Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Oblikovanje in analiza eksperimentov

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnja

Cilji in kompetence

Pravilni eksperimentalni načrt je predpogoj za učinkovito in stroškovno vzdržno reševanje primerjalnih kvantitativnih raziskovalnih vprašanj. Predmet uvaja eksperimentalno zasnovo in analizo z uporabo primerov in s preučevanjem osnovnega linearnega modela. Uporaba ustreznih računalniških paketov omogoča preizkušanje domnev in preiskave naprednih tematik. Namen je razširiti znanje s področja osnovnih metodologij. Študenti bodo pridobili izkušnje pri vrednotenju in predstavitvi rezultatov v obliki standardnega statističnega poročila, kot se uporablja v strokovni praksi in jih bodo lahko uporabili pri vrednotenju rezultatov različnih obravnav poskusov znanstvene in strokovne narave v stroki.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje osnov statistike in matematike.

Vsebina

 • Načela eksperimentalnega oblikovanja.
 • Enostavna linearna regresija: pregled in razširitev.
 • Polinomska in multipla linearna regresija.
 • Načela eksperimentalnega oblikovanja; vključno s povsem naključnimi modeli, randomizirani blok modeli in Latin kvadratni modeli.
 • Metode večkratne primerjave.
 • Diagnostično preverjanje osnovnega modela.
 • Analiza poskusov s faktorskimi strukturami tretiranja.
 • Analiza variance.
 • Analiza kovariance.
 • Statistična programska oprema.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • biti sposoben prepoznati situacije za katere je primeren linearni model;
 • biti sposoben načrtovati in preveriti zasnovo standardnih poskusov, ki odsevajo strokovno prakso;
 • biti sposoben izvesti analizo takšnih poskusov z uporabo ustreznih statističnih protokolov;
 • biti sposoben diskutirati rezultate in utemeljiti razlage v smislu prvotnega problema z logiko in natančnostjo;
 • biti sposoben oceniti in sedanje rezultate, z integriranim razumevanje osnovne teorije v obliki standardnega statističnega poročila;
 • biti sposoben kritičnega preizkušanja hipotez/predpostavk, na katerih temelji uporaba linearnega modela;
 • biti sposoben opravljati projektiranje in analize nalog na priznanih programskih platform

Temeljna literatura in viri

1. Gary W. Oehlert, A first Course in Design and Analysis of Experiments, 2010, http://users.stat.umn.edu/~gary/book/fcdae.pdf

2. Howard J. Seltman, Experimental Design and Analysis,2015, http://www.stat.cmu.edu/~hseltman/309/Book/Book.pdf

3. Adamič Š. (2005).Temelji biostatistike, Medicinska fakulteta Ljubljana, 1995.

4. Košmelj, K. (2007). Uporabna statistika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

5. A. Vadnjal, Elementarni uvod v verjetnostni račun, DZS, Ljubljana, 1979.

6. Internetni viri za učenje statistike

7. Moodle učilnica

8. Izročki predavanj

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in domača naloga (30%), pisni izpit (70%)

Reference nosilca

Prof. dr. Irina Elena Cristea

Področja dejavnosti: matematika, algebraične hiperstrukture ter povezave z mehkimi množicami in njihovimi posplošitvami; matematični modeli osnovani na analizi skupin (trdih in mehkih)

Zaposlitev / kariera: Prof. dr. Irina Elena Cristea je leta 2007 doktorirala iz matematike s specializacijo na področju algebre na Univerzi Konstanca, Romunija. Raziskovalno delo je začela leta 2003 na Univerzi v Iaziju, Romunija, kjer je bila zaposlena 4 leta kot asistentka. Podoktorsko delo je opravljala na Univerzi v Vidmu, Italija. Od januarja 2012 pa je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici kot izredna profesorica za področje matematike ter raziskovalka Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko na področju teorije algebraičnih hiperstruktur. Predava Matematiko na Poslovno-tehniški fakulteti, Fakulteti za znanosti o okolju in Fakulteti za aplikativno naravoslovje v Novi Gorici.

Izbrane objave

1. DAVVAZ, Bijan, CRISTEA, Irina Elena. Fuzzy algebraic hyperstructures : an introduction, (Studies in fuzziness and soft computing, vol. 321). Cham: Springer, cop. 2015. X, 242 str., ilustr. ISBN 978-3-319-14761-1 [COBISS.SI-ID 3704571]

2. DAVVAZ, Bijan, HASSANI SADRABADI, E., CRISTEA, Irina Elena. Atanassov’s intuitionistic fuzzy grade of complete hypergroups of order less than or equal to 6. Hacettepe journal of mathematics and statistics, ISSN 1303-5010, 2015, vol. 44, no. 2, str. 295-315 [COBISS.SI-ID 3888123]

3. CRISTEA, Irina Elena, DAVVAZ, Bijan, HASSANI SADRABADI, E. Special intuitionistic fuzzy subhypergroups of complete hypergroups. Journal of intelligent & fuzzy systems, ISSN 1064-1246. 2015, vol. 28, no. 1, str. 237-245. [COBISS.SI-ID 3454203]

4. JAFARPOUR, Morteza, CRISTEA, Irina Elena, ALIZADEH, F. On dihedral hypergroups. European journal of combinatorics, ISSN 0195-6698, 2014, vol. 44, part B, str. 242-249,[COBISS.SI-ID 3520251]

5. CRISTEA, Irina, ŞTEFANESCU, Mirela, ANGHELUŢA, Carmen. About the fundamental relations defined on the hypergroupoids associated with binary relations. Eur. j. comb., 2011, vol. 32, no. 1, str. 72-81. [COBISS.SI-ID 2062587]

6. CRISTEA, Irina, DAVVAZ, Bijan. Atanassov’s intuitionistic fuzzy grade of hypergroups. Inf. sci. [Print ed.], 2010, vol. 180, no. 8, str. 1506-1517. [COBISS.SI-ID 2065915]

Univerzitetna koda predmeta: 2VV001

Letnik: 1

Semester: 1.

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 25 ur
 • Vaje: 40 ur
 • Seminar: 5 ur
 • Samostojno delo: 110 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovensko, angleško

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, vaje in izdelava domačih nalog