Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Žganjekuha

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Študentje se seznanijo s strokovnimi podlagami predelave sadja in grozdja v žganja. Spoznajo različne vrste žganj in postopke predelave (priprava surovine, fermentacija, destilacija, zorenje žganja, embalaža…). Poleg tehnologije spoznajo tudi zakonodajo iz področja žganjarstva.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni zahtevano.

Predmet je povezan z vsebinami ostalih predmetov iz področji: vinogradništvo, vinarstvo, mikrobiologija ter kemija.

Vsebina

PREDAVANJA

 • Zgodovina žganjarstva.
 • Naravna žganja in pomembnost njihove izdelave.
 • Razvrstitev alkoholnih pijač.
 • Špiritarstvo in žganjarstvo.
 • Priprava surovine in fermentacija.
 • Destilacija.
 • Zorenje žganja, redčenje in stekleničenje.
 • Napake vonja in okusa pri žganju.
 • Degustacija žganj.
 • Zakonodaja na področju žganjarstva.

VAJE

Na vajah študentje praktično spoznajo različne vrste žganja, napake vonja in okusa žganj ter degustiranje žganj. Opravijo tudi laboratorijske analize različnih vrst žganj. Na terenskih vajah se študentje seznanijo s postopki od priprave surovine do fermentacije in praktične izvedbe destilacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

- Naravna žganja-razlike, lastnosti

- Razvrstitev alkoholnih pijač.

- Špiritarstvo in žganjarstvo.

- Priprava surovine in fermentacija.

- Destilacija (tehnologija in oprema)

- Zorenje žganja, redčenje in stekleničenje.

- Napake vonja in okusa pri žganju.

- Osnove v degustaciji žganj.

- Zakonodaja na področju žganjarstva (označevanje, kakovost, analize, embalaža)

Temeljna literatura in viri

Šertelj, Andrej. 2004. Domače žganje. Ljubljana Kmečki glas.

Miroslav Banić. 1997. Voćne rakije i likeri. Gospodarski list Zagreb.

Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97, 16/01 in 105/06 – ZVin)

Pravilnik o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 14/06, 45/08 – ZKme-1 in 75/08)

Ostala literatura bo povzeta iz strokovnih revijah in znanstvenih člankov.

Načini ocenjevanja

Kolokvij iz vaj (50 %), izpit (50 %)

Reference nosilca

Predavateljica za področje Žganjekuha na UNG

Ga. Štolfa je vodja izpostave KGZ Nova Gorica v Sežani, je članica lokalne in nacionalne komisije za senzorično oceno žganj in je članica lokalne ocenjevalne komisije za vino.

Z žganjekuho se intenzivno ukvarja od leta 1990. Izvaja različna predavanja, izobraževanja, demonstracije za kmete s področja Primorske na področjih: osnove žganjekuhe, potek fermentacije, destilacije, zorenje žganja, stekleničenje, redčenje, priprava likerjev, zakonodaja, registracija dejavnosti, izvajanje praktičnega prikaza destilacij na različnih napravah, predavanja na osnovnih šolah, redno predstavlja strokovne prispevke na radijskih oddajah, televizijskih oddajah, piše strokovne članke v reviji Kmečki Glas, Primorske novice.Sodelovala je pri pripravi nacionalne zakonodaje s področja žganjekuhe in vinarstva.Sodeluje in je sodelovala pri različnih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja lokalnih pridelkov, žganjekuhe, promocije slovenskega podeželja s področja Brkinov in Krasa pri pripravi in izvedbi zgibank, literature, izobraževanj, dejanske priprave žganj in likerjev, organziacije strokovnih ekskurzij, ocenejevanju žganj, pisanju poročil in vlog na razpise.

Ima bogate strokovne izkušnje na področju žganjekuhe, tako v nacionalnem kot tudi mednarodnem merilu.

Univerzitetna koda predmeta: 1VV316

Letnik: 3

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 3

Obseg:

 • Predavanja: 15 ur
 • Vaje: 15 ur
 • Terenske vaje: 10 ur
 • Samostojno delo: 50 ur

Vrsta predmeta: predavanja, laboratorijske vaje, terenske vaje

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, laboratorijske vaje, terenske vaje, degustacije, samostojno delo