideni študijski rezultati

  • samostojna analiza vina, samostojna izbira ustreznih analiznih postopkov za željene rezultate, samostojno organiziranje dela v laboratoriju
  • sposobnost sklepanja o kakovosti vina na podlagi kemijskih analiz vina
  • sposobnost sklepanja o poteku kemijskih reakcij komponent vina med fermentacijo in pri staranjem vina na podlagi kemijskih analiz mladega vina

Temeljna literatura in viri

Boulton, R.B.; Singleton, V.L.; Bisson, L.F.; Kunkee, R.E. 1996 Priciples and Practices of Winemaking; Chapman&Hall; New York.

Yair, M. 2012. Concepts of wine chemistry. The Wine Appreciation Guild, San Francisco, CA.

Načini ocenjevanja

Izdelan in predstavljen seminar je pogoj za pristop k pisnemu izpitu in lahko izboljša oceno.

Reference nosilca

Lecturer is assistant professor for the field of Food Science

1. BRATAŠEVEC, Kristina, SIVILOTTI, Paolo, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Soil and foliar fertilization affects mineral contents in Vitis vinifera L. cv. 'rebula’ leaves. Journal of soil science and plant nutrition, ISSN 0718-9516, 2013, vol. 13, no. 3, str. 650-663. http://www.scielo.cl/pdf/jsspn/v13n3/aop5213.pdf. [COBISS.SI-ID 2943227]

2. MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, WANG, Jing, MØLLER, Anne L., KRAKE, Jacob, LUND, Torben, HANSEN, Poul Erik, NIELSEN, Søren Laurentius. Differences in the structure of anthocyanins from the two amphibious plants, Lobelia cardinalis and Nesaea crassicaulis. Natural product research, ISSN 1478-6419. [Print ed.], 2013, vol. 27, issue 7, str. 654-664, doi: 10.1080/14786419.2012.688046. [COBISS.SI-ID 2387195]

3. JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. DPPH solution (in)stability during kinetic UV/Vis spectrometry measurements of phenols antioxidant potential. Food analytical methods, ISSN 1936-9751, 2012, vol. 5, no. 4, str. 781-783, doi: 10.1007/s12161-011-9310-5. [COBISS.SI-ID 2040059]

4. JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Optimisation of olive oil phenol extraction conditions using a high-power probe ultrasonication. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2012, vol. 134, issue 4, str. 2481-2488, doi: 10.1016/j.foodchem.2012.04.096. [COBISS.SI-ID 2250235]

5. BAT, Karmen, VIDRIH, Rajko, NEČEMER, Marijan, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, KUMP, Peter, OGRINC, Nives. Characterization of Slovenian apples with respect to their botanical and geographical origin and agricultural production practice. Food technology and biotechnology, ISSN 1330-9862, 2012, vol. 50, no. 1, str. 107-116. [COBISS.SI-ID 3932024]

Univerzitetna koda predmeta: 1VV309

Letnik: 3

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 105 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, laboratorijske vaje, samostojno delo