Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Upravljanje agroekosistemov

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovami delovanja ekosistemov, kroženja snovi in pretoka energije ter ta znanja uporabiti pri proučevanju sistemov, ki jih je človek spremenil za namene kmetovanja. Poudarek predmeta je na trajnostnem upravljanju z agro-ekosistemi, ki omogoča največji donos pri čim manjšem vplivu na okolje.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje biologije, botanike in osnov ekologije.

Vsebina

Predmet bo obravnaval naslednje vsebine:

 • Osnove ekologije, ki se nanašajo na kmetijstvo
 • Delovanje naravnih ekosistemov
 • Pretok energije in kroženje snovi v ekosistemih
 • Populacije in združbe
 • Ekologija človeka in sociološki vidiki ohranjanja okolja
 • Teorija trajnostnega donosa
 • Agro-ekosistemi
 • Ekološki procesi v agro-ekosistemih: koncept trajnosti v kmetijstvu
 • Konvencionalno kmetovanje in problem trajnostnega razvoja
 • Rastlinska pridelava in okolje
 • Populacijski procesi v poljedelstvu
 • Pestrost in stabilnost agro-ekosistemov
 • Upravljanje z genskimi viri v agro-ekosistemih
 • Motnje in sukcesija v agro-ekosistemih
 • Energetika agro-ekosistemov
 • Učinkovito upravljanje trajnosti: okolju prijazni kmetijski sistemi
 • Načrtovanje trajnostnih agro-ekosistemov
 • Doseganje trajnosti

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Po uspešno opravljenem predmetu bodo študenti razvili:

 • Razumevanje ekoloških principov, ki so gonilo kmetijstva
 • Sposobnost presoje o načinih upravljanja in ohranjanja kompleksnosti ekosistemov v kmetijstvu
 • Sposobnost ovrednotenja trajnosti v širšem kontekstu motenj in obnovitev
 • Zmožnost upravljanja in oblikovanja trajnostnih tehnologij v kmetijstvu
 • Sposobnost razvoja okolju prijaznih modelov za ohranjanje kmetijskih virov in presoje o učinkovitosti takšnih modelov
 • Sposobnost razprave o trajnostnih kmetijskih sistemih z vidika varnosti preskrbe s hrano

Temeljna literatura in viri

 • Biodiversity in agroecosystems / edited by Wanda W. Collins, Calvin O. Qualset – Boca Raton : CRC Press, cop. 1999. – 334 str.
 • The fatal harvest reader : the tragedy of industrial agriculture / edited by Andrew Kimbrell. – Washington ; Covelo ; London : Island Press, cop. 2002. – XIV, 369 str.
 • The farm as natural habitat : reconnecting food systems with ecosystems / edited by Dana L. Jackson and Laura L. Jackson. – Washington, D.C. ; Covelo, Calif. ; London : Island Press, cop. 2002. – XII, 297 str.
 • Anonymous 2002. Strategija ohranjanja biotske raznovrtnosti v Sloveniji. Ministrstvo za okolje in prostor RS, 77str. ISBN 961-6392-03-4 (http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/ang_vsebine/biotska.pdf)
 • Izročki predavanj
 • Moodle učilnica

Načini ocenjevanja

Izpit (50%), seminarska naloga (30%), vaje (20%) (Pozitivno ocenjena seminarska naloga in vaje sta pogoja za pristop k izpitu)

Reference nosilca

Prof. dr. Andraž Čarni.

Nosilec je izredni profesor za področje Ekologija.

 • Willner, W., Kuzemko, A., Dengler, J., Chytrý, M., Bauer, N., Becker, T., Biţǎ-Nicolae, C., Botta-Dukát, Z., Čarni, A., Csiky, J. et al. A higher-level classification of the Pannonian and western Pontic steppe grasslands (central and eastern europe). Applied vegetation science (2017) 20, pp. 143-156.
 • Ribeiro, D., Somodi, I., Čarni, A. Transferability of a predictive Robinia pseudacacia distribution model in northeast Slovenia. Acta geographica slovenica (2016) 56, pp. 25-43.
 • Čarni, A., Matevski, V., Juvan, N., Kostadinovski, M., Košir, P., Marinšek, A., Paušič, A., Šilc, U. Transition along gradient from warm and mesic temperate forests evaluated by GAMM. Journal of plant ecology (2016) 9, pp. 421-433.
 • Čarni, A., Matevski, V., Šilc, U., Ćušterevska, Renata. Early spring ephemeral therophytic non-nitrophilous grasslands as a habitat of various species of Romulea in the southern Balkans. Acta botanica croatica (2014) 73, pp. 1-23.
 • Zelnik, I., Čarni, A. Plant species diversity and composition of wet grasslands in relation to environmental factors. Biodiversity and conservation (2013) 22, pp. 2179-2192

Univerzitetna koda predmeta: 2VV002

Letnik: 1

Semester: 1.

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 40 ur
 • Vaje: 25 ur
 • Seminar: 5 ur
 • Samostojno delo: 110 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovensko, angleško

Metode poučevanja in učenja:
predavanja z diskusijo in problemskim učenjem; terenski ogledi; vaje; seminarji; samostojno delo