Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Praktično usposabljanje 2

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Osnovni namen praktičnega usposabljanja ostaja aktivno uvajanje študentov v praktično delo in s tem spoznavanje strokovne narave dela ter aktualnih problematik v vinogradništvu in vinarstvu. Glavni cilj predmeta je omogočiti študentom povezovanje in nadgradnjo osvojenih teoretičnih znanj s praktičnimi izkušnjami mentorjev na terenu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Zaključen 2. letnik oz. vpis v 3. letnik študija

Vsebina

    1. Seznanitev z obveznostmi in organizacijo predmeta Praktično usposabljanje 2.

    2. Razporejanje študentov glede na njihove želje in naše zmožnosti (dogovori z zunanjimi mentorji).

    3. Priprava okvirnega programa oz. napotnice študenta za posamezne sklope PU.

    4. Po vsakem sklopu PU oddaja poročil v obliki dnevnikov.

    5. Ob koncu ustni zagovor v obliki pogovora z internim mentorjem.

Predvideni študijski rezultati

Praktična znanja iz različnih delovnih okolij povezanih z vinogradništvom in vinarstvo ter trženjem vina.

Temeljna literatura in viri

/

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo o praktičnem usposabljanju v obliki dnevnika, pozitivno mnenje zunanjega mentorja ter ustni zagovor poročila v obliki razgovora z internim mentorjem.

Univerzitetna koda predmeta: 1VV302

Letnik: 3

Semester: ciklus

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 10

Jeziki: slovensko

Metode poučevanja in učenja:
mentorski način vodenja študentov k samostojnemu delu