Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Praktična izkušnja v vitienokulturi

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da preko samostojnega strokovnega ali eksperimentalnega dela študent poglobi znanje o aktualnih problemih v vinogradništvu/vinarstvu in povezanih področjih ali pa pridobi določene veščine, ki bi bile potrebne za pripravo magisterske naloge. Pridobljene kompetence: poznavanje aktualnih problematik in načinov njihovega reševanja, usposobljenosti za samostojno praktično in raziskovalno delo povezano z vinogradništvom ali vinarstvom.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljeni pogoji za vpis v 2. letnik študija.

Vsebina

V okviru tega predmeta lahko študentje pridobijo ustrezne eksperimentalne/praktične izkušnje v okviru Erasmus izmenjav dela v tujini s pomočjo štipendij ali pa delom v laboratoriju pri mentorju, ki mu sledi poročilo (pisna oblika) in ustna predstavitev.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Študentje bodo znali pristopiti k raziskovalnemu delu na raziskovalnih tematikah
 • Študenti bodo spososbni samostojni pridobiti obstoječa znanja iz raziskovalnih tematik povezanih z vinogradništvo in vinarstvom
 • Študenti bodo sposobni pisno/ustno predstaviti priučene znanja in rezultate svojh raziskav in opravljenega dela.
 • Praktične veščine izbrane tehnologije v kleti ali v vinogradu.
 • Delo v timu laboratorija ali izbrane inštitucije

Temeljna literatura in viri

Izbrano literaturo bo študent pridobil pri delu z delovnim mentorjem v okviru praktične izkušnje.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo o praktičnem usposabljanju v obliki dnevnika (50%), pozitivno mnenje zunanjega mentorja ter ustni zagovor poročila v obliki razgovora z internim mentorjem (50%)

Reference nosilca

Docentka s področja mikrobiologije

Njena bibliografija iz katere je razvidne njene znanstvene in strokovne reference se nahajajo na strani SICRIS: http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Butinar%20Lorena

Iz vsega navedenega je razvidna njena strokovna in znanstvena usposoboljenost za nosilstvo in zvedbo predmeta.

Izbrane objave:

 • BUTINAR, Lorena, FRISVAD, Jens Christian, GUNDE-CIMERMAN, Nina (2011). Hypersaline waters : a potential source of foodborne toxigenic aspergilli and penicillia. FEMS microbiology, ecology, ISSN 0168-6496, vol. 77, no. 1, str. 186-199, doi: 10.1111/j.1574-6941.2011.01108.x.
 • BUTINAR, Lorena, STRMOLE, Tadeja, GUNDE-CIMERMAN, Nina (2011). Relative incidence of ascomycetous yeasts in Arctic coastal environments. Microbial ecology 61: 832-843, doi: 10.1007/s00248-010-9794-3.
 • SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, STERNAD LEMUT, Melita (2013). Leaf removal treatments as affecting Botrytis Cinerea occurance on Pinot Gris grapes from North Eastern Italy: results over four years of trials. V: QUEIROZ, Jorge (ur.). Proceedings, (Ciência e técnica vitivinícola, ISSN 0254-0223, vol. 28). Dois Porto: Estação vitivinícola nacional 28: 446-450.
 • STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, LAGANIS, Jana, VRHOVŠEK, Urška. Pre-flowering leaf removal alters grape microbial population and offers good potential for a more sustainable and cost-effective management of a Pinot Noir vineyard. Australian journal of grape and wine research, ISSN 1322-7130, 2015, vol. , no. 3, str. 439-450, ilustr., doi: 10.1111/ajgw.12148.
 • DASHKO, Sofia, ZHOU, Nerve, TINTA, Tinkara, SIVILOTTI, Paolo, STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, GAMERO, Amparo, BOEKHOUT, Teun, BUTINAR, Lorena, VRHOVŠEK, Urška, PIŠKUR, Jure. Use of non-conventional yeast improves the wine aroma profile of Ribolla Gialla. Journal of industrial microbiology & biotechnology, ISSN 1367-5435, 2015, vol. 42, issue 7, str. 997-1010. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10295-015-1620-y, doi: 10.1007/s10295-015-1620-y.

Univerzitetna koda predmeta: 2VV013

Letnik: 1

Semester: 2.

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Seminar: 4 ur
 • Samostojno delo: 176 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovensko, angleško

Metode poučevanja in učenja:
samostojno delo v izbranem laboratoriju/kleti/posestvu pod mentorstvom delovnega mentorja in šolskega mentorja.