Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Gospodarski inženiring

Razpis za vpis v študijskem letu 2021/2022

Kraj izvajanja študija

Vipava, Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8

Trajanje študija

3 leta

Vpisni pogoji

Zaključni izpit katerega koli štiriletnega srednješolskega programa, poklicna matura ali splošna matura.

Po merilih za prehode se lahko v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 47 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih prve stopnje ali drugih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programih sprejetih pred 11. 6. 2004 s področja tehnike, naravoslovja, ekonomije ali organizacije. V drugi letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov po letu 1995 iz sorodnih študijskih področij: informatik, elektronik, energetik, strojnik ali mehatronik, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje in če so omenjeni študij zaključili s povprečno oceno višjo od 8.

Po merilih za prehode se lahko v 3. letnik vpišejo diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz sorodnih študijskih področij tehnike, naravoslovja, ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj. Diplomanti višješolskih programov sprejetih pred letom 1994 iz drugih strokovnih področij, ki imajo vsaj pet let delovnih izkušenj, naslovijo vlogo na Komisijo za študijske zadeve Poslovno-tehniške fakultete.

Vse vloge za vpis po merilih za prehode se obravnava individualno, pri čemer se določi obvezne študijske vsebine , ki jih mora študent opraviti za dokončanje študija.

Program se izvaja v slovenskem jeziku.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 40 5
Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije 8 5
Vzporedni študij in diplomanti 2 -
Vpis v višji letnik * *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi, zaključnem izpitu oz. poklicni maturi (60% točk) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).

Dodatne informacije

Poslovno-tehniška fakulteta
T: 05 620 58 30
E: info.ptf@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete