Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Rastlinske bioaktivne spojine

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnja

Cilji in kompetence

 • Pregled posameznih rastlinskih bioaktivnih spojin s poudarkom na polifenolih v sadju. Predstavitev biološke razpoložljivosti (absorpcija v organizem, organe) reprezentativnih skupin polifenolov
 • Molekularne osnove za razumevanje delovanja bioaktivnih spojin v celicah
 • Opis različnih pristopov v analitiki rastlinskih bioaktivnih spojin: ciljane analize in neciljane analize – metabolomika in fluksomika – analiza fluidov. Predstavitev analitskih tehnik, ki se uporabljajo na tem področju raziskav in njihova uporabnost

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Kemijske analize grozdja/vina/mošta

Vsebina

 • Fizikalno-kemijske lastnosti rastlinskih bioaktivnih spojin, njihov tehnološki pomen in biological razpoložljivost.
 • Molekularne osnove za razumevanje delovanja bioaktivnih spojin v celicah.
 • Metabolomika rastlinskih bioaktivnih spojin.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Razumevanje fizikalno-kemijskih lastnosti rastlinskih bioaktivnih spojin, njihove omejene biološke razpoložljivosti in njihove potencialne bioaktivnosti.
 • Poznavanje osnovnih pristopov za določanje vsebnosti rastlinskih bioaktivnih spojin v rastlinskih ali živalskih vzorcih: priprava vzorcev (ekstrakcija in čiščenje), poznavanje delovanja analitske opreme za tekočinsko in plinsko kromatografijo (HPLC, GC) z različnimi detektorji.

Temeljna literatura in viri

 • Flavonoids: Chemistry, Biochemistry and Applications. 2006. Q.M. Andersen and K.R. Markham, Editors, CRC Press; Taylor & Francis, Boca Raton: 1197 str.
 • Macheix J.J., Fleuriet A., Billot J. 1990. Fruit phenolics. Boca Raton, CRC Press: 378 p.
 • Hames D.; Hooper N. Instant Notes Biochemistry. 2005, Taylor & Francis Group: 438 str.
 • Patrick G. Instant Notes Medicinal Chemistry. 2001. Taylor & Francis Group: 278 str.
 • McLaughlin D., Stamford J., White D. Instant Notes Human Physiology. 2007. Taylor&Francis Group: 460 str.
 • Biotechnology in agricultural and forestry: 57. Plant metabolomics, edited by Saito K., Dixion R.A., Willmitzer L.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga z ustno predstavitvijo (30%) in pisni izpit (70%)

Reference nosilca

Prof.dr. Andreja Vanzo je izredna profesorica za področje Vinarstvo na UNG.

Je sodelavka KIS.

Njene reference, iz katerih je razvidna povezanost z vsebino predmeta so razvidne iz: http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Vanzo%20Andreja

Univerzitetna koda predmeta: 2VV019

Letnik: 1

Semester: 2.

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 50 ur
 • Vaje: 20 ur
 • Samostojno delo: 110 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovensko, angleško

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, priprava seminarske naloge, praktično delo v labu