Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Senzorično ocenjevanje vina

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnja

Cilji in kompetence

Cilji predmeta obsegajo spoznavanje znanosti senzoričnega ocenjevanja vina na napredni stopnji, ki ponuja pomembno znanje o metodah in izkušnje na področju senzoričnih opisov vina. Obravnavamo vina iz vsega sveta in vseh glavnih stilov vina, kot tudi vloge senzorične ocene v razvoju novih izdelkov in percepciji kupcev. Predstavljeni in obravnavani so principi ocenjevanja v senzoriki glede na različne namene. Urjenje danosti / spretnosti senzorične ocene vin.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja s področja vinarstva, vinogradništva, enografije in senzorike vina.

Študentom, ki nimajo predznanja s področja senzorike vina priporočamo obisk predmeta na 1. stopnji VV Senzorika vina.

Vsebina

 • Pregled ključnih in novejših principov ter izzivov v senzoriki vina.
 • Senzorične lastnosti vina v odvisnosti od sorte grozdja, uporabljenih vinogradniških in vinarskih tehnologij, zorenja in embalaže vina ter nekaterih pogostih napak in bolezni vina.
 • Kemijske spojine v ozadju senzoričnih lastnosti vina.
 • Enogeografija: Vpliv terroir-ja (v njegovem najširšem možnem pomenu) na senzorične lastnosti svetovnih vin.
 • Odnos med senzoričnimi lastnostmi vin in njihovo kakovostjo, ter interpretacija kakovostnih lastnosti vina – različni številčni in opisni pristopi.
 • Različne tehnike / analitske metode, ki se lahko uporabljajo za čim bolj objektivno oceno vina.
 • Oblikovanje in interpretacija senzoričnih testov; Primernost testov za izbrane situacije (raziskave tipičnosti vina, raziskave vpliva tehnologij v vinogradu in kleti, razvoj novih proizvodov, preferenca kupcev), statistično ovrednotenje, oblikovanje senzoričnih panelov, umerjanje panelov
 • Spoznavanje in utrjevanje opisnega ocenjevanja vina (slovensko in angleško)
 • Ocenjevanje in opredeljevanje vin glede na slog in kakovost, vključno s spoznavanjem točkovanj, ki se uporabljajo na slovenskih / EU / svetovnih uradnih degustacijah in festivalih.
 • Znanstvene novosti / trendi v znanosti senzoričnega ocenjevanja vin.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo sposobni:

 • kritično opredeliti in razlikovati ozadja in ravnotežje senzoričnih lastnosti v široki paleti vin; ter povezovati te lastnosti s tipom/stilom vina, sorto, terroir-jem, vinogradniškimi in vinarskimi tehnologijami, zorenjem, embalažo, kemijsko sestavo vina, itd.
 • oblikovati ustrezne in smiselne senzorične opise vin (v slovenskem in angleškem jeziku).
 • ustno predstaviti in smiselno razložiti primerjavo senzoričnih lastnosti različnih vin.
 • razlikovati med podobnimi vini različne kakovosti ali različnih lastnosti.
 • prepoznati in opisati pogoste napake / bolezni vina.
 • kritično razumeti in uporabljati uradne ocenjevalne sisteme na slovenskih / EU / svetovnih uradnih degustacijah.
 • vpeljati ustrezne senzorične teste v določene situacije (preizkušanje v znanstvenih poskusih, razvoj novih vinskih izdelkov, analize preferenc potrošnikov) in uspešno uporabljati statistične metode za interpretacijo podatkov senzoričnega testa.
 • brati, razumeti ter interpretirati znanstvene članke s področja.

Temeljna literatura in viri

 • Jackson, R. S. (2009). Wine tasting: a professional handbook. 2nd Edition, Academic Press.
 • Doty, R. L. (2015). Handbook of olfaction and gustation. 3rd Edition, John Wiley & Sons
 • Johnson H. and Robinson J. The World Atlas of Wine (2013), 7th Revised & Updated Edition, P: Mitchell Beazley.
 • Jackson, R. S. (2000). Wine science: Principles, practice, perception. London, Academic Press.
 • Peynaud, É., Blouin, J. 1996. Le Gout du Vin – Le grand livre de la degustation Paris, editeur Dunod, 269 s
 • Nemanič, J. 1999. Spoznajmo vino: vinske arome v sortah in zvrsteh, degustacija in ocenjevanje, vino in hrana. ČZD Kmečki glas. 200 s.
 • Košmerl T. in Kač M., 2009. Osnovne kemijske in senzorična analize vin . http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2752/Kosmerl_Kac_vaje2009.pdf
 • Jenko M., Čuš F., Košmerl T. 2009. Sortni vonj vina ali napaka: študijsko gradivo za permanentno izobraževanje poizkuševalcev vina. http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2752/Sortni_vonj_vina_ali_napaka.pdf
 • Actual and relevant scientific articles of the field.
 • Izročki predavanj
 • Moodle učilnica

Načini ocenjevanja

Priprava seminarja (10%), pisni izpit (40%), praktični test (50%).

Reference nosilca

Doc. dr. Guillaume Antalick

Nosilec je docent za področje Vinarstvo na UNG, strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami in številnimi povezavami na področju.

Ostale reference so dostopne na http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=guillaume%20antalick

Univerzitetna koda predmeta: 2VV004

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Seminar: 10 ur
 • Samostojno delo: 110 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovensko, angleško

Metode poučevanja in učenja:
predavanja z diskusijami ter z vajami v obliki vodenih degustacij vina, seminarjem v okviru katerih se obravnava znanstvene članke in predstavlja izsledke (skupinsko in indivdualno) prisotnost na uradnem ocenjevanju vin, obisk dveh vinskih festivalov tako slovenskih kot mednarodnih vin