Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Moderni pristopi v patologiji in varstvu rastlin

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnja

Cilji in kompetence

Študent pridobi temeljna epidemiološka znanja o rastlinskih boleznih in škodljivcih, se seznani z osnovami interakcije med mikrobi in rastlinami, raznolikostjo povzročiteljev bolezni in pomenom mikrobioma ter spozna uporabnost novih metod določanja povzročiteljev bolezni in biološke pristope varstva rastlin.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja vinogradništva/patologija rastlin in varstva vinske trte/rastlinska fiziologija.

Vsebina

1. Pregled epidemiologije rastlinskih škodljivcev in bolezni s poudarkom na patogenih mikrobih. Definicije in terminologija.

2. Spremljanje in zaznavanje povzročiteljev bolezni:

 • nove metode za hitro in zanesljivo preverjanje prisotnosti povzročiteljev bolezni v laboratoriju in na terenu;
 • iskanje novih in porajajočih se patogenov: sekvenciranje naslednje generacije;
 • metode primerne za določanje koncentracije povzročiteljev bolezni.

3. Biološki pristopi varstva rastlin: vpeljava naravnih sovražnikov, bakteriofagi, navzkrižna zaščita rastlin.

4. Povezava med razvojem bolezni, škodljivci in okoljskimi pogoji.

5. Načrtovanje postavitve poskusov v kontroliranih pogojih in naravnem okolju.

6. Proučevanje interakcij med mikrobi in rastlinami in raznolikosti povzročiteljev bolezni. Nova spoznanja o pomenu mikrobioma za rastline.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent se nauči načrtovanja in izpeljave poskusov za proučevanje povezave bolezen/ škodljivec-okolje ter interpretacije rezultatov in uporabe teh podatkov za uspešno načrtovanje varstva rastlin.

Prenosljive spretnosti:

Študentje lahko z novim znanjem pridobljenim v okviru tega predmeta, v kombinaciji s strokovnimi izkušnjami s področja vinogradništva analizirajo, raziščejo in uspešno rešijo posamezne primere v praksi.

Temeljna literatura in viri

 • G.L. Schumann, C.J. D’Arcy, Essential Plant Pathology (Second edition), APS Press, St. Paul, Minnesota, 2010.
 • G.N. Agrios, Plant Pathology (Fifth edition), Elsevier Academic Press, USA, 2005.
 • M.L. Gullino, P.J.M. Bonants, Plant Pathology in the 21st Century: Detection and Diagnosis of Plant Pathogens, Springer Science+Business Media Dordrecht, 2014.
 • N.A. Rechcigl, J.E. Rechcigl, Environmentally Safe Approaches to Crop Disease Control, Lewis Publishers, New York, 1997
 • FITO-INFO. Informacijski sistem za varstvo rastlin. www.fito-info.si/
 • Izvlečki predavanj
 • Za študente bo oblikovana moodle učilnica, kjer bodo dostopali do dodatnih e-učnih vsebin, ki se dopolnjuje po potrebi

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj (20%), izpit iz predavanj (80%)

Reference nosilca

Prof. dr. Maja Ravnikar

Nosilka je izredna profesorica za področje Biotehnologija. Ima dolgoletne praktične in teoretične izkušnje s področja patologije in varstva rastlin, tudi na področju vinogradništva.

Njena znanstvena odličnost na področju patologije in varstva se odraža tudi na številnih znanstvenih projektih, strokovnih nalogah, znanstvenih in strokovnih objavah, ki so tudi citirane na mednarodnem nivoju:

http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=maja%20ravnikar).

Je tudi uspešna mentorica številnim doktorskim študentom. Na slovenskem in mednarodnem nivoju je vključene v številna strokovna telesa, odbore, društva, kar je razvidno iz:

https://www.nib.si/component/directory/?Itemid=12&view=details&id=107

Univerzitetna koda predmeta: 2VV010

Letnik: 2

Semester: 1.

Nosilec predmeta:

ECTS: 5

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 20 ur
 • Seminar: 6 ur
 • Samostojno delo: 94 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, praktične vaje, seminarji, problemsko učenje, diskusija.