Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Kemijska sestava in analiza grozdja in vina

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnja

Cilji in kompetence

Namen predmeta je pridobiti znanja s področja novih/modrnih pristopov v kemiji grozdja in vina in vseh proizvodov iz grozdja. Študentom bodo predstavljene nove aplikacije, tehnike in razvite metode za analizo kemijskih spojin, ki so pomembne v kakovosti grozdja, vina; od tekočinske kromatografije, do plinske kromatografije pa do kapilarne elektroforeze. Študentje bodo pridobili znanja s področja priprave vzorcev za analizo kot je ekstrakcija tekoče-tekoče, ekstrakcija na trdnem nosilcu in mikroekstrakcija na trdnem nosilcu kot tudi izbire ustrezne analizne tehnike za izbran analit v matriksu grozdja in vina. Študentje bodo pridobili znanja znantvenega ovrednotenja analitskih rezultatov bioloških vzorcev – s posebnim poudarkom na grozdju in vinu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Splošna in anogranska kemija, osnove vinarstva in vinogradništva, organska kemija.

Vsebina

Uvod v predavanja

Grozdje in vino kot analitski matriks

Kemijske karakteristike mikro in makro spojin grozdja in vina

Visoka tekočinska kromatografija visoke ločljivosti in analiza fenolov grozdja in vina:

 • ekstrakcija fenolov iz grozdja
 • priprava vzorcev za analizo HPLC
 • HPLC analiza

Analiza fenolov grozdja in vina s tekočinsko kromatografijo v kombinaciji z masno spektrometrijo

Določanje organskih kislin v grozdju in vinu

Določanje kontaminantov vina (Ohratoksin A, biogeni amini, 2,4,6-trikloroanizol, etil fenoli v vinu)

Analiza aromatičnih komponent v vinu

Analiza ostankov pesticidov v grozdju in vinu

Analiza proteinov in peptidov v grozdju in vinu

Analiza elementov in anorganskih ionov v vinarstvu

Določanje geografskega porekla proizvodov Vitis vinifera

Elementarna Analiza

Analiza Anorganskih Anionov

VAJE

Med vajami se študentje naučijo uporabljati različnih analiznih tehnik in tehnik priprave vzrocev za analizo grozdja/mošta/vina – v povezavi z predavanji.

SEMINAR

Pripravijo seminarsko nalogo v kateri obravnavajo izbrano analizno tehniko.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Kemijske lastnosti mikro in makro spojin, ki definirajo izbor ustrezne analizne tehnike
 • Moderne analizne tehnike za določanje kemijske sestave grozdja/mošta/vina kot so tekočinska kromatografija, plinska kromatografija
 • Znanje v delovanju/primernosti različnih postopkih za analizo in pripravo vzorca za analizo
 • Postopki za validacijo izbranega analiznega postopka
 • Postopki za validacijo izbranega postopka za pripravo vzorca za analizo
 • Osnovna statistična obdelava analiznih postopkov
 • Razumevanje in uporaba podatkov iz znanstvenih objav pri razvoju nove metode za analizo izbranega parametra

Temeljna literatura in viri

 • Izbrana literatura, članki, objave bo podana študentom tekom predavanj
 • Moodle classroom
 • Slides
 • Riccardo Flamini, 2008, Hyphenated Techniques in Grape and Wine Chemistry
 • Riccardo Flamini, Pietro Tradli, 2010, Mass Sepectropmetry in Grape and Wine Chemistry
 • Yair Margait, 2010, Wine Chemistry
 • Moreno Juan and Peinado Rafael. 2012. Enological chemistry. Academic press, Elsevier
 • RUDAN TASIČ, Darja, KLOFUTAR, Cveto. Fizikalnokemijske metode v živilstvu. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2007. VI, 376 str.

Načini ocenjevanja

Seminar (20%), laboratorijske vaje (10%), izpit (70%)

Reference nosilca

Prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec

Izredna profesorica za področje Živilstvo na UNG.

Njene reference, strokovna in znanstvena dejavnost je razvidna iz COBISS: http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Mozetič%20Branka

Univerzitetna koda predmeta: 2VV003

Letnik: 1

Semester: 1.

Nosilec predmeta:

ECTS: 7

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 35 ur
 • Seminar: 5 ur
 • Samostojno delo: 125 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovensko, angleško

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminarska obdelava novih metod iz znanstvene literature, praktične vaje v laboratoriju, problemsko učenje v skupini