Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Promocija vina

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Poznavanje osnov in splošnih principov tržnega komuniciranja.

Spoznati marketinško prakso in aktualne načine promocije izdelkov živilskega izvora (vino)

V vsebini predmeta se tako povezujejo splošna znanja o potrošniški družbi z marketinškimi načeli in teorijo tržnega komuniciranja na primeru vina kot specifičnega izdelka na slovenskem ter globalnem trgu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

Od izdelka do blagovne znamke

 • Opredelitev promocije in sorodnih pojmov
 • Komunikacijski proces
 • Osnovne značilnosti obnašanja potrošnikov
 • Raziskovanje potrošnje vina in drugih pijač
 • Elementi tržnega komuniciranja
 • Vloga etikete in drugih oblikovalskih elementov
 • Sodelovanje z marketinškimi agencijami,
 • Množični in novi mediji
 • Odnosi z javnostmi, sponzorstvo in donatorstvo
 • Vino kot element turistične ponudbe
 • Vino kot označevalec družbenih gibanj
 • Vloga kulture v mednarodnem tržnem komuniciranju
 • Zakonske omejitve in etični vidiki promocije vina
 • Osnove poslovnega komuniciranja

VAJE

Število in obseg posamezne vaje je odvisen od števila študentov.

Načeloma je za vsako vajo potrebna priprava, delo na terenu in predstavitev poročila.

Vsebino študijskega programa uporabimo pri pripravi obsežnejše seminarske naloge, ki jo študentje izdelajo v skupinah.

Zasnova, priprava in izvedba učinkovite (prodajne) prezentacije

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo osvojil osnove poslovnega komuniciranja s pridobljenim znanjem splošne promocije in omejitev, ki jih daje promocija vina kot alkoholne pijače, sposobni bodo izbrati primerne načine promocije vina. Sposobni bodo sestaviti primerno oglasno sporočilo in uporabiti nove medije za potrebe oglaševanja.

Temeljna literatura in viri

Kotler: Principles of Marketing, Prentice Hall

Moulton, K.; Lapsley, J.: Succesful Wine Marketing, Springer, 2001, Chapters: 1, 2, 9, 12, 15.

Konečnik-Ruzzier: Temelji trženja, Meritum, Lj., 2011

Prosojnice s predavanj; Slides

Zapiski s predavanj; Notes

Izbrani članki; Selected articles

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (50%)/ Izpit (50%)

Reference nosilca

Iztok Sila je bil diplomant prve generacije študija MBA, leta 1991, na predhodnici današnje IEDC-Poslovne šole Bled, ki je tiste čase delovala na Brdu pri Kranju.

Na svoji poslovni poti se je kalil v vodilnih marketinških agencijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Sodeloval je z mednarodnimi mrežami oglaševalskih in medijskih agencij ter skrbel za odlične naročnike in blagovne znamke – domače, regijske in globalne – z najrazličnejših področij: od avtomobilizma, vinskih kleti, telekomunikacij in turizma do mode, športa, kulture in knjigotrštva.

Ves čas je aktiven član strokovnih združenj in institucij, v okviru katerih sooblikuje stroko in poskuša vplivati na njen razvoj. Je mentor programov Društva za marketing Slovenije in IEDC-Poslovne šole Bled, predsednik Nadzornega odbora Slovenske oglaševalske zbornice, Marketinško-poslovnega sveta Olimpijskega komiteja Slovenije in bil dolgoletni član upravnega odbora Društva za marketing Slovenije.

Vsa leta ga kot gosta redno vabijo na predavanja na različnih akademskih institucijah,v šolskem letu 2013/14 pa se je ponovno pridružil Gea Collegu, kjer predava predmet Osnove marketinga in tržne analize, na VŠVV pa predava predmeta Trženje vina in Promocija vina. GEA College mu je podelil tudi habilitacijo za višjega predavatelja.

Moderiral je na desetine okroglih miz, konferenc in strokovnih srečanj.

Pred ustanovitvijo podjetja Sila Consulting je vodil marketing in odnose z javnostmi v Mladinski knjigi Založbi, še prej pa je bil direktor sektorja za marketing Telekoma Slovenije.

Je nosilec naziva »marketinški direktor leta«, ki ga podeljuje Društvo za marketing Slovenije.

Univerzitetna koda predmeta: 1VV315

Letnik: 3

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Samostojno delo: 45 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, diskusija s študenti, igra vlog, obravnavanje realnih primerov, terenske vaje. študentje v skupinah pripravijo seminarsko nalogo / komunikacijski projekt in ga predstavijo kolegom