Univerzitetni študijski program prve stopnje Kulturna zgodovina

Razpis za vpis v študijskem letu 2021/2022

Kraj izvajanja študija

Nova Gorica, Vipavska 13

Trajanje študija

3 leta

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 zaključen kateri koli štiriletni srednješolski program oziroma
 • opravljena poklicna matura po srednješolskem programu z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 02: Umetnost in humanistika; 03: Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; 04: Poslovne in upravne vede, pravo) in izpit iz maturitetnega predmeta zgodovina. Če je kandidat zgodovino opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz enega od maturitetnih predmetov: geografija, umetnostna zgodovina ali sociologija.

Po merilih za prehode se lahko direktno v 2. letnik vpišejo kandidati, ki jim komisija za študijske zadeve prizna vsaj 48 ECTS točk iz že opravljenih izpitov na drugih programih prve stopnje iz področja, ki se po vsebini ujemajo z vsebinami izpitov na predlaganem študijskem programu.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni Izredni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 40 5
Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije 4 2
Vzporedni študij in diplomanti 2 -
Vpis v višji letnik * *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati

 • z opravljeno splošno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995 izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk)
 • z opravljeno poklicno maturo izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (60% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk),
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 10% točk).

Dodatne informacije

Fakulteta za humanistiko
T: 05 331 52 37
E: info.fh@ung.si

Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete