Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Metabolomika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo II. stopnja

Cilji in kompetence

 • Cilj predmeta je predstaviti napredne analizne tehnologije z aplikacijo v rastlinskih eksperimentih.
 • Namen predmeta je pridobitev novega znanja ter razširitev znanja pridobljenega pri drugih predmetih z uporabo modernih analiznih metodologij, ki celostno opišejo metabolno stanje v rastlinah in mikroorganizmih ter njihove interakcije.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Predmet bo zajemal sledeče vsebine:

 • Opis metaboloma
 • Priprava eksperimentalne zasnove s poudarkom na sistemski variabilnosti
 • Priprava vzorcev rastlinskih in živilskih materialov
 • Analizne metode v metabolomiki
 • Obdelava podatkov ter univariantna in multivariantna statistična analiza
 • Potrjevanje identifikacije metabolitov
 • Identifikacija (novih) neznanih metabolitov
 • Umeščanje metabolitov v biosintezne poti
 • Tarčne analize specifičnih biosinteznih poti
 • Uporaba stabilnih izotopov za sledenje biosinteznih poti
 • Metabolomske študije na rastlinskih modelih, modelih v vinogradništvu in vinarstvu
 • Integracija metabolomike z ostalimi »omics« metodologijami kot so genomika, transkriptomika in proteomika.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

 • Metabolnih procesov v rastkini ter poznavanje orodij za njihovo ovrednotenje
 • Uporaba.
 • Predstavitev raziskav v delu.
 • Refleksija.
 • Zmožnost razumevanja analiznih metodologij in njihova uporaba z prenosom v farmacevsko, nutricionistično, biotehnološko in biomedicinsko prakso.
 • Prenosljive spretnosti.
 • Uporaba nove literature raziskav ter razvijajočih se baz podatkov in platform za obdelavo podatkov in interpretacijo rezultatov.

Temeljna literatura in viri

 • The HANDBOOK of metabonomics and metabolomics edited by John C. Lindon, Jeremy K. Nicholson and Elaine Holmes. – 1st ed. Amsterdam ; Oxford : Elsevier, 2007. – 1 online resource (x, 561 p.) : ill. (some col.), ISBN 978-0-444-52841-4
 • GENOMICS, proteomics, and metabolomics in nutraceuticals and functional foods / editors, Debasis Bagchi, Francis C. Lau, Manashi Bagchi. – Ames (Iowa) : Wiley-Blackwell, cop. 2010. – XIV, 338 str., [16] str. ISBN 978-0-8138-1402-5
 • METABOLOMICS in practice : successful strategies to generate and analyze metabolic data / edited by Michael Lämmerhofer and Wolfram Weckwerth. – Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2013. – XXV, 415 str. ISBN 978-3-527-65589-2
 • NUTRITIONAL genomics : discovering the path to personalized nutrition / edited by Jim Kaput and Raymond L. Rodriguez. – Hoboken (New Jersey) : Wiley-Interscience, cop. 2006. – XXV, 469 str. ISBN 0-471-68319-1
 • PLANT metabolomics : methods and protocols / edited by Nigel W. Hardy, Robert D. Hall. – New York : Humana Press : Springer, cop. 2012. – XIII, 340 str. ISBN 978-1-61779-593-0
 • Slides
 • Moodle učilnica z pripravljenimi e-viri

Načini ocenjevanja

Diskusiji z nosilcem predmeta in ostalimi študenti (50%), Ustni izpit (50%)

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje Živilstvo na UNG in dekanja VŠVV.

Njene reference, strokovna in znanstvena dejavnost je razvidna iz COBISS: http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=Mozetič%20Branka

Univerzitetna koda predmeta: 2VV020

Letnik: 1

Semester: 2.

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 25 ur
 • Seminar: 10 ur
 • Samostojno delo: 115 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in seminarji, problemsko orientirano učenje, individualna izdelava seminarjev, predstavitve in interpretacija ostalim študentom v skupni, diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem, individualno delo