Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Aplikativno vinarstvo

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je pridobiti poglobljeno znanje in razumevanje ključnih in novih principov v vinarstvu s poudarkom na njihovem kritičnem razumevanju in sposobnosti za izbor primernih tehnik in pristopov za reševanje praktičnih in/ali znanstvenih vprašanj v vinarstvu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja s področja vinarstva, biokemije, mikrobiologije vina, splošne, organske in anorganske kemije.

Vsebina

Kritični regled trendov in inovacij v vinarstvu

Zdravstveni vidiki uživanja vina (polifenoli, alkohol, alergeni, težke kovine, ostanki pesticidov) v povezavi z razvojem novih vinskih proizvodov

Načrtovanje modernih vinskih kleti:

 • stavba, lokacija, oprema in pripomočki; Investicije in stroški v vinski kleti.

Enološki vidik vodenja vinske kleti:

 • Uporabni koncepti kemije, biokemije in mikrobiologije vina, potrebnih v razvoju novih vinskih izdelkov v sodobni in tradicionalni pridelavi vina;
 • Analiza in vrednotenje možnih tehnoloških izborov pri izvajanju različnih faz pridelave vina glede na: odločitev o kakovosti oz. stilu vina ter različne tehnične, ekološke, ergonomske in ekonomske kriterije.

Sistematičen in znanstveni pristop k vinski praksi:

 • Organizacija / načrtovanje vinarskih poskusov in protokolov za vrednotenje novih proizvodov, opreme za predelavo grozdja in pridelavo vina ter njihovega vpliva na proizvodni proces.
 • Kritično branje znanstvenih člankov in vrednotenje aplikativnega potenciala izsledkov v praksi.

Trajnostno vinarstvo:

 • Novi zeleni pristopi v pridelavi vina;
 • Novi predlogi reciklacije enoloških odpadkov.

SEMINAR

Študenti pripravijo načrt/design vinske kleti in/ali tehnološki načrt za razvoj novega izdelka v vinarstvu.

VAJE

 • Pridelava vin (mini-vinifikacija), spremljanje in ocenjevanje kakovosti; kritična presoja izbora posameznih tehnoloških korakov.
 • Vodena degustacija izbranih pridelanih vin

RAZREDNA KONFERENCA

Predstavitev plakatov in/ali kratkih ustnih komunikacij v stilu strokovne ali znanstvene konference.

TERENSKE VAJE

Obisk in kritična ocena delovanja izbrane vinske kleti ali z vinom povezane organizacije.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo sposobni:

 • razumeti in uporabiti kemijske, biokemijske in mikrobiološke procese v ozadju tradicionalnih in novih tehnologij za razvoj novih vinskih proizvodov ciljnega stila
 • kritično presojati tehnološke postopke in njihov vpliv na kakovostne karakteristike lastnosti vina, ki je direktna posledica izbranega postopka.
 • izvajati / interpretirati tehnično revizijo vinske kleti in predlagati izboljšave ali načrtovati novo vinsko klet.
 • opisati/razumeti pristope za natančno vrednotenje uvajanja novih izdelkov, pomembnih tako z vidika same pridelave vina kot tudi procesnih sprememb.
 • obvladati trajnostne pristope v vinarstvu, v tehnologiji in pri obvladovanju odpadkov, ki nastajajo tekom pridelave

Temeljna literatura in viri

 • Boulton, Roger B., Vernon L. Singleton, Linda F. Bisson, and Ralph E. Kunkee. (2013) Principles and practices of winemaking. Springer Science & Business Media.
 • Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., Doneche B., Lonvaud A. (2006). Handbook of Enology. 2006. The Microbiology of Wine and Vinifications. Vol. I, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York.
 • Ribéreau-Gayon P., Glories Y., Maujean A., Dubourdieu D. (2006). Handbook of Enology. 2006. The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments. Vol. II, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York.
 • Jackson, R.S. (2000). Wine science: Principles, practice, perception. London, Academic Press.
 • Margalit, Y. (2004). Concepts in wine technology. Wine Appreciation Guild.
 • Izvlečki predavanj
 • Moodle učilnica
 • Aktualni, s tematiko povezani znanstveni članki s področja

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (60%), Seminarska naloga (10%), Pisno in ustno poročilo iz vaj (20%), Aktivno sodelovanje v predmetu (10%)

Reference nosilca

Doc. dr. Melita Sternad Lemut (docentka za področje Vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici).

ENOLOGINJA, RAZISKOVALKA, PREDAVATELJICA, SO-USTANOVITELJICA & SO-LASTNICA VINOGRADNIŠKO-VINARSKEGA POSESTVA, VODJA CENTRA ZA RAZISKAVE VINA na UNG.

Bibliografija

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20141130171505-A161305955.html

Univerzitetna koda predmeta: 2VV006

Letnik: 1

Semester: 2.

Nosilec predmeta:

ECTS: 7

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Vaje: 35 ur
 • Seminar: 10 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovensko, angleško

Metode poučevanja in učenja:
pisni izpit (80%, poročilo z vaj (10%), seminar (10%)